nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-09-13 -tól
Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.


2. §


 1. A Képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
 2. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (továbbiakban: költségvetési szerv) önálló címet alkot.
 3. A költségvetés címrendjében a működési költségvetésben az önkormányzat önálló címnek minősül.
 4. A működési költségvetésben a címeken belül önálló alcímek a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok.
 5. Az alcímeken belüli jogcímcsoportok a szakfeladatok, előirányzat csoportok a működés és a felhalmozás.
 6. Az előirányzat csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.


1, A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege

3. §


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi
  1. [1]költségvetési bevételi előirányzatát                                                         113.021 e Ft,
  2. [2]költségvetési kiadási előirányzatát                                                          117.720 e Ft,  
  3. [3]költségvetési hiányát                                                                                4.699 e Ft,
  4. [4]az előző évi tervezett felhasználható pénzmaradványát                                 639 e Ft,
  5. [5]a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló bevételek összegét      4.699 e Ft   

összegben állapítja meg.

 1. [6]A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét             117.720 e Ft

összegben állapítja meg, amelyből

 1. [7]a működési célú egyenleg:                                                                         99.648 e Ft,
 2. [8]a felhalmozási célú egyenleg:                                                                     18.072 e Ft.
 1. A képviselő-testület a működési célú kiadási előirányzatok közül 
 1. [9]a személyi juttatások kiadását                                                                    44.308 e Ft
 2. [10]a munkaadókat terhelő járulékokat                                                             9.585 e Ft
 3. [11]a dologi kiadásokat                                                                                  25.895 e Ft
 4. [12]az ellátottak pénzbeli juttatásait                                                                 10.791 e Ft
 5. [13]a speciális célú támogatásokat                                                                    8.732 e Ft
 6. az általános tartalékot                                                                                       100 e Ft
 7. a céltartalékot                                                                                                  100 e Ft
 8. [14]finanszírozási kiadások                                                                               137 e Ft

összegben állapítja meg.

 1. A képviselő-testület a felhalmozási célú kiadási előirányzatok közül
 1. [15]a beruházások összegét                                                                              359 e Ft
 2. a felújítások összegét                                                                                  4.850 e Ft
 3. egyéb felhalmozási célú kiadások összegét                                                    0 e Ft
 4. egyéb felhalmozási célú támogatások összegét                                              0 e Ft
 5. [16]finanszírozási kiadások                                                                          12.863 e Ft
 1. [17]A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 4699 összegű költségvetési hiányból
  1. [18]működési célú költségvetési hiány                                                            4.699 e Ft
  2. felhalmozási célú költségvetési hiány                                                                 0 e Ft.


2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §


 1. Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
 2. Az önkormányzat költségvetési bevételeit forrásonként a 3. melléklet tartalmazza.
 3. Az önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
 4. Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési bevételeit forrásonként összesen a 5. melléklet tartalmazza.
 5. Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban összesen e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
 6. Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
 7. Az önkormányzat költségvetési szervének költségvetési bevételeit és kiadásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
 8. Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.
 9. Az önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
 10. Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési kiadási előirányzatait összesen a 11. melléklet tartalmazza.
 11. Az önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban összesen a 12. melléklet tartalmazza.
 12. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásainak szakfeladatonkénti részletezését a 13. melléklet szerint állapítja meg.
 13. A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként a 14. melléklet szerint állapítja meg.
 14. A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei és saját bevételei arányának bemutatását a 15. melléklet tartalmazza. 
 15. A képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.


3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása, hitelállomány kimutatása

5. §


 1. A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 3. § (5) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozását a költségvetési törvény 4. melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék, IV. pontja szerinti, a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénybevételével tervezi.
 2. Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
 3. Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik, 2013. évben hitelfelvétel nem irányoz elő.


4. A bevételi többlet kezelése

6.§


 1. A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti betételhelyezés útján hasznosíthatja.
 2. Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000,- Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
 3. A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén, esetenként dönt.


5. Általános és céltartalék

7. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi

a) általános tartalékát 100 ezer Ft

b) céltartalékát 100 ezer Ft

összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.


6. Több éves kihatással járó feladatok

8. §


A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
7. Előirányzat felhasználási ütemterv

9. §


A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzat- felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.


