nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (II.26.) rendelete
Hatályos:2019-10-25 - 2020-03-25
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (II.26.) rendelete
a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról


Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 134/E. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, valamint 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


I. fejezet
Általános rendelkezések

A rendelet célja, hatálya
1. §


(1) A rendelet meghatározza Nógrádsipek településen élők szociális biztonságának megőrzése érdekében az egyes ellátások formáit, az ellátásokra való jogosultság feltételeit, és érvényesítésének garanciáit.
(2) A rendeletben szabályozott ellátások elsősorban az önmagukért és családjukért felelősséget vállaló családok megsegítését szolgálják. Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az ellátások biztosításával a szociális szempontokból rászorult családok életminőségén kíván javítani, egyidejűleg ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról elsősorban kereső tevékenységből származó jövedelemből tudjanak gondoskodni. A rendelet kiemelt módon kívánja segíteni a nagycsaládosokat és az egyedül élő idős embereket.
(3) E rendelet hatálya kiterjed a Nógrádsipeken lakcímmel rendelkezőkre, a helyi óvodába, általános iskolába beiratkozott gyermekekre, valamint az Szt. 3. §-ában meghatározott más személyekre.
(4)    A rendeletben meghatározott feladat– és hatásköröket a képviselő-testület, átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolják.


Eljárási szabályok
2. §


(1) A rendeletben szabályozott segélyezési és támogatási formák, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások kérelemre vagy hivatalból nyújthatók.
(2) A 6. § (2) bekezdésében meghatározott támogatások iránti kérelmet a rendelet 1. számú, míg a 6. § (3) b) és c) pontjában felsorolt szolgáltatások iránti kérelmet a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott adattartalommal a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal Nógrádsipeki Kirendeltségén (a továbbiakban: Kirendeltség) kell indokolással ellátva benyújtani. A 6. § (3) a) és d)-f) pontjaiban felsorolt szolgáltatások iránti kérelmet az intézményvezetőknél kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az elbíráláshoz szükséges, jogszabályban előírt dokumentumokat.
(3) A havi rendszerességgel folyósított pénzbeli ellátások a kérelmezőt a kérelem benyújtását követő hónap első napjától illetik meg. A jogosultság megszüntetése esetében a megszüntetés dátuma az okot adó körülmény bekövetkezte hónapjának utolsó napja.
(4) A szociális ellátásban részesülő a jogosultságát érintő lényeges körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Kirendeltséget. Amennyiben bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, a jogosulatlanul felvett támogatás visszafizetésére kell kötelezni.
(5) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság elbírálása során a jövedelemszámításnál az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.
(6) A 6. § (2) a)-e) pontjában meghatározott támogatások, valamint a 6. § (3) b) és c) pontjában felsorolt személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások iránti kérelmek elbírálásáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. A 6. § (3) a) és d)-f) pontjában felsorolt szolgáltatásokra való jogosultságról az intézményvezetők döntenek.
(7) Az átruházott hatáskörben hozott határozat ellen a képviselő-testülethez jogorvoslati kérelem terjeszthető elő.


3. §


(1) A kérelmező köteles együttműködni az eljáró hatósággal és a szociális helyzetére vonatkozóan a valóságnak megfelelően nyilatkozni. Nem jogosult az e rendeletben szabályozott ellátásra, illetve kizárja magát a támogatásból az a személy, aki valótlan tényt állít, szándékosan megtévesztő adatot szolgáltat.
(2) A rendelet 6. § (2) b) és e) pontjában meghatározott támogatás kivételével nem állapítható meg az e rendeletben szabályozott ellátás, illetve a megállapított ellátását meg kell szüntetni annak az aktív korú személynek, aki álláskeresőként, továbbá akinek a családjában élő személy munkanélküliként az 1991. évi IV. tv. 54. § (9) bekezdésében meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget.
(3) A pénzbeli ellátások felhasználását a folyósító szerv ellenőrizheti.


4. §


Nógrádsipek Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti célú tevékenysége során, a feladata színvonalasabb ellátása érdekében együttműködik más szervekkel, így különösen:
a) oktatási intézményekkel,
b) háziorvosi, védőnői szolgálattal,
c) Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulással (a továbbiakban: Humánszolgáltató)
d) a járási hivatallal,
e) a gyámhivatallal és a területi gyermekvédelmi szakszolgálattal,
f) az egyházakkal,
g) a rendőrség körzeti megbízottjával.

