nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
12/2018 (X.2..) Diósjenő község Önkormányzat képviselő-testületének önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-10-03 -tól
12/2018 (X.2..) Diósjenő község Önkormányzat képviselő-testületének önkormányzati rendelete
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről

Diósjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) bekezdésében, 142/B.§-ában, a 142/C.§-ában, a 143.§ (4) bekezdés d) pontjában és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 134.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.


I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed minden 14. életévét betöltött természetes személyre és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely Diósjenő Község közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elköveti.

(2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.


2. Értelmező rendelkezések

2.§ E rendelet alkalmazásában

a) közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás: az a magatartás, amely nem minősül bűncselekménynek, vagy szabálysértésnek, de ellentétes a közösségi együttélés szabályaival, azokat sérti vagy veszélyezteti és e rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak minősít,

b) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 13) pontja szerinti terület,

c) szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 2.§ 23a. pontja szerinti italok.

d) zöldterület: állandóan növényzettel fedett közterület (közpark, közkert), amely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést szolgálja.


3. Eljáró hatóság és eljárási szabályok

3.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.), és a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény rendelkezései alkalmazandók az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.

(3) A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő nevét és elérhetőségét, a szabályszegő nevét, címét vagy székhelyét, a cselekmény helyének, időpontjának és körülményének leírását, a bizonyítási eszközök megjelölését, a bizonyítékok csatolását.


4.§ (1) A közigazgatási hatósági eljárás

a) valamely cselekményben megnyilvánuló, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől számított 30 napon belül;

b) mulasztásban megnyilvánuló, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától számított 60 napon belül;

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 60 napon belül indítható meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő leteltét követően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt eljárás nem indítható. Abban az esetben, ha az eljárást követően a jogellenes állapotot az elkövető a jogkövetkezmények alkalmazását követően sem szünteti meg, úgy a jogkövetkezmények (helyszíni bírság, közigazgatási bírság) ismételten alkalmazhatóak.


5.§ Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartása miatt indult eljárást meg kell szüntetni.


6.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti közigazgatási eljárás lefolytatására – közigazgatási-, helyszíni bírság kiszabására – a Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a jegyző jogosult.

(2) Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése olyan halasztást nem tűrő elhárítási vagy helyreállítási tevékenyég, vagy cselekmény kapcsán, amely a katasztrófaelleni védelmet, a veszélyhelyzet megelőzését, életveszély elhárítását, üzemzavar közérdekből szükséges elhárítását, azonnal fenyegető kár elhárítását szolgálja.


II. Fejezet

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt alkalmazható jogkövetkezmények és eljárási szabályok

Közigazgatási bírság és a helyszíni bírság

7.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal és természetes személy esetében kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Ha a helyszíni intézkedés alkalmával a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő a jogsértést teljes mértékben elismeri, vele szemben húszezer forintig terjedő helyszíni bírság kiszabásának van helye.

(3) A kiszabott közigazgatási bírságot vagy a helyszíni bírságot az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül – a határozathoz mellékelt készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással – Diósjenő Község Önkormányzata e célra létrehozott pénzforgalmi számlájára kell megfizetni.

(4) Ha a kötelezett a közigazgatási vagy a helyszíni bírságot az (3) bekezdés szerinti határidőben nem fizeti meg, a végrehajtást az Ákr. XI. fejezetében előírt eljárási rendelkezések alapján a jegyző foganatosítja.


8.§ (1) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az elkövető személyi és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az eljáró ügyintéző erre vonatkozó felhívására igazolja.

(2) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közigazgatási bírsággal nem sújtható.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője a jogsértés jellegéhez igazodó közigazgatási bírsággal sújtható.


9.§ Fiatalkorúval szemben nem lehet helyszíni bírságot kiszabni, kivéve ha önálló keresete (jövedelme) vagy vagyona van.


III. Fejezet

A közösségi együttélés alapvető szabályai

1. Diósjenő község címeréről, zászlajáról, díszpecsétjéről, valamint
a község nevének használatáról szóló rendelet
megsértésére vonatkozó magatartások

10.§ Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Diósjenő község címeréről, zászlajáról, díszpecsétjéről, valamint a község nevének használatáról szóló 9/2018. (VIII.09.) rendelet előírásait megszegi.


2. Környezetvédelemmel, köztisztasággal kapcsolatos rendelkezések
megsértésére vonatkozó magatartások

11.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében, az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos), másnak a használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztán tartása tekintetében pedig a használó, illetőleg – a bérleti jogviszonyból származó kötelezettsége szerint – a bérlő (a továbbiakban együtt: használó), aki Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a köztisztasággal és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybe-vételéről, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 8/2016. (XII.30.) rendelet előírásait megszegi.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, az az utcai árus, aki az utcai árusítás céljára bérelt helyet, valamint annak közvetlen környezetét a használat időtartama alatt nem tartja folyamatosan tisztán, az árusítás során keletkezett hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról, elszállíttatásáról és megfelelő elhelyezéséről saját költségén nem gondoskodik.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, a rendezvény szervezője, aki vásárok, sport- és egyéb rendezvények tartása idején saját költségén nem gondoskodik a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely, illetve szeméttároló edényzet biztosításáról és üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület megtisztításáról, szükség esetén fertőtlenítéséről.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki hulladékgyűjtő edényekből, a lomtalanítás idején a közterületre kihelyezett szükségtelenné vált háztartási, szilárd hulladékból guberál.

