nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-17 - 2015-02-28
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének szabályairól

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat által fenntartott önállóan működő és gazdálkodó- valamint az önállóan működő költségvetési szerveire.Az önkormányzat és költségvetési szervei

2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai


2. §


(1) Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 466 901 ezer forintban állapítja meg.

A bevételi főösszegen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 149 167 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzat szerepel.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és  költségvetési szervei együttes költségvetésében


a) A működési célú bevételeket                                                      466 651 ezer forintban

Ebből:

aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételét                  149 167 ezer forintban


b) A működési célú kiadásokat                                                       454 882 ezer forintban

Ebből:                                                        

ba) a személyi jellegű kiadásokat                                          141 738 ezer forintban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat                                     33 021 ezer forintban

bc) a dologi jellegű kiadásokat                                                 89 045 ezer forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait                                             14 943 ezer forintban

be) egyéb működési célú kiadások összegét                            26 968 ezer forintban

bf) a központi, irányítószervi támogatás kiadását                     149 167 ezer forintban


állapítja meg.c) A felhalmozási célú bevételt                                                               250 ezer forintban

             

d) A felhalmozási célú kiadást                                                           12 019 ezer forintban

Ebből:

da) a beruházások összegét                                                      6 500 ezer forintban

db) a felújítások összegét                                                          2 783 ezer forintban

dc) a felhalmozási célú hitel visszafizetés összegét                     2 736 ezer forintban

             

állapítja meg.Az önkormányzat bevételei


3. §


(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt- és részelőirányzatok szerinti részletezésben elkülönítetten és összesítve az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2015. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeinek összege: 50 105 ezer forint. Az egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeket jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat általános működésének 2015. évi támogatását a 2. melléklet mutatja be.Az önkormányzat kiadásai


4. §


(1) A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg – az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat-csoport, kiemelt- és részelőirányzatok szerinti részletezését – elkülönítetten és összesítve, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felújítási előirányzatait célonként, felhalmozási kiadásait feladatonként – cím, alcím, kiemelt előirányzat, részelőirányzat bontásban – a 4. melléklet rögzíti.


(3) Az önkormányzat által tervezett pénzbeli és természetbeni szociális alapellátásokat tételesen az 5. melléklet tartalmazza.


(4) Az önkormányzat által tervezett egyéb működési célú kiadásokat tételesen a 6. melléklet tartalmazza.


(5) Az önkormányzat céltartalékot nem tervezett.


(6) Az önkormányzat 2015. évi saját bevételeit a 9. melléklet tartalmazza


(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza.
Illetménykiegészítés


5. §


A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § alapján az önkormányzat köztisztviselői részére 10% illetménykiegészítést állapít meg.Kereset-kiegészítés


6. §


A képviselő-testület a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsődénél az élelmezésvezető és vezető szakács munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottaknak kereset kiegészítés fedezetet biztosít 2015. január 1. napjától. A képviselő-testület az illetménykiegészítés mértékét a közalkalmazotti pótlékalap 65 %-ában határozza meg.Költségvetési szervek létszámkeretei


7. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat

a) engedélyezett költségvetési létszámkeretét (álláshely)                               95,6 főben

b) az éves átlagos statisztikai állományi létszámot (átlaglétszám)                   95,6 főben


állapítja meg.


(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervei létszám-előirányzatát a képviselő-testület címenként a 3. melléklet szerint állapítja meg.Az önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege


8. §


A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat bemutató 2015. évi költségvetési mérleget a 7. melléklet tartalmazza.Előirányzat-felhasználási ütemterv


9. §


(1) Az önkormányzat 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet tartalmazza.


(2) Az előirányzat-felhasználási ütemtervet az év közbeni pótelőirányzatokkal, valamint az időközben az önkormányzat tudomására jutott eltérő pénzforgalmi teljesítéssel módosítani szükséges.


(3) A képviselő-testület a gazdálkodás vitelének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési szervek kezdeményezése alapján feljogosítja a polgármestert az előirányzat-felhasználási ütemtervtől való eltérésre. A polgármester – az első negyedév kivételével –negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal a képviselő-testület elé terjeszti az előirányzat-felhasználási ütemterv módosítását.A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

A költségvetés vitelének rendje


10. §


(1) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait év közben a képviselő-testület döntésével megváltoztathatja.


(2) A költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a képviselő-testület 500.000,- Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza.


(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül eltérhet, kivéve a külön sorban szereplő részelőirányzatokat.11. §


(1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben előirányzat-módosítási kezdeményezést nyújthatnak be a polgármesternél.


(2) Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület előirányzat változás miatt a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja.Pályázat, megállapodás eljárási rendje


12. §


Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknek – szakmai feladataik ellátásához – az önkormányzaton kívüli költségvetési források igénybevételére irányuló tevékenysége (pályázat, megállapodás) során az alábbiak szerint kell eljárniuk:


a) A költségvetési szerv pályázati tevékenysége pénzeszközök átvételére vonatkozó megállapodás az alapító okiratban megjelölt alapfeladat ellátására irányulhat.


b) Amennyiben a tervezett pályázat megvalósítása

ba) a költségvetési szerv alapfeladatától eltérő szakmai kötelezettséget jelent

bb) az alapfeladat növekedését és többletműködtetési igényt eredményezne.

bc) fenntartó részéről támogatási nyilatkozatot igényel


a költségvetési szerv köteles előzetesen bejelenteni a polgármesternek.


c) A polgármester a képviselő-testület elé legközelebbi ülésre döntésre beterjeszti az önkormányzaton kívüli forrás költségvetési igénybevételét.


d) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében pályázati támogatással megvalósuló feladatok teljesítése a támogatás jóváhagyását követően kezdhető meg.Pénzmaradvány felülvizsgálat, elszámolás


13. §


(1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület vizsgálja felül, és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.