 
Az ellátások folyósítása
5. §


(1) A megállapított támogatás folyósítása elsősorban az ügyfél folyószámlájára történő átutalással történik.
(2) A természetbeni ellátásként megállapított lakhatási támogatást a közüzemi szolgáltató részére kell folyósítani.


Ellátási formák
6. §


(1) A jogosult részére jövedelme kiegészítéseként, pótlásaként pénzbeli, természetbeli szociális támogatás, illetve személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatás nyújtható.
(2) A képviselő-testület szociális rászorultság esetén a jogosult számára
a) települési támogatásként
aa) lakhatási támogatást
ab)    gyógyszertámogatást
b)    rendkívüli települési támogatásként
ba)    temetési támogatást
bb)    eseti támogatást
c)    köztemetést
d)    ösztöndíj támogatást
e)    gyermekszületési támogatást

f)     szociális étkeztetést

g)     házi segítségnyújtást
állapít meg az Szt. 45. §-ában és 48. §-ában foglaltak figyelembevételével, valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint.
(3) A képviselő-testület az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokat biztosítja:
a) gyermekek napközbeni ellátását,
b) étkeztetést,
c) házi segítségnyújtást,
d) családsegítést,
e) gyermekjóléti szolgáltatást,
f) közösségi ellátást.


II. fejezet
Települési támogatások

Lakhatási támogatás
7. §


(1) Lakhatási támogatás állapítható meg a szociálisan rászoruló személyeknek az általuk lakott lakás rendszeres fenntartási költségeinek viseléséhez.
(2) Lakhatási támogatásra a nógrádsipeki lakcímmel rendelkező személy jogosult, akinek
a) családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetében 325 %-át,
b) a család tagjai egyikének sincs vagyona, és
c) az érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik
    ca) magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője,
    cb) önkormányzati bérlakás bérlője.
(3) Lakásfenntartási költségként figyelembe vehető kiadások
a) gáz-, áram-, víz és csatornahasználati, szemétszállítási díj költsége,
b) önkormányzati lakás lakbére.
(4) A lakhatási támogatást természetbeni szociális ellátás formájában nyújtja a képviselő-testület. Az ellátás folyósítása a kérelmező által megjelölt szolgáltató részére történek, annak összegét a szolgáltató írja jóvá a közüzemi számlában.
(5) Önkormányzati bérlakás esetén a lakhatási támogatást elsősorban az önkormányzati lakás bérleti díjának csökkentésére kell nyújtani.
(6) A lakhatási támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg. Külön lakásnak kell tekinteni a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(7) A lakhatási támogatásra való jogosultság megállapításának további feltétele a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítása. Ezen feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével a jegyzőnek – az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével – fel kell szólítania. Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást meg kell szüntetni.
(8) A lakhatási támogatásra való jogosultság egy év időtartamra kerül megállapításra.
(9) A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege
a) ha a családban egy személy lakik 5000 forint,
b) ha a családban kettő, három vagy négy személy lakik 6000 forint,
c) ha a családban öt vagy hat személy lakik 7000 forint,
d) ha a családban hatnál több személy lakik 10000 forint.


Gyógyszertámogatás
8. §


(1) Egészségi állapotuk megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében gyógyszertámogatás állapítható meg a szociálisan rászoruló azon személyeknek, akik az Szt. 50. § (1) és (2) bekezdés szerinti közgyógyellátásra nem jogosultak, azonban egészségi állapotuk, diagnosztizált krónikus betegségük miatt rendszeres gyógyszerszedésre szorulnak.
(2) E támogatás vonatkozásában rendszeres gyógyszerszedésnek minősül krónikus betegség kapcsán legalább hat hónapot meghaladó gyógyszerszedés vagy gyógyászati segédeszköz szükséglet.
(3) Gyógyszertámogatásra az a nógrádsipeki lakcímmel rendelkező személy jogosult, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225 %-át, egyedül élő esetében 325 %-át és krónikus, hosszantartó betegségére tekintettel háziorvos vagy szakorvos által vényre felírt
a) havi gyógyszerköltsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 35%-át,
b) gyógyászati segédeszköz költsége alkalmanként eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át.
(4) A gyógyszertámogatás mértéke az igazolt gyógyszerköltség, legfeljebb havi 6000 forint.
(5) A gyógyszertámogatásra való jogosultság egy év időtartamra kerül megállapításra. Amennyiben a jogosult ezen időtartam alatt jogosultságot szerez az Szt. szerinti közgyógyellátásra, a részére megállapított gyógyszertámogatást meg kell szüntetni.