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki élelmiszer- és vendéglátó üzemekbe, üzletekbe, helyiségekbe, szórakozóhelyekre, egészségügyi intézményekbe, bölcsődébe, óvodákba, iskolákba ebet – az üzemeltető által meghatározott feltételek mellett, a vakvezető kutya kivételével – bevisz.

(6) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

a) a szennyvizet, akár saját területen kilocsol,

b) az ivóvizet szolgáltató kutak közvetlen környezetében – a közegészségügyi és építésügyi szabályokban meghatározott távolság figyelmen kívül hagyásával – olyan szennyező-forrást létesít, amely a kút vizét vagy a talajon keresztül a talajvizet szennyezheti,

c) az ivóvizet szolgáltató kutat nem háztartási ivóvíz ellátás céljára használ, más célú felhasználáshoz nem rendelkezik a vízszolgáltató előzetes engedélyével,

d) a közkutakból állatot itat, termőföldet locsol, gépjárművet mos.


3. Állattartással kapcsolatos rendelkezések megsértésére
vonatkozó magatartások

12.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az az állattartó, aki:

a) a község belterületén, továbbá pihenés és üdülés céljából szolgáló területen, telkenként 2 ebnél több ebet tart, kivéve vakvezető, jelző ebek,

b) a felügyelete alatt álló háziállatot úgy visz vagy bocsát közterületre vagy nyilvános helyre, hogy nem tart magánál az állat ürülékének feltakarítására szolgáló megfelelő eszközt, az állat ürülékét nem takarítja fel,

c) közterületen állatot tart vagy legeltet, azt az ingatlanáról felügyelet nélkül kiengedi,

d) közterületen veszélyes ebet póráz és szájkosár nélkül – vakvezető, továbbá mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – sétáltat,

e) a település külterületén, zártkertben az eb tartási helyéről közterületre való kijutását, vagy magánterületre való átjutását nem akadályozza meg, vagy az ebet kóborolni hagyja,

f) aki nem gondoskodik az állatok tartására szolgáló helyiség rendszeres takarításáról és fertőtlenítéséről, az állattartó épületekben és környezetükben a rovarok és rágcsáló rendszeres irtásáról,

g) aki zárt rendszerű állattartás esetén nem gondoskodik a trágyalé zárt szivárgásmentes gyűjtéséről,

h) játszótérre állatot – vak vezető, továbbá mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – bevisz,

i) az általa tovább tartani nem kívánt állatát elhagyja, annak további elhelyezéséről nem gondoskodik,


4. Közterület használatához kapcsolódó
rendelkezések megsértésére vonatkozó magatartások

13. § (1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a közterület használatához kapcsolódó rendelkezések megsértésére vonatkozó magatartások körében, aki Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról, védelméről, díjáról szóló 5/2016. (IV.28.) rendelet előírásait megszegi.

(2) Kezelői hozzájárulás nélkül a közterületet bontani csak abban az esetben lehet, ha az közmű, közműalagút, vasútüzemi berendezés, távközlési vezeték vagy csővezeték halasztást nem tűrő kijavítása, árvíz vagy belvízvédekezés, helyi vízkárelhárítás vagy elemi csapás miatt szükséges. Ebben az esetben a közterület bontását az igénybevevőnek a közút kezelőjéhez haladéktalanul be kell jelenteni és az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges intézkedéseket meg kell tennie.


14.§ Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg a 13.§-ban leírtakon túl, aki:

a) roncs, a műszaki állapota miatt közlekedésre nem alkalmas járművet érvényes hatósági jelzés nélkül tárol közterületen,

b) roncs, a műszaki állapota miatt közlekedésre nem alkalmas érvényes hatósági jelzéssel rendelkező járművet 15 napnál hosszabb ideig tárol közterületen,

c) roncsjárművet és járműkarosszériát tárol magántulajdonú ingatlanon,

d) közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt, vagy közúti forgalomban résztvevő  3500 kg össztömeget meghaladó gépjárművet (gépjárműszerelvény), valamint üzemképtelen gépjárművet, pótkocsit, lakókocsit és utánfutót közterületen tárol.


5. Hirdető-berendezések kihelyezésével kapcsolatos magatartások

15.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a plakátok hirdetmények elhelyezésének rendje körében, aki hirdetményt nem az Önkormányzat által meghatározott hirdetőfelületen helyez el vagy az idejétmúlt vagy megrongálódott hirdetményt az azon feltüntetett rendezvény, műsor, program megvalósulását követő 2 napon belül nem távolítja el.


6. Fás szárú növények védelmével kapcsolatos rendelkezések
megsértésére vonatkozó magatartások

16.§ Közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el, aki a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó

a) közterületen lévő fás szárú növényt jogellenesen kivág, megcsonkít,

b) fa telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti,

c) közterületen lévő fás szárú növénnyel kapcsolatban egyéb olyan tevékenységet végez, amelynek következtében annak élettartama vagy értéke csökken.