(2) A pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül:

a) végleges feladat elmaradás miatti összeg,

b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg,

c) a munkaadót terhelő járulékok,

d) gazdálkodási szabályok megsértéséből adódó összeg,

e) a feladatmutató elmaradásával arányos támogatás.


(3) Az állami költségvetés javára befizetendő, az önkormányzatot meg nem illető normatív állami hozzájárulást az előző évi pénzmaradvány terhére kell elszámolni.


(4) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi személyi juttatásai - és annak járulékaiból származó előirányzat maradványának felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A döntést legkésőbb a pénzmaradvány felülvizsgálatakor meghozza, figyelembe véve az önkormányzat forráshiányát, az emiatt fennálló gazdasági szükséghelyzetet.Támogatásokról beszámolás és ellenőrzés


14. §


(1) Az önkormányzat köteles a támogatottakat ellenőrizni.


(2) Az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetekkel, személyekkel szerződést kell kötni. A szerződés tartalmazza:

a) a célhoz kötöttség előírását,

b) a támogató önkormányzat ellenőrzési kötelezettségét és jogát,

c) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját,

d) az elszámolás módját.


(3) A támogatási összegek felhasználásáról a támogatottak kötelesek számot adni a tárgyévet követő február 28-ig. A beszámolóban külön ki kell térni arra, hogy a támogatott céllal és a szervezet alapító okiratában írt alaptevékenységgel, közösségi célokkal a felhasználás összhangban van-e.


(4) Az elszámolási határidőt indokolt esetben a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága meghosszabbíthatja.


(5) Ha a támogatott szervezet az előírt számadási kötelezettségének nem tesz eleget az előírt határidőben, vagy nem megfelelően tesz eleget, – a kötelezettség teljesítéséig további támogatás nem folyósítható. Indokolt esetben – a pénzügy bizottság döntése alapján – a támogatás visszafizetéséről is rendelkezni lehet.


(6) Amennyiben a támogatott szervezet, személy elszámolási kötelezettségének határidőn túl, meghosszabbítást követően sem tesz eleget, úgy a támogatásból 3 évig automatikusan kizárja magát. Adat- és információszolgáltatás


15. §


(1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásukról a polgármester által elrendelt időben és tartalommal szolgáltatnak információt.


(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetési előirányzatok teljesítéséről minden hónapban a tárgyhót követő hó 20. napjáig információt szolgáltat a polgármester és az önállóan működő intézmények vezetői részére. Az információs jelentést első alkalommal az I-III. havi adatokról 2015. április 20. napjáig kell szolgáltatni.


(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetés tervezéséhez és végrehajtásához kapcsolódó rendszeres és eseti adat- és információ szolgáltatásra köteles a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága felé. Az adatszolgáltatás magába foglalja a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek adatszolgáltatását is.A karbantartási és felhalmozási feladatok végrehajtása


16. §


(1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a saját költségvetésükben szereplő előirányzat terhére karbantartási feladataikat saját jogkörükben végzik el.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervei 2015. évben a felújítási és beruházási feladatokat az intézményi felhalmozási kiadások előirányzata terhére saját jogkörükben végzik el.


(3) Az önkormányzat felújítási és beruházási feladatainak megvalósítása a Polgármesteri Hivatal feladatát képezi.


(4) A felújítási és beruházási célú kiadási előirányzatot az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a költségvetési rendeletben meghatározott célra használják fel. Az önkormányzatnak a megjelölt feladatra fel nem használt része, valamint a feladatok évközi csökkentése esetén az e célra biztosított előirányzat arányos része elvonásra kerül a pénzmaradvány felülvizsgálata során.Az önkormányzati biztos


17. §


(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek tájékoztatást kell adni a polgármesternek a költségvetési szervek elismert tartozásállományáról, mely az esedékességet követő 20 napon belül ki nem egyenlített tartozásokat egy összegben, az esedékességet követő 20 napon túl ki nem egyenlített tartozásokat tételesen tartalmazza.


(2) Amennyiben a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, de legalább 5.000 e Ft-ot meghaladó tartozásállománya 30 napon túl fennáll, önkormányzati biztost kell kirendelni.


(3) Az önkormányzati biztos személyéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület döntése alapján a biztost a polgármester bízza meg.Bankszámla vezetés


18. §


(1) Az önkormányzat számlavezető pénzintézete a 2015. évben a Pillér Takarékszövetkezet.


(2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek – Polgármesteri Hivatal, Manó-kert Óvoda és Bölcsőde, Művelődési Ház és Könyvtár,– önálló bankszámlával rendelkeznek.


(3) Az intézmények pénzellátása a gazdasági eseményekhez igazodóan, az önkormányzat általi finanszírozással történik.


(4) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei a vagyonrendeletben írtak szerint a számlavezető hitelintézetnél helyezhető el 3 hónapnál rövidebb időre lekötött tartós bankbetét, kivéve ha a bankbetét összege nem haladja meg a felhalmozási célú bevételeknél átmenetileg fel nem használt forrásokat.Záró rendelkezések


19. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1-től kell alkalmazni.Csatolmányok

Megnevezés méret
1/2015 (II.16.) önkormányzati rendelet mellékletei
90.47 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!