III. fejezet
Rendkívüli települési támogatások és köztemetés

Temetési támogatás
9. §


1) Temetési támogatás állapítható meg annak a nógrádsipeki lakcímmel rendelkező személynek, aki
a) a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy
b) tartásra köteles hozzátartozó volt, azonban a temetési költségek viselése saját vagy családja létfenntartását veszélyeztetik.
(2) A kérelmet a haláleset bekövetkezését követő 60 napos jogvesztő határidőn belül kell benyújtani.
(3) A temetési támogatás összege 20000 forint.
(4) Az ellátás megállapításának tényét a temetési számlára rá kell vezetni.


Eseti támogatás
10. §


(1) Eseti támogatás állapítható meg annak a vagyonnal nem rendelkező személynek,
a) akinek Nógrádsipek közigazgatási területén lévő ingatlanát elemi kár éri,
b) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
c) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt és
akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetében 250 %-át.
(2) Eseti támogatás egy családon belül csak egy személynek állapítható meg.
(3) Eseti támogatásban egy naptári éven belül ugyanaz a személy vagy család legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosáig részesíthető.
(4) Az eseti támogatás legkisebb összege 5000 forint, és nem lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresétől.
(5) Elemi kárnak minősül a tűz, robbanás, földrengés, árvíz és belvíz.


Köztemetés
11. §


(1) A köztemetéssel összefüggő feladatokat az Szt. 48. §-ában foglaltak szerint kell ellátni.
(2) A köztemetés költségeinek megtérítésre kötelezett személy kérelmére a köztemetés költségeinek megtérítése méltányosságból elengedhető vagy csökkenthető.


IV. fejezet
Ösztöndíj támogatás

Bursa Hungarica Ösztöndíj
12. §


(1) A képviselő-testület – pályázat alapján – ösztöndíjban részesítheti azon nógrádsipeki állandó lakóhellyel rendelkező, nappali tagozaton tanulmányokat folytató személyeket, akik megfelelnek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer feltételeinek és a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át.
(2) A támogatás odaítéléséről és mértékéről a képviselő-testület – a pályázati határidőhöz igazodóan – évente egy alkalommal dönt.
(3) A támogatás legkisebb összege havi 5000 forint, és nem lehet több havi 20000 forintnál.


Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevők ösztöndíja
13. §


(1) A képviselő-testület kérelemre ösztöndíjban részesítheti azon nógrádsipeki lakcímmel rendelkező középiskolai tanulókat, akik az Arany János Tehetséggondozó Programban vesznek részt és a tanuló családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.
(2) A támogatás folyósítása félévente egy összegben, utólag történik.


Iskolakezdési támogatás

13/A. §


(1) Az önkormányzat egyéb pénzbeli szociális támogatásként iskolakezdési támogatást nyújt annak a kérelmezőnek, akinek saját, nevelt, örökbefogadott, vagy mostohagyermeke általános iskolai vagy középiskolai tanulmányokat folytat nappali tagozaton. Az iskolakezdési támogatás esetében feltétel, hogy a tanuló nógrádsipeki lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen.

(2) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell az oktatási intézmény által az adott tanévre kiadott iskolalátogatási bizonyítványt.

(3) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelem minden év augusztus 15. napjától szeptember 15. napjáig nyújtható be, addig a tanévig, amelyben a tanuló a 19. életévét betölti.

(4) Az iskolakezdési támogatás összege tanulónként 5000 forint.