7. Avar és kerti hulladék égetésére, valamint a szabadtéri tűzgyújtás
helyi szabályaira vonatkozó rendelkezések megsértésére irányuló magatartások

17.§ (1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki avart és kerti hulladékot Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete által meghatározott időponttól eltérően éget, vagy a kihirdetett országos, illetve helyi tilalmat megszegi.

(2) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el továbbá, aki az avar és kerti hulladék égetésekor, valamint a főzés és sütés céljából történő szabadtéri tűzgyújtás során nem gondoskodik a tűzrendészeti szabályok betartásáról.


8. Zajvédelmi szabályozás megsértése

18.§ (1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) közterületen engedély nélkül üzemeltet hangosító berendezést, szolgáltat műsort, élőzenét,

b) lakó- és üdülőingatlanokban este 21.00 órától reggel 07.00 óráig terjedő időszakban – azonnali hiba, valamint kárelhárításra irányuló tevékenység kivételével – zajhatással járó építkezési, felújítási, karbantartási, továbbá kertekben kertépítési és fenntartási munkákat, vagy tevékenységet végez,

c) este 20.00 órától reggel 08.00 óráig a szabadban, vagy nyitott ajtajú, ablakú helyiségben a csendet hangos énekléssel, zenével, hangszerrel vagy egyéb módon megzavarja,

d) gépjármű motorját indokolatlanul járatja, túráztatja.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, az a vendéglátó egység-, szórakozóhely üzemeltető, szabadtéri zene- és egyéb műsorjel szolgáltató, aki

a) zene- és egyéb műsorjel-szolgáltatást május 15. és szeptember 15. közötti időszakban – a zajkibocsátási határérték megtartása mellett – 23.00 órától-, egyéb időszakban 22.00 órától tovább biztosít,

b) zene- és egyéb műsorjel-szolgáltatást pénteken illetve szombaton – a zajkibocsátási határérték megtartása mellett – éjjel 1 órától tovább biztosít.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti magatartás nem minősül közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak, ha arra az önkormányzat által szervezett vagy engedélyezett rendezvény területén és idején kerül sor.


. Házszámtáblák, utca-névtáblák elhelyezésével
kapcsolatos rendelkezések megsértésére vonatkozó magatartások

19.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlan használója, kezelője, ennek hiányában tulajdonosa, aki a házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról nem gondoskodik.


10. Kereskedelmi és vendéglátási tevékenység

20.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a kereskedelmi és vendéglátási tevékenység körében, aki:

a) közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon alkalmi és mozgóárusítást, jogosulatlan kereskedelmi tevékenységet végez,

b) az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjével kapcsolatos előírásokat és kötelezettségeket megszegi,

c) vendéglátó-helyiséghez tartozó teraszt, előkertet közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon létesít, működtet,

d) közterületen nem árusítható terméket értékesít, közterületen állatot forgalmaz,

e) közterületen zajkeltésre alkalmas hangosító berendezést elhelyez és működtet, vagy közterületen olyan helyhez kötött hangosító berendezést üzemeltet, amely nincs összefüggésben jogszerűen folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységgel – az engedélyezett közterületi rendezvény keretében történő zeneszolgáltatás kivételével – és amely indokolatlanul zavarja mások nyugalmát.


11. Temető használatával kapcsolatos magatartások

21.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

a) a köztemetőkben a látogatók kegyeleti érzéseit sértő zajt kelt, vagy nem a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít,

b) temetőben nem a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít,

c) sírhelyek gondozása során keletkezett szemetet a sírhelyek között tárolja, azt nem a szeméttárolóban helyezi el,

d) temető területére kutyát visz be,

e) sorok közötti átjárást növényzet telepítésével akadályozza,

f) a sírok gondozásánál a szomszédos sírhelyeket beszennyezi,

g) a temetőben tűzveszélyes tevékenységet úgy végez, hogy a tűzvédelmi előírásokat nem tartja be,

h) a temető területén a sírhelyekről lekerülő hulladékon kívül egyéb hulladékot a temető területére visz, vagy a sírokról lekerülő hulladékot nem a kijelölt helyen helyez el,

i) a temető területén reklám, hirdetési és árusítási tevékenységet végez.12. Szeszesital árusításával vagy közterületen fogyasztással
kapcsolatos magatartások

22.§ (1) Tilos közterületen szeszesitalt fogyasztani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közterületi szeszes ital fogyasztási tilalom nem vonatkozik a közterület használati engedéllyel rendelkező rendezvények helyszínére.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt magatartások jogkövetkezményeit a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200.§ (1) bekezdése tartalmazza.


IV. Fejezet

Záró rendelkezés

23.§ (1) Ez a rendelet 2018. év október hó 3. napján lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett cselekményekre kell alkalmazni.


Diósjenő, 2018. év október hó 2. napja


Záradék:


A rendelet 2018. év október hó 2. napján került kihirdetésre.


Diósjenő, 2018. év október hó 2. napja


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!