nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (VII.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-19 - 2018-06-08
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (VII.25.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011. (VI.1.) önkormányzati rendelet 44. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. Általános szabályok


1. §


(1) E rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki, vagy amely Jászapáti közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét


(2) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás az a magatartás, amely bűncselekménynek vagy szabálysértésnek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt e rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásként határoz meg.


2. A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartások elkövetőjével szemben alkalmazható hátrányos jogkövetkezmények


2. §


(1) Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetőjével szemben ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.


(2) Helyszíni intézkedés során a közterület-felügyelő ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.


(3)[1] Hatályon kívül helyezve.


II. Fejezet


Az egyes közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartások


3. A köztemetők rendje elleni cselekmények


3. §


A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 30/2005. (XII.1.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: 30/2005. (XII.1.) önkormányzati rendelet) meghatározott sírjel elhelyezés szabályait megszegi, azaz


 1. a sírjel tulajdonosaként nem gondoskodik annak állagmegóvásáról, környezetének tisztántartásáról,
 2. a sírjel tulajdonosaként nem tartja be a sírjel méretére, magasságára vonatkozó előírásokat,
 3. előzetes bejelentés nélkül és a temetőszabályzatban foglaltakat figyelmen kívül hagyva a köztemetőben felállított síremléket lebontja, áthelyezi, azzal rendelkezik,
 4. új sírjel elhelyezésekor vagy a meglévő sírjelek felújítása esetén a temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet helyez el, vagy az elhelyezésnél, kialakításnál nincs figyelemmel a parcella rendjére.

4. §


A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a 30/2005. (XII. 1.) önkormányzati rendeletben foglalt, a köztemető használatára vonatkozó szabályokat megszegi, azaz


 1. a köztemetőben temetési hely felett rendelkező személyként nem gondoskodik a temetési helyek gondozásáról, a sírok közötti terület gyomtalanításáról,
 2. a köztemetőből a nyitvatartási idő letelte után külön felszólításra sem távozik el,
 3. a köztemetőben az üzemeltető engedélye nélkül olyan tárgyakat helyez el, melyek nem közvetlenül a sírok, síremlékek díszítését szolgálják,
 4. a köztemetőben a gyertya, vagy mécses meggyújtása esetén nem teszi meg a tűzveszély elkerülése érdekében szükséges intézkedéseket,
 5. a köztemetőben nem a hely méltóságának megfelelően viselkedik,
 6.  a köztemetőbe – vakvezető és rendőrségi kutya kivételével – állatot visz be,
 7. a köztemetőben bármilyen reklámtevékenységet folytat,
 8. a köztemetőben tüzet rak, szemetet, elszáradt koszorúkat gyújt meg,
 9. a köztemetőben – mozgássérültet szállító, temetkezési szolgáltatást végző, vagy egyéb, temetőgondnoki engedéllyel rendelkező gépjármű kivételével – gépjárművel közlekedik.

4. A Jászapáti Városi Önkormányzat jelképeivel kapcsolatos cselekmények


5. §


A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki Jászapáti Város zászlaját vagy címerét (a továbbiakban együtt: Jászapáti Város jelképeit) a Jászapáti Város címerének és zászlajának használata rendjéről szóló 21/2009. (X.1.) önkormányzati rendelet alapján Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által kiadott engedély nélkül, vagy az abban meghatározottaktól eltérő módon használja.


6. §


A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki nagy nyilvánosság előtt Jászapáti Város jelképeit sértő vagy lealacsonyító kifejezést használ, vagy más hasonló cselekményt követ el.


5. Az épített értékek helyi védelmébe ütköző cselekmények

7. §

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki az építészeti örökség helyi védelméről szóló 8/2014. (V.16.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a helyileg védett építészeti értéket nem a rendeltetésének megfelelően, vagy nem a védettséghez méltó módon használja.


