nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 1/2017 (II.15.)
Hatályos:2017-02-15 - 2018-05-30
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 1/2017 (II.15.)
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/2017. (II.15.) számú rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya

(1)   A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.


2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

548.728.675 Ft

Költségvetési bevétellel

548.728.675 Ft

Költségvetési kiadással

állapítja meg.


(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

 (5)  A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás pályázat benyújtását rendeli el.

(6)   A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből történik.


3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem tervez.

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.     

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. és 10. mellékletek szerint határozza meg.

(8)   Az Önkormányzatnál, a polgármesteri hivatalnál és az önkormányzati intézményeknél 2017. évben az engedélyezett létszámkeret 48 fő.


4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

 (1)  Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

 (2)  Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

 (3)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

 (4)  A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

 (5)  Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 4.000.000 forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

 (6)  A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 31-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

 (7)  Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

 (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.


5. § Az előirányzatok módosítása

 (1)  Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.


(2)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 500.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg, a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.


 (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.


(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


(5)   A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.


(6)   Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


 (7)  A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.6. § A gazdálkodás szabályai

(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


(2)   Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.


(3)   A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.


(4)  A polgármesteri hivatal köztisztviselői és ügykezelői a Kttv. 151. §. (1) bekezdése alapján Cafeteria juttatásra jogosultak, melynek összege: bruttó 200.000 Ft/év. A juttatás igénybevételéről és elszámolásáról az SZJA törvény előírásai figyelembevételével, külön kell rendelkezni.


(5)  A köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft.7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.


(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


8. § Záró és vegyes rendelkezések


  1. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 01-től kell alkalmazni.       

                    Belicza László                                            Pisákné Páll Ilona

                     polgármester                                              címzetes főjegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAPA jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési (zárszámadási) rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.


A költségvetési rendelet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:  1. Társadalmi hatások


A rendeletnek az újonnan megalkotott magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhangjának biztosítása hozzájárul a jogrendszer egységességéhez. Alapvető cél, hogy a Képviselő-testület megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal rendelkezzen a döntéshozatalhoz és egyúttal az információs rendszer, az ellenőrzés követelményeinek is megfeleljenek az előterjesztések.


  1. Gazdasági, költségvetési hatások


A rendelet magában foglalja Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2016. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.


  1. Környezeti hatások


A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.


  1. Egészségügyi hatások


A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek.


  1. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások


 A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.


  1. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei


A jogrendszer egységességének biztosítása érdekében - a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhang biztosítása érdekében - indokolt a rendelet megalkotása.

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonással jár.  1. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek


A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 1/2017. (II.15.)
rendeletének indokolása

a Kállósemjéni Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS


I.

Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai, céljai és keretei 2017. évben:

Az önkormányzat költségvetési politikája az előző években kialakított és eredményesen alkalmazott megfontolt és takarékos gazdálkodás továbbvitele, ezáltal is elősegítve az Önkormányzat pénzügyi és likviditási stabilitásának fenntartását. Ezen alapelv érvényesítése jegyében a működési kiadásokat a takarékosság és a hatékonyság szem előtt tartása mellett terveztük meg.II.


A Kormány által elfogadott 2017. évi költségvetési törvényben meghatározott források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi keretei:


Általános szabály szerint költségvetési támogatás törvény, kormányrendelet, a Kormány egyedi határozata vagy támogatási igény alapján nyújtható. A támogatási igény lehet pályázat vagy kérelem.

A támogatás igénybevételének feltételei abban az esetben biztosíthatóak, ha a támogatási igény benyújtója megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül.

A költségvetési támogatások felhasználását – ha ennek a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételei fennállnak- közbeszerzés alkalmazásához kell kötni.

Az Áht. szerint a helyi önkormányzat az általános működési támogatását és az ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a Kincstár útján igényli, módosítja és mondja le.

A kincstár ellenőrzi a támogatások igénylésének és módosításának megalapozottságát, és a KET szerint eljárva, kötelezi az önkormányzatot – legkésőbb a költségvetési év október 15-ig -, hogy a mutatószámokat módosítsa.

A helyi önkormányzat az éves költségvetési beszámolójában számol el a számára a költségvetési évben folyósított támogatásokkal.

III.


Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai:


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak előirányzata összesen 548.728.675 Ft összegben került megállapításra.

A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete tartalmazza


IV.


Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai:


A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, amelyben az önkormányzat és a Ficánka Egységes Óvoda-Bölcsőde és Konyha bevételei és kiadásai lettek meghatározva (1.2 melléklet), önként vállalt feladatok, amely a civil szervezetek támogatásának bevételeit és kiadásait tartalmazza (1.3 melléklet), államigazgatási feladatoknál a polgármesteri hivatal költségvetése található (1.4 sz. melléklet.)


 V.


A költségvetési hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése:


A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás pályázat benyújtását rendeli el.VI.


A Stabilitási tv. alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeknek a költségvetési évet követő három évre várható összege:


A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből történik.

Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    


VII.


Az Áht. 24. § (4) bekezdés a)-d) pontjai által előírt mérlegek, kimutatások indokolása, ami tartalmazza:


Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete tartalmazza.


A közvetett támogatásokat (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást a 3. kiegészítő mellékletben található.


Az előirányzat felhasználási tervet 2017. évre a 4. kiegészítő melléklet tartalmazza.


Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 7. kiegészítő mellékletben szerepelnek.
                  Belicza László                                       Pisákné Páll Ilona

                   polgármester                                         címzetes főjegyző                              

                   
Csatolmányok

Megnevezés méret
1/2017.(II.15.) rendelet mellékletei
523 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!