nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-03-21 -tól
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III.21.) önkormányzati rendelete
A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról.

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2014.(III.21.) önkormányzati rendeleteA háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról.Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogkörében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:  1. A rendelet célja és hatálya


  1. §


A rendelet célja az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó olyan szabályok megállapítása, melyek adott körülmények között a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítják, ezzel elősegítve a társadalmi együttélés szabályainak betartását, egymás szükségtelen zavarásának csökkentését.  1. §


A rendelet hatálya Jászapáti város közigazgatási területére terjed ki.3. §


A rendelet hatálya minden természetes személyre kiterjed.4. §


A rendelet hatálya erdő területre nem terjed ki.  1. Részletes rendelkezések


5. §A háztartási tüzelőberendezések és azok tartozékainak rendeltetésszerű      használatáról, azok jogszabályban előírt időszakosan esedékes ellenőrzési, illetve szükséges karbantartási munkáinak elvégeztetéséről a berendezés tulajdonosa vagy jogszerű használója köteles gondoskodni, a légszennyező anyagok káros mértékű kibocsátásának csökkentése illetve a biztonságos működés, működtetés érdekében.6. §


(1) Hulladékok - így különösen háztartási, kommunális, ipari eredetű, veszélyes és           egyéb hulladékok, műanyag, gumi, vegyszer, festék - nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külterületen és belterületen is tilos.


(2) A háztartásban kis mennyiségben keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető.


7. §


(1)  A kórokozóktól és kártevőktől mentes, egészséges kerti hulladék komposztálása javasolt.


(2) Bel- és külterületen az avar és a kerti hulladék (fű, kaszálék, falomb, fagally,    nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél és egyéb növényi maradványok) nyílt téri         égetése, csak minden évben    október 1. napjától, a következő év április 30. napjáig terjedő időszakban (ünnep- és munkaszüneti napok kivételével) 10.00 és 18.00 óra közötti napszakban megengedett.


(3) Külterületen avart, kerti hulladékot (fű, kaszálék, falomb, fagally, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél és egyéb növényi maradványok) égetni csak megfelelően kialakított helyen, a           vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása, nagykorú, cselekvőképes személy felügyelete, valamint a tűzvédelmi előírások betartása mellett szabad.


(4) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.


(5) Az (2)-(3) bekezdésekben szabályozott égetés nem végezhető az érintett területre érvényes elrendelt tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.


(6) Tilos az avar és kerti hulladék égetése a (2) bekezdésben engedélyezett időszakon        kívül, valamint párás, ködös, esős időben, illetőleg erős szél esetén.


(7) Tilos égetni kisfeszültségű, középfeszültségű és nagyfeszültségű vezeték,          valamint távközlési vezeték alatt.


8. §


(1) Az avart és a kerti hulladékot az ingatlan tulajdonosa, vagy a jogszerű használója égetheti ellenőrzött körülmények között. Az égetést jól kialakított tűzrakó helyen és telekhatáron belül szabad végezni oly módon, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hőhatása semmiben kárt ne okozzon. A tűz   helyszínének kiválasztásánál megfelelő védőtávolságot kell tartani, amely biztosítja, hogy a környezetére tűz és robbanásveszélyt ne jelentsen.


(2) A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani.


(3) A kerti hulladék égetését csak nagykorú, cselekvőképes személy végezheti, a lakókörnyezet kismértékű zavarása mellett, a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályok betartásával.


(4) Az égetés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell     készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.


(5) Az égetés befejeztével a tűz eloltásáról gondoskodni kell, a parázslást földtakarással, vízzel, egyéb arra alkalmas módon meg kell szüntetni. A tűz eloltását, illetve elalvásának ellenőrzését annak kell végeznie, aki az égetést folytatta.


9. §


Avart és kerti hulladékot közterületen égetni tilos.3. Jogkövetkezmények


10. §


 (1) Aki az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be hulladékgazdálkodási bírsággal sújtható.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bírság összegére a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései vonatkoznak.


4. Záró rendelkezések


11. §


Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
    Pócs János sk.                                                            Koczáné dr. Fehérváry Mária sk.

                 polgármester                                                                              aljegyzőEz a rendelet 2014. március 21-én kihirdetésre került.
                                                                                             Koczáné dr. Fehérváry Mária

                                                                                                            aljegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!