nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-07-01 -tól
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelete
az állatok közterületen történő tartásáról

A Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. §

(1) A rendelet hatálya Jászapáti város belterületére, a belterülettel közvetlenül szomszédos 4042 hrsz-ú csatorna, a 0166/4 hrsz-ú csatorna (lakóingatlanok mögötti része), valamint a 2297 hrsz-ú csatorna partjára, illetve az ott állatot tartókra vagy állatok felügyeletével megbízott személyekre terjed ki.

(2) A város közterületein állatot hajtani, vezetni e rendelet előírásainak megtartásával lehet. 


2. Az állatok közterületen történő tartásának általános szabályai


2. §

(1) Közterületen állatot hajtani, vezetni csak az útként, utcaként nyilvántartott területeken lehet.

(2) Az állatok hajtása, vezetése megfelelő felügyelet mellett lehetséges, ügyelve arra, hogy az állatok a hajtás, vezetés során ne tegyenek kárt a közterületen és a szomszédos területeken lévő vagyontárgyakban, növényzetben vagy más állatokban, ne legyenek veszélyesek az emberi életre vagy testi épségre.

(3) Élelmezési célból tartott haszonállatot (szarvasmarha, sertés, juh, baromfi stb.) a közterületen tartani nem, hajtani csak az elhaladáshoz szükséges ideig lehet.


3. §

(1) Tilos az állatok közterületen történő legeltetése, vagy ott felügyelet nélkül hagyása.

(2) A veszélyes állatok közterületen történő tartására az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény előírásait kell alkalmazni.


4. §

Az állattartó, illetve az állat felügyeletével megbízott személy köteles az állat által okozott szennyeződést, trágyát a közterületről haladéktalanul eltávolítani.


3. A szarvasmarhák kihajtásának szabályai


5. §

(1) A szarvasmarha tulajdonos jogosult a külterületi legelőre a legelőtulajdonosokkal kötött megállapodás alapján a közterületen keresztül az állatait kihajtani, kihajtatni és ott legeltetni.

(2) A legelőre járó állatok tulajdonosai állataikat kötelesek maguk kihajtani, vagy a gulyásnak átadni, a hazatérő állatokat fogadni.4. Záró rendelkezések


6. §

A rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!