6. A közterületi zöldfelületek élővilágának védelmébe ütköző cselekmények

8. §

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki zöldfelület élővilága elleni cselekményt valósít meg, azaz közterületi zöldfelületen

 1. növényeket engedély nélkül csonkít,
 2. fák törzsét vagy ágait engedély nélkül hirdetés, transzparens, reklámhordozó, kötél vagy kábel rögzítésére használja,

7. A közterületi zöldfelületek és zöldfelületi elemek létesítésével, megszüntetésével, fenntartásával és védelmével kapcsolatos helyi előírások megsértésével összefüggő cselekmények


9. §

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, zöldfelületi és zöldfelülettel szomszédos létesítmények elleni cselekményt valósít meg, aki a zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról szóló 10/2009. (IV. 30.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: 10/2009. (IV. 30.) önkormányzati rendelet) foglalt rendeltetésszerű használat követelményével ellentétben a közterületi zöldfelületen

 1. zöldfelületi építményt, zöldfelületi elemet rendeltetésétől eltérően használ,
 2. szökőkutakat, díszkutakat, csobogókat rendeltetéstől eltérő tevékenységre használja (ezek vízébe lép, abban fürödik, mosakodik vagy bármit mos, vagy a szökőkutak, díszkutak, csobogók vízét és környezetét beszennyezi),
 3. a zöldfelülettel határos épületek (pl. templomok, múzeumok, középületek, stb.) közforgalomnak átadott teraszán, lépcsőzetén, párkányán, mellvédjén, a zöldfelületi építmények, berendezések (pl. díszkutak, szökőkutak, csobogók, virágágy keretek, stb.) lépcsőzetén, párkányán, mellvédjén roncsoló, károsító hatással járó eszközt (különösen gördeszkát, görkorcsolyát, rollert, kerékpárt) használ, zöldfelületek tartozékaira matricát, hirdetést ragaszt.

9/A. §[2]A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról szóló 17/2016. (VI.30.) önkormányzati rendeletbe (a továbbiakban: 17/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet) ütköző módon a közterületi zöldfelületek fenntartásának rendje elleni cselekményt valósít meg, azaz

a) az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdának, (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozását, tisztán tartását, szemét- és gyommentesítését, burkolt területeken a hó eltakarítását és síkosság mentesítését – ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra vonatkozóan – nem végzi el,

b) az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztán tartásáról, gyommentesítéséről nem gondoskodik,

c) az ingatlanon lévő madarak fészkelő helyei alatti közterületet a szennyeződéstől nem tisztítja meg,

d) az épület faláról, kerítéséről az időszerűségüket vesztett, szakadt, jogellenesen elhelyezett falragaszokat, festéseket stb. nem távolítja el,

e) mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, a járda és úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről nem gondoskodik.


8. A közterület-használat rendjével kapcsolatos cselekmények

9/B. §[3]


(1) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a közterület-használat rendjéről szóló 15/1997. (VI.19.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: 15/1997. (VI.19.) önkormányzati rendelet) foglaltak szerint a közterületet tiltott módon használja, azaz a közterületen

a) engedély nélkül 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrényt, hirdető berendezést, cégtáblát helyez el,

b) engedély nélkül árusító és egyéb pavilont (élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap,árusítására szolgáló bódé, pavilon) helyez el,

c) engedély nélkül építési munkával kapcsolatos állványt, építőanyagot és törmeléket helyez el,

d) engedély nélkül kiállítást, vásárt, alkalmi vásárt, sport- és kulturális rendezvényeket tart, továbbá mutatványos tevékenységet folytat,

e) sérült, roncs és forgalomból kivont járművet, szemetet (háztartási vagy kommunális), valamint munkagépet, lakókocsit tárol,

f) 3.500 kg össztömeget meghaladó súlyú járművet – autóbusz, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató (nyerges vontató), lassú jármű, járműszerelvény, pótkocsi, munkagép – tárol,

g) göngyöleget üzlethelyiség előtt tárol.


