nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2020 (XII.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2021-01-01 - 2021-01-02
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2020 (XII.21.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 20/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mány Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és a 39/C. § (4) bekezdésében, továbbá a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A helyi adókról szóló 20/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„16. § A helyi iparűzési adó mértéke a Htv. szerinti adóalap 2%-a/év.”


2. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Ugron Zoltán

polgármester


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!