8. Támogatások

10. §


Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. sz. melléklete tartalmazza.


9. A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §


 1. Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat–módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
 2. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
 3. A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át maximum 500 e Ft összeghatárig.
 4. Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
 5. Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
 6. A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a hivatal végzi.
 7. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
 8. A (7) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti az Áht. szerint.


12. §


 1. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
 2. Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő testület a 11. § (5) bekezdésben foglalt módon dönt.
 3. A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.


10. Az előirányzat-módosítás szabályai

13. §


 1. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával.
 2. Az előirányzatok megváltoztatása történhet:
  1. Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai között előirányzat-változtatással
  2. Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások között előirányzat módosítással
  3. Működési és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítással, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások felügyeleti engedéllyel történő megváltoztatásával a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után, amely átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat
  4. Kiadási főcsoportokon belül az egyes részelőirányzatok között az előirányzatok megváltoztatásával
  5. Bevételi előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok – az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével – megváltoztatásával.


11. Támogatási szerződés

14. §


 1. A 10 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni és a támogatás évének december 15. napjával a támogatásról a megállapodás szerint el kell számolni.
 2. E rendelet 13. mellékletében előirányzott támogatások külön képviselő-testületi jóváhagyás nélkül kifizethetők.
15. §


A 14. § szerinti, szervezetek részére nyújtott támogatás félévente, egyenlő részletekben kerül kiutalásra.


12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása

16. §


 1. A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszegének 20 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
 2. A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 50 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.

13. Irányított költségvetési szerv gazdálkodása

17. §


 1. A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
 2. A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


18. §


 1. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
 2. Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról, a költségvetési szerv saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 11 §. (5) bekezdésben foglalt módon dönt.


14. Az irányított költségvetési szerv előirányzat módosításának szabályai

19. §


 1. A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja:
  1. a jóváhagyott előző évi pénzmaradványából, az irányító szerv értesítése szerint,
  2. államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszközökből,
  3. egyéb támogatásértékű bevételből.
 2. A költségvetési szerv előző év/évek pénzmaradványát és kiadási előirányzatait annak végleges jóváhagyása után, a kiértesítésben foglaltak szerint módosíthatja. Abban az esetben, ha az önkormányzat a költségvetési szerv pénzmaradványa terhére az elvonást nem tudja érvényesíteni, akkor a visszafizetés elszámolásának módjáról a Képviselő-testület a pénzmaradvány jóváhagyását követően, a következő évi költségvetés terhére is rendelkezhet.
 3. A kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból, kiemelt előirányzatok közötti korrekció csak kivételesen indokolt esetben az irányító szerv egyetértésével hajtható végre. Az ellenőrzés által feltárt, indokolatlanul kimutatott kötelezettség elvonásra kerülhet.
 4. A célvizsgálat által megállapított szabad pénzmaradvány elvonásáról a zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló önkormányzati rendelet keretében dönt a Képviselő-testület.
 5. A saját (költségvetési szervi) hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás az alábbiak figyelembevételével hajtható végre:
  1. a módosítás a működési és felhalmozási egyensúlyt nem változtathatja; működési célú bevétel saját hatáskörben nem használható fel felhalmozási célú kiadások teljesítésére, abban az esetben, ha a költségvetési szerv- meghatározott feladatra vonatkozóan-, államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszköz többletéből vagy támogatásértékű bevételből működési és felhalmozási célú kiadást is teljesített, akkor a forrás összegét is a felhasználás céljának megfelelően, annak egyező értékével, bontásával kell könyvelni és ennek megfelelően az előirányzatot módosítani,
  2. saját hatáskörben történő előirányzat-módosítás nem irányulhat a működési és felhalmozási célú támogatások egymás közötti átcsoportosítására, megváltoztatására.
  3. Az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek (intézményi működési bevételek, tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése) csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével használhatók fel; az előirányzatok módosításának átvezetése csak a döntést követően történhet.
  4. A költségvetési szervnek, a felhasználásra nem engedélyezett összeget a jóváhagyás közlésétől számítva, az önkormányzat elszámolási számlájára öt napon belül kell befizetnie.
 6. A költségvetési szerv saját hatáskörben, kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthat végre.
 7. Előirányzatok közötti átcsoportosítás szabályai:
  1. működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás, illetve a működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások egymás közötti előirányzat módosítása csak irányító szervi hatáskörben történhet,
  2. kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a hatályos jogszabályban foglalt korlátozások figyelembevételével történhet; viszont abban az esetben, ha az önkormányzat a tervezés során egyszeri jelleggel személyi juttatást érintő elvonásról rendelkezik, és a költségvetési szervnél emiatt túllépés mutatkozna, a hiány összegét a szabad kiadásainak előirányzata terhére átcsoportosíthatja, az átcsoportosítási igény tartalmazhatja az esetlegesen előforduló (például: téves tervezés, vagy évközi jelentés miatti) helyesbítő, kiemelt előirányzatok közötti korrekciókat, átvezetéseket.
  3. Az önkormányzat céltartalékából, továbbá központi forrásból elszámolási kötelezettséggel biztosított céljellegű támogatások előirányzata terhére – a tényleges felhasználás szerinti korrekciók kivételével- átcsoportosítás nem hajtható végre.


15. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

20. §


 1. A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
 2. Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
 3. A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
 4. Az elrendelt személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó előirányzatának differenciált elvonása miatt esetlegesen előforduló személyi juttatás előirányzat túllépésének fedezete a költségvetési szerv kezdeményezésére felügyeleti hatáskörben a költségvetési szerv egyéb kiadásai terhére átcsoportosítható.
 5. A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha költségvetési szerv valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
 6. A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

21. §


A költségvetési szerv éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.

22. §


A költségvetési szerv költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi – egyenlő részletekben történő – bontásban biztosítja.

23. §


 1. A költségvetési szerv szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályait a (2)-(6) bekezdés tartalmazza.
 2. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
 3. A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni. A szerződéskötés feltétele, hogy a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
 4. Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
 5. A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.
 6. A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
  1. az ellátandó feladatot,
  2. a díjazás mértékét,
  3. részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
  4. a szerződés időtartamát,
  5. szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
  6. a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.


16. Záró és egyéb rendelkezések

24. §


 1. A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
 2. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Magyaratád, 2013. március 13.                      

             Törzsök Róbert                                                                        Prisztács Éva

               polgármester                                                                                jegyző ZÁRADÉK:


A rendelet kihirdetve:  

Magyaratád, 2013. március 14.                                         Prisztács Éva

                                              jegyző[1] Módosította: 7/2013.(IX.12.) ÖR. 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 13-tól.

[2] Módosította: 7/2013.(IX.12.) ÖR. 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 13-tól.

[3] Módosította: 7/2013.(IX.12.) ÖR. 1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 13-tól

[4] Módosította: 7/2013.(IX.12.) ÖR. 1. § (4) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 13-tól

[5] Módosította: 7/2013.(IX.12.) ÖR. 1. § (5) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 13-tól

[6] Módosította: 7/2013.(IX.12.) ÖR. 1. § (6) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 13-tól

[7] Módosította: 7/2013.(IX.12.) ÖR. 1. § (7) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 13-tól

[8] Módosította: 7/2013.(IX.12.) ÖR. 1. § (8) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 13-tól

[9] Módosította: 7/2013.(IX.12.) ÖR. 1. § (9) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 13-tól

[10] Módosította: 7/2013.(IX.12.) ÖR. 1. § (10) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 13-tól

[11] Módosította: 7/2013.(IX.12.) ÖR. 1. § (11) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 13-tól

[12] Módosította: 7/2013.(IX.12.) ÖR. 1. § (12) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 13-tól

[13]Módosította: 7/2013.(IX.12.) ÖR. 1. § (13) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 13-tól

[14] Beiktatta:  7/2013.(IX.12.) ÖR. 1. § (14) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 13-tól

[15] Módosította: 7/2013.(IX.12.) ÖR. 1. § (15) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 13-tól

[16] Beiktatta:  7/2013.(IX.12.) ÖR. 1. § (16) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 13-tól

[17] Módosította: 7/2013.(IX.12.) ÖR. 1. § (17) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 13-tól

[18] Módosította: 7/2013.(IX.12.) ÖR. 1. § (18) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 13-tólCsatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
291.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!