nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (VI.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-06-29 -tól
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (VI.28.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól

Somogyszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében, a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 16. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) Somogyszentpál Község Önkormányzata településfejlesztési koncepciójának (TF), integrált településfejlesztési stratégiájának (ITS), a településrendezési eszközeinek: Településszerkezeti Terv az  Építési Szabályzat (HÉSZ) valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények a településképi rendelet (TR), a településképi arculati kézikönyv (TAK) készítése vagy azok módosítása széleskörű egyeztetés keretén belül, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TFR.) és az e rendelet alapján alkotott partnerségi egyeztetési szabályai szerint történik.


(2) E rendelet alkalmazásában:


Állandó partnerek: a lakosság, az érdekképviseleti szervek, érintett helyi önkormányzati

                                szervek


Eseti partnerek: érintettség esetén a TFR. előírásainak megfelelően a területi önkormányzat,

                           a szomszédos települési önkormányzatok, továbbá a véleményezési

                           eljárásba esetenként meghívott civil- és gazdálkodó szervezetek; vallási

                           közösségek, intézmények és magánszemélyek.

Állandó partnerekkel történő egyeztetés szabályai

2. §

(1) Adott véleményezési eljárás során az állandó partnerek minimális tájékoztatási formáját a TFR. alapján az 1. függelék táblázata tartalmazza.


(2) Az előzetes tájékoztatás során a TFR. 29/A. § (3) bekezdés szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, megindításáról, az előzetes tájékoztató elérhetőségéről, az eljárás módjáról és a véleményezés módjáról és annak határidejéről.


(3) A véleményezési eljárás során a TFR. 29/A.§ (3) bekezdés szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, az elkészült tervezet elérhetőségéről, a véleményezési módjáról és annak határ idejéről.


(4) Lakossági fórum esetén, annak tárgyáról, helyéről és időpontjáról a lakossági fórum idejét megelőző 8 nappal korábban a helyben szokásos módon közzétett lakossági hirdetmény útján kell értesíteni a partnereket. A lakossági fórumról jelenléti ív és jegyzőkönyv készül, mely írásban rögzíti a javaslatokat, észrevételeket. A jegyzőkönyv tartalmazza a javaslattevő, észrevételező nevét és címét.


(5) Amennyiben nincs lakossági fórum, a lakosság az észrevételeit, javaslatait a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül teheti meg, a Polgármesterhez címzett és a főépítészi irodához írásban benyújtott szövegszerű, indoklással ellátott véleményben.


(6) Érdekképviseleti szervek, a helyi önkormányzati szervek a lakossági fórumon, a lakossági fórumtól számított 8 napon belül, ha nincs lakossági fórum, a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül, a polgármesteri hivatalhoz címezve, papíralapon vagy elektronikus úton tehetik meg észrevételeiket, javaslataikat.


Eseti partnerekkel történő egyeztetés szabályai

3. §

(1) Az eseti partnerek köréről az egyeztetési eljárást megelőzően a Képviselő-testület határozattal dönt.


(2) Az eseti partnerek a TFR. szerinti az előzetes tájékoztatási, illetve a véleményezési szakasz tervezetének (dokumentációjának) megküldésével értesülnek.


(3) Az eseti partnerek az egyeztetési eljárásba a Polgármesterhez címzett és a polgármesteri hivatalba benyújtott szövegszerű, indoklással ellátott, a megadott határidőn belül benyújtott véleménnyel, észrevétellel, javaslattal élhetnek, melyen véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét, elérhetőségét meg kell jelölni.

Vélemények dokumentálása, nyilvántartása, megválaszolása, településfejlesztési és településrendezési dokumentumok valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények közzététele


4. §

(1) A beérkezett vélemények dokumentálása, nyilvántartása, valamint az el nem fogadott javaslatok indokolása, azok dokumentálása és nyilvántartása az államigazgatási véleményekre vonatkozó, a TRF.-ben rögzített szabályok szerint történik.


(2) A beérkezett véleményekről, javaslatokról készülő összefoglaló és az annak elfogadásáról szóló határozat a honlapon kerül kihirdetésre.


(3) A településfejlesztési és településrendezési dokumentumokat, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló önkormányzati döntéseket elfogadásukat követően a honlapon közzé kell tenni.


Záró rendelkezés


5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.           Dr. Berényi Sándor                                                                dr. Halász Péter          

                 polgármester                                                                                 jegyző


Kihirdetve: 2017. június 28.

                                                                                                       dr. Halász Péter   

                                                                                                                     jegyző                                                                                                          Csatolmányok

Megnevezés méret
1.2. sz. melléklet
19.31 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!