(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a 15/1997. (VI.19.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint hirdető-berendezést vagy hirdetményt

a)közparkban,

b) középületek falain,

c) közterületen álló fákon és egyéb berendezési tárgyakon,

d) emlékműveken,

e) szobrokon

helyez el.


9. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos cselekmények

9/C. §[4]


A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a 17/2016. (VI.30.) önkormányzati rendeletben meghatározott

a) az elkülönített hulladékgyűjtés céljára rendelt hulladékgyűjtő edényzetben, vagy az ilyen célra rendelt hulladékgyűjtő szigeten nem az ezen edényzet, vagy sziget rendeltetésének megfelelő hulladékot helyez el,

b) a tulajdonát képző hulladékgyűjtő edény tisztán tartásáról nem gondoskodik.


10. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére és a közszolgáltató részére történő átadásra vonatkozó helyi előírások megsértése

9/D. §[5]


A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, az az ingatlantulajdonos, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 14/2014. (IX.12.) önkormányzati rendeletben foglaltakba ütköző módon az ingatlanán keletkező vagy onnan származó közüzemű csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet nem – a külön jogszabályban meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint – gyűjti és adja át a szolgáltatónak.


III.  Fejezet


Eljárási rendelkezések

10. §

Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások során a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit a 26. §-28. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.


11. §


(1) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot vagy helyszíni bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy amennyiben az önálló jövedelemmel nem rendelkező fiatalkorú annak megfizetését vállalja.

(2)[6] Hatályon kívül helyezve.

(3) Ha a fiatalkorúval szemben előreláthatólag közigazgatási bírság kiszabására kerül sor, az eljárás lefolytatása során be kell tartani az alábbi konjunktív feltételeket:

 1. A fiatalkorú meghallgatásától nem lehet eltekinteni.
 2. A fiatalkorú meghallgatásáról törvényes képviselőjét értesíteni kell.
 3. A fiatalkorút lehetőség szerint törvényes képviselője jelenlétében kell meghallgatni.

(4) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál a Ket. vonatkozó rendelkezései mellett figyelembe kell venni az elkövető személyi körülményeit, vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait annyiban, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatóak, vagy azokat – a hatóság erre vonatkozó felhívására – önként igazolja.


12. §

(1) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásban – átruházott hatáskörben – a jegyző jár el.


(2) A rendeletben foglaltak betartását Jászapáti Város Polgármesteri Hivatalának erre feljogosított ügyintézője, valamint a közterület-felügyelet ellenőrzik.


(3) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás miatti eljárás hivatalból, továbbá bármely szervezet vagy személy bejelentése alapján indítható. A bejelentést szóban vagy írásban bárki megteheti. A szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.


(4) A bejelentésnek lehetőség szerint tartalmaznia kell a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást megvalósító személy (ismert) személyi adatait,  magatartásnak, az elkövetés helyének és idejének, továbbá körülményeinek leírását a bizonyítási eszközök megjelölésével. Amennyiben lehetőség van rá, a bizonyítási eszközöket csatolni kell a bejelentéshez.


(5) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási hatósági eljárás a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás hivatalból, vagy bejelentés alapján történő észlelésétől számított 30 napon belül indítható meg. Ezt követően a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetése miatt eljárás nem indítható.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


13. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


14. §


E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően elkövetett közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartások esetén kell alkalmazni.[1]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016. (XI.18.) ÖR. Hatálytalan: 2016. december 19. napjától.

[2]

Módosított a 23/2016. (XI.18.) ÖR. Hatályos 2016. december 19. napjától.

[3]

Módosította a 23/2016. (XI.18.) ÖR. Hatályos 2016. december 19. napjától.

[4]

Módosított a 23/2016. (XI.18.) ÖR. Hatályos 2016. december 19. napjától.

[5]

Módosított a 23/2016. (XI.18.) ÖR. Hatályos 2016. december 19. napjától.

[6]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016. (XI.18.) ÖR. Hatálytalan 2016. december 19. napjától.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!