nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014.(X.22.)
Hatályos:2014-10-22 - 2018-10-30
Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014.(X.22.)
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kelevíz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  1. §


Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 5. § (1) Az önkormányzat képviselő-testületének tagjai a polgármester és a négy helyi önkormányzati képviselő, akik névsorát az 1. függelék tartalmazza.

          (2) A képviselő az Mötv.-ben foglalt jogok és kötelezettségek mellett köteles                              

a) tevékenyen részt venni a képviselő-testület munkájában;                                                     

b) olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre,  a választók bizalmára;                                                                                              

c) kapcsolatot tartani a település polgáraival, illetve a különböző önszerveződő lakossági
közösségekkel, helyi civil szervezetekkel.

          (3) A képviselő-testület tiszteletdíjat állapít meg a képviselő részére.

          (4) A tiszteletdíj mértéke 32.000 Ft/hó.

          (5) A tiszteletdíj kifizetés minden tárgyhót követő hónap 5. napjáig esedékes,
          kifizetéséről a jegyző gondoskodik.”


  1. §

A Rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:


„ 5/A. §  (1) A képviselő a képviselő-testület ülésén vagy a bizottság ülésén való részvétele     akadályoztatását,     késést, vagy idő előtti távozást köteles a polgármesternél,  vagy a bizottság elnökénél a bizottsági-, illetve a testületi ülést megelőzően jelezni.

                (2) Igazolt távollétnek minősül, ha a tiszteletdíjra jogosult több napon át igazolt                                    betegsége, munkahelyi elfoglaltsága vagy hivatalos kiküldetése miatt nem tud részt venni az ülésen.

                (3) A képviselő az ülés megkezdésekor köteles a polgármesternek bejelenteni, ha az ülés közben ideiglenesen vagy véglegesen eltávozik. Igazolatlan hiányzásnak számít, ha a képviselő-testületi ülés közben indoklás, vagy a polgármesternek történő előzetes bejelentés nélkül véglegesen eltávozik az ülésről.

                (4) Amennyiben a képviselő a képviselő-testületi vagy a bizottsági ülésen való távollétére vonatkozó bejelentési kötelezettségének egy alkalommal nem tesz  eleget, úgy esetenként az őt megillető tiszteletdíjat egy havi időtartamra, 20 %-  kal csökkenteni kell.

                (5) Amennyiben a képviselő egymás után két alkalommal bejelentés nélkül marad  távol az (1) bekezdés szerinti ülésekről, úgy esetenként az őt megillető tiszteletdíjat két hónapra, havi 25 %-kal csökkenteni kell.

                (6) Amennyiben a képviselő hat hónapon belül három alkalommal bejelentés                                   nélkül marad távol az (1) bekezdés szerinti ülésekről, úgy az őt megillető tiszteletdíjat négy hónapra, havi 25 %-kal csökkenteni kell.

                (7) A tiszteletdíj csökkentéséről bármely képviselő, illetve a polgármester                                        javaslatára a képviselő-testület dönt.

                       (8) Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható.

                (9) A távolmaradásokról, és az azokra vonatkozó bejelentésekről a Hivatal nyilvántartást vezet.

               (10) A távolmaradások ellenőrzése az üléseken készült jelenléti ívek és az ülésekről  készült jegyzőkönyvek alapján történik.”


  1. §


A Rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„ (1) a)ügyrendi bizottságot 3 önkormányzati képviselő taggal.”


  1. §


A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„ (1)  A polgármester a megbízatását foglalkoztatási jogviszonyban látja el. A polgármester foglalkoztatásával kapcsolatos szabályokat, valamint az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseket az Mötv. határozza meg.”


  1. §


A Rendelet 12. § (4) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:


„ (4)  A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége esetén,
          illetve tartós akadályoztatásuk esetén, a képviselő-testület ülését az ügyrendi bizottság
          elnöke hívja össze és vezeti az általános szabályok szerint.”


  1. §


(1) A Rendelet 16. § (3) bekezdésében a „több mint fele” szövegrész helyébe az „egynegyede” szövegrész lép.


(2) A Rendelet 16. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:


„ (5)  A személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztó képviselő tiszteletdíja egy hónapra 50%-os mértékben csökkentésre kerül.
A kötelezettség elmulasztásával kapcsolatos vizsgálatot az Ügyrendi bizottság folytatja le. A bejelentési kötelezettség fennállásáról a képviselő-testület a vizsgálat lefolytatását követően külön határozatban dönt”.


  1. §


A Rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.


„ (1)A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyveket a jegyző kezeli, melyeket évente be kell köttetni.”


  1. §


(1) Ez a rendelet 2014. október 22-én 18 óra 15 perckor lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a tiszteletdíjak mértékéről szóló 2/2005.(II. 1.) önkormányzati rendelet.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!