nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somberek Község Képviselő-testületének 2/2020(II.18.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-03-01 -tól
Somberek Község Képviselő-testületének 2/2020(II.18.)önkormányzati rendelete
Szociális ellátásról szóló 12/2013.(XII.28.)önkormányzati rendelet módosításáról


Somberek Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. 13.§(1)bekezdés 8/a pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 1. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§ A 12/2013.(XII.28.) önkormányzati rendelet, (továbbiakban: „R”)11.§(4)bek. az alábbiak szerint módosul:

  11.§(4) A temetési támogatás összege 20.000.-Ft.


2.§ A „R” 21.§-al kiegészül:


Lakhatás biztosítása


21.§ (1) Képviselő-testület szociális bérlakást biztosít azon kérelmezőnek, aki a településen munkaviszonnyal (egyéb foglalkoztatási jogviszonnyal) rendelkezik, és a településen valamint bármely más településen lakóingatlannal nem rendelkezik, lakhatását más módon megoldani nem tudja.  


(2) Támogatásban előnyben részesül az, aki családjában kiskorú gyermeket nevel.


(3) Kérelem  elbírálásáról és a bérleti díj mértékéről Somberek község polgármestere dönt.


(4) Szociális bérlakás jegyzékét jelen rendelet 2.számú melléklete tartalmazza, mely a „R” 4.számú melléklete. 


3.§ A „R” 1.számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.számú melléklete lép.


4.§ Jelen rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba, a folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell. Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejüleg hatályát veszti a 2/2018.(III:29.)önkormányzati rendelet.


Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna                                                          Csoboth Tamás

            jegyző                                                                                    polgármester

Rendelet Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 2020. február 18. napján, valamint a www.somberek.hu honlapon kihirdetésre került.


Somberek, 2020. február 18.                                                    Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

                                                                                                          jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1_ melléklet
43.75 KB
2_melléklet
82.66 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!