nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014(IV.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-04-11 -tól
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014(IV.10.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében, 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed Geszteréd Község közigazgatási területén található ingatlanokon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére.


2. § A képviselő-testület az időlegesen használt ingatlanokra eltérő szabályozást nem állapít meg,

azokra e rendelet szabályait kell alkalmazni.


2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése


3. § Geszteréd Község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (a továbbiakban: háztartási szennyvíz) begyűjtését, szállítását és ártalommentes elhelyezését (a továbbiakban: közszolgáltatás) az önkormányzat Bököny Nonprofit Kft. ( 4231 Bököny Kossuth u.

3. a továbbiakban: közszolgáltató) kötött szerződés alapján látja el.


4. § Geszteréd Község közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizeket a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth L. út 5 .) által üzemeltetett, Hajdúhadház 0313 hrsz. alatt található szennyvízfogadó műtárgyában kell elhelyezni.


3. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


5. § (1) Geszteréd Község közigazgatási területén lévő ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.

(2) A közszolgáltatás tekintetében az önkormányzat feladata:

a.) a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,

b.) a közszolgáltatás ellátására a közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatóval a szerződés megkötése.

(3) A közszolgáltatás az ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött, és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő rendszeres elszállítására és a megfelelő engedéllyel rendelkező fogadó műben való lerakására terjed ki.


6. § (1) A képviselő-testület a közszolgáltatás ellátására a közszolgáltatóval szerződést köt.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt szerződés tartalmazza a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII.törvény 44/F - 44/G. §-ában foglaltakat.4. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


7. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra készített zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak.

(2) A háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. Amennyiben a közszolgáltatás teljesítéséből eredően szennyezés keletkezik, a közszolgáltató maradéktalanul köteles a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés mentesítéséről, a kárelhárításról, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról gondoskodni.

(3) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a bejelentéstől számított 48 órán belül - az igénylővel egyeztetett időpontban - elvégezni.

(4) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi át és gondoskodik annak elszállításáról.

(5)A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve ha szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy közcsatornába a vonatkozó jogszabályi megállapítás alapján nem engedhető.


5. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


8. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy mások testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni és a közszolgáltatási díjat e rendeletben foglaltak szerint megfizetni.

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a közszolgáltatást ellátó közszolgáltatótól megrendelni.

(4) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét szállítójármű számára oly módon, hogy az akadálytalanul elvégezhesse a feladatát.

(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását ingatlantulajdonos arra jogosulatlan személlyel nem végeztetheti.

(6) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani.

(7) Az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatás elvégzése érdekében a közszolgáltatóval együttműködni és részére a szükséges információkat megadni.6. A közszolgáltatás díja


9. § (1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat köteles fizetni. A közszolgáltatási díj egytényezős.

(2) A díj mértékét a rendelet 1.melléklete tartalmazza.

(3) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltató a szolgáltatás elvégzését követően azonnal, számla alapján jogosult beszedni. A közszolgáltatásra vonatkozó számlát a magánszemélyek készpénzben a szolgáltatás teljesítésekor a nem magánszemélyek pedig utólag, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kötelesek kiegyenlíteni.


7. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


10. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok tekintetében jogosult.

(2) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok: a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

(3) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos személyes adatainak kezelésével összefüggésben a mindenkori hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani és gondoskodni az adatok biztonságáról.

(4) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az igénybevevő azonosítására, a közszolgáltatási szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, a díjhátralékok behajtására használhatja fel.8. Záró rendelkezések


11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az 1/2004. (I.22.) önkormányzati rendelet.
Kemény József sk. Gyirán Zoltán sk.

polgármester jegyző

A rendeletet kihirdettem:

2014. április 10. napján


Gyirán Zoltán sk.

jegyző1. számú melléklet

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének kötelező közszolgáltatása

igénybevételéért fizetendő díj:


1.378,-Ft/m3+ÁFA

Csatolmányok

Megnevezés méret
Rendelet
28.49 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!