nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015 (V.6..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-14 -tól
Tar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015 (V.6..) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35.§ és 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések

1. §

(1)     A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a település közigazgatási területére terjed ki.

(2) [1]    [2]Tar Község Önkormányzata az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatot a Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláson keresztül látja el. Gyöngyös közigazgatási területén hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő közszolgáltató az NHSZ Észak-KOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (3200 Gyöngyös, Kenyérgyár utca 19.)

(továbbiakban: Közszolgáltató)

[3](3) A közszolgáltató alvállalkozói:

  1. NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft.

      3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19.

  1. PEVIK Nonprofit Kft.

      3250 Pétervására, Tisztisor u. 29.

  1. Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

      3300 Eger, Homok utca 26.

2. §

         Jelen rendeletben használt fogalmak a Ht. és végrehajtási rendeletei szerint értendők.


2. Adatkezelés

3. §[4]

II. Fejezet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás részletes szabályai

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató kötelezettségei

4.§

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed a közszolgáltatás ellátására feljogosított Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladék – ideértve a háztartásban képződő zöldhulladékot, vegyes hulladékot, valamint elkülönített gyűjtés esetén az elkülönítetten gyűjtött hulladékot - összegyűjtésére, elszállítására és kezelésére, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény üzemeltetésére.

5.§

(1)        A Közszolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység a központi jogszabályok szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékra terjed ki. A Közszolgáltató biztosítja a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását a település közigazgatási területén a jogszabályoknak, a Közszolgáltatási Szerződésnek és a jelen rendeletnek megfelelően.

           (2)       A Közszolgáltató az ingatlanhasználók által a Közszolgáltató szállítóeszközéhez           rendszeresített       

           gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot az ingatlanhasználóktól    összegyűjti és elszállítja, ideértve a

           háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék,          valamint elkülönített gyűjtés esetén az 

   elkülönítetten gyűjtött hulladék             összegyűjtését és elszállítását is.

   (3)    A közszolgáltatás körében a szállítóeszközökhöz rendszeresített gyűjtőedények típusai és a gyűjtőedényben    elhelyezhető települési hulladék súlya:  110/120 literes 20/22 kg.

       

           (3a)[5] Az ingatlanhasználó köteles a vegyes hulladék gyűjtésére a közszolgáltató által

           rendszeresített – 60, 80, 120 literes - térfogatú szabványos hulladékgyűjtő edényt, a szerződéses  

           hulladékmennyiségen felül a vegyes hulladék gyűjtésére a közszolgáltató által rendszeresített zsákot használni.

           (3b) [6]Az igénybe vett közszolgáltatás minimális térfogata heti egyszeri ürítés esetén 80

           liter/ingatlan vagy lakás. Szerződéses mennyiségként, kérelemre, 1 fős ingatlan-, vagy

           lakáshasználat esetén 60 liter hulladékmennyiség vehető figyelembe. A 60, illetve 80

           liter szerződéses mennyiség igénybe vétele családi házas ingatlan esetén 60, illetve 80

           literes szabványos hulladékgyűjtő edény használatával valósul meg.

           (3c) [7]A lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy

           ingatlanhasználó a 60 literes edény használatára vonatkozó jogosultságának igazolását

           kérelemre a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendelsége adja ki.          (4)    A közszolgáltatás körében jelen rendeletben meghatározott feltételek esetén alkalmazásra           kerülő   

           gyűjtőzsákok típusai:  120 literes emblémázott zsák.

 (5)   A Közszolgáltató a jelen rendelet 1. mellékletében meghatározott gyakorisággal, rendben, időben és 

 alkalommal  végzi a feladatok ellátását.

(6)  A Közszolgáltató köteles évente legalább egy alkalommal gondoskodni a lomtalanítás megszervezéséről és annak során a Közszolgáltatónak átadott vagy a közterületre kihelyezett lomhulladék átvételéről, összegyűjtéséről és elszállításáról. A lomtalanítás meghirdetéséről a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

(7)   Amennyiben a Közszolgáltató hulladékgyűjtő pontot, hulladékgyűjtő udvart üzemeltet, az ott gyűjtött vagy az átvételi helyen átvett hulladékot összegyűjti és elszállítja.

(8)  A Közszolgáltató feladatát képezi a település közterületein elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék – ideértve a településtisztasági feladatok körébe tartozó hulladékot is – elszállítása és kezelése, amennyiben a hulladék korábbi birtokosa vagy tulajdonosa a Ht. 61.§ (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget.

       (9) [8]  A Közszolgáltató gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó, a  

       (2)-(8) bekezdések szerint összegyűjtött és elszállított települési hulladék kezeléséről  

        (hasznosításáról és ártalmatlanításáról) a jogszabályokban és a hulladékgazdálkodási

        közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kf

        hulladékgazdálkodási létesítményben (a továbbiakban: Hulladéklerakó).  

(10) A Közszolgáltató köteles az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (továbbiakban: OHÜ) által meghatározott, a Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények biztosításáról gondoskodni, köteles továbbá biztosítani a minősítési okirat Közszolgáltatási Szerződés hatálya alatti folyamatos meglétét a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény előírásainak megfelelően.

(11) A Közszolgáltató köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű járművet, gépet, eszközt, berendezést biztosítani, köteles továbbá a szükséges létszámú és képzettségű szakembert alkalmazni.

(12) A Közszolgáltató elvégzi a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos, Közszolgáltatási Szerződésben és a jogszabályokban meghatározottak szerinti ellátásához szükséges fejlesztéseket és karbantartásokat.

(13)  A Közszolgáltató a jogszabályban meghatározottak szerint köteles folyamatosan eleget tenni a közszolgáltatással kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének, köteles továbbá az ehhez szükséges feltételek biztosításáról gondoskodni.

          (14)[9]


(15[10]) A Közszolgáltató a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése során a közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm.rendelet előírásait köteles alkalmazni.

6.§

(1) [11] A Közszolgáltató az ingatlanhasználók hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében 3200 Gyöngyös Kenyérgyár út 19. szm alatt ügyfélszolgálatot működtet.

(2)  A Közszolgáltató az ügyfélszolgálat keretében  a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben meghatározottakon túlmenően:

a) az OHÜ által kiállított minősítő okiratot,

b) az alkalmazott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakat,

c) a közszolgáltatási területre vonatkozó adatokat,

d) a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet,

e) a lomtalanítással kapcsolatos adatokat, információkat, az ügyfélszolgálatán és honlapján mindenki számára ingyenesen hozzáférhetővé teszi.

(3)  A Közszolgáltató az ügyfélszolgálata keretében  a panaszok fogadását az alábbi módokon biztosítja:

a) