nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somberek Község Képviselő-testületének 10/2016(XI.10.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-11-11 - 2017-11-13
Somberek Község Képviselő-testületének 10/2016(XI.10.)önkormányzati rendelete
Szociális célú tűzifa támogatásról


Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.tv. 13.§.(1)8.pontja és az Alaptörvény 32.cikk(1)bek. a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.tv. 1. melléklet IX: Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tűzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1.§ A szociálisan rászoruló sombereki lakosok részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa természetbeni ellátás formájában nyújtható, a Rendeletben megállapított összmennyiség erejéig.


2.§ (1) Szociális céli tűzifa támogatásban az a kérelmező részesíthető, aki

a.) A Szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.tv. szerint aktív korúak ellátására vagy időskorúak járadékára jogosult,

b.) Somberek Község Önkormányzat  12 /2013.(XII.28.)rendelet 8.§-ában szabályozott  értelmében települési támogatásra (lakhatási támogatásra) jogosult

c.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

d.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvény értelmében gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevelő

e.) Nyugdíj előtti segélyben részesül és egyedül élő, feltéve, hogy a lakás fával fűthető.


    (2) Az alpontok a rászorultság sorrendjét jelzik.


3.§(1) A kérelmező részére 2 m3 tűzifa támogatás, mint természetben nyújtandó támogatás állapítható meg.


     (2) A döntés szerinti tűzifa átvételét a kérelmező átvételi elismervény aláírásával igazolja.


     (3) A szociális célú tűzifában részesülőtől az önkormányzat ellenszolgáltatást nem kér.  


4.§ A támogatás iránti kérelmet a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatalban 2016. december 10-ig lehet benyújtani a rendelet 1.számú melléklete szerinti igénylőlapon. 


5.§ A kérelmek elbírálásáról a képviselő-testület felhatalmazása alapján a Népjóléti Bizottság dönt.


6.§ Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna                                                          Csoboth Tamás

            jegyző                                                                                       polgármesterJelen rendelet Sombereki Közös Önkormányzat Hirdetőtábláján 2016. november 10. napján kihirdetésre került.


Somberek, 2016. november 10.

                                                                                  Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

                                                                                                          jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
318.19 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!