nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019 (IV.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-04-10 -tól
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019 (IV.10.) önkormányzati rendelete
a szociális intézményi térítési díjakról

Somogyszentpál Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 92. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a szociális intézményi térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §


A rendelet hatálya kiterjed a Községi Önkormányzat által fenntartott valamennyi élelmezési tevékenységet folytató intézményre és az intézmény szolgáltatásait igénybevevőkre.


Az intézményi térítési díj

2.§


(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások napi személyi térítési díjának intézményi mértékét a 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A kötelezett által a 2. § (1) bekezdés alapján fizetendő térítési díj összegéről (a továbbiakban: személyi térítési díj) az önkormányzat az ellátás igénybevétele előtt írásban értesíti az ellátást igénylőt.

(3) A térítési díj mértékének megállapítását a polgármesterre ruházza át.

3.§


A térítési díjak beszedéséről az ellátást nyújtó illetékes önkormányzati intézmény élelmezésvezetője gondoskodik. Az étkezés térítési díja az ellátást nyújtó bevétele.

4.§


Az önkormányzat a személyi térítési díj 50 %-áig terjedő térítési díjkedvezményt, vagy térítési díjmentességet adhat, különösen akkor, ha az igénybe vevő életkörülményeiben kedvezőtlen változás következett be, különösen:

Záró rendelkezések

5.§


(1) E rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, továbbá a 29/1993.(II.17.) Kormányrendeletben és a szociális támogatás helyi rendszeréről szóló 2/2015. (II.26.) sz. önkormányzati rendelet az irányadó.


  dr. Halász Péter                                                              Dr. Berényi Sándor

                  jegyző                                                                       polgármester


Kihirdetve:

Somogyszentpál, 2019. április 10.


dr. Halász Péter

      jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. sz.melléklet
16.71 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!