V. fejezet
Gyermekszületési támogatás

14. §


(1) Gyermekszületési támogatásra jogosultak a nógrádsipeki lakóhellyel rendelkező azon szülők, akiknek nógrádsipeki gyermekük születik.
(2) Az (1) bekezdés szempontjából nógrádsipeki szülőknek minősülnek azok, akik a gyermek születését közvetlenül megelőzően legalább egy évig folyamatosan Nógrádsipek község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen Nógrádsipeken laknak.
(3) Az (1) bekezdés szempontjából nógrádsipeki szülők nógrádsipeki gyermekének minősül az a gyermek, akinek legalább az egyik szülője megfelel a (2) bekezdésben foglaltaknak, továbbá a másik szülő legkésőbb a kérelem benyújtásakor Nógrádsipek község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik.
(4) A támogatás írásbeli kérelemre adható. A kérelemhez be kell nyújtani a nógrádsipeki védőnői szolgálat igazolását, hogy a szülő a terhesgondozáson részt vett, továbbá a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, valamint mindkét szülő lakcímkártyáját.
(5) A támogatás mértéke 100.000.- Ft gyermekenként, amelyet az Önkormányzat az éves költségvetésében elkülönített keretéből finanszíroz. Az Önkormányzat a költségvetési keretösszeget a védőnői szolgálat előrejelzése alapján határozza meg.
(6) A támogatás a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül kerül kifizetésre.
(7) A támogatás iránti kérelem a gyermek születésétől számított 180 napon belül nyújtható be. A benyújtási határidő jogvesztő.
(8) A támogatással egyidejűleg a szülők részére köszöntőlevél kerül átadásra, amelyben az Önkormányzat nevében a polgármester köszönti a község új tagját.


VI. fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások

15. §


(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni, kivételt képez a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás.
(2) A nyersanyagértékek és az intézményi térítési díjak összegét a képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.


Gyermekek napközbeni ellátása
16. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat működési területén a gyermekek napközbeni ellátását az óvodában és az iskolai napközi otthonban biztosítja.
(2) Az ellátás iránti kérelmet az intézményvezetőnél kell benyújtani, az ellátás igénybevételét az intézményvezető intézkedése alapozza meg, aki egyidejűleg értesíti az igénylőt a fizetendő térítési díj összegéről.


Étkeztetés
17. §


(1) Az önkormányzat a szociálisan rászorultak napi egyszeri meleg étkezéséről a szociális étkeztetés biztosításával gondoskodik.
(2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni:
a) életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét betöltötte,
b) egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – nem tud gondoskodni,
c) fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fogyatékossági támogatásban részesül,
d) pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes,
e) hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekintetni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.
(3) Az egészségi állapot, fogyatékosság, pszichiátriai betegség, valamint a szenvedélybetegség miatti jogosultságot a háziorvos igazolja.


Házi segítségnyújtás
18. §


(1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátásra önerőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak.
(2) Nem részesíthető házi segítségnyújtásban, aki fertőző beteg, illetve aki önmagára és környezetére veszélyt jelentő állapotban van.
(3) Nógrádsipek község teljes közigazgatási területe egy házi gondozási körzetet alkot.
(4) Az önkormányzat a házi segítségnyújtást önállóan, főállású házi gondozó alkalmazásával látja el.
(5) A személyi térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy az igazodjon a gondozott jövedelmi, szociális helyzetéhez, figyelembe véve az elvégzett gondozási tevékenység jellegét és mértékét.


Családsegítés
Gyermekjóléti szolgáltatás
Közösségi ellátás
19. §


(1) Az önkormányzat a családsegítést, a gyermekjóléti szolgáltatást és a közösségi ellátást a Humánszolgáltató útján látja el.
(2) A Humánszolgáltató rendszeres szakmai kapcsolatot tart fenn a Kirendeltséggel annak érdekében, hogy a pénzbeli, illetve természetbeni támogatások minél hatékonyabb segítséget nyújtsanak az arra rászorulóknak.


VII. fejezet
Záró rendelkezések

20. §


(1)     A rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti
a) a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 1/2008. (I.31.) rendelet,
b) a gyermekszületési támogatásról szóló 6/2007.(VI.13.) rendelet.
(3) Lakhatási támogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően normatív lakásfenntartási támogatás került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig.
(4) Gyógyszertámogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően méltányossági közgyógyellátás került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig.Vizi Zoltán
polgármester


Dr. Kiss Tamás
aljegyző


A rendelet kihirdetve:
Nógrádsipek, 2015. február 26.


Dr. Kiss Tamás
aljegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
2. sz. melléklet
54.58 KB
1. sz. melléklet
46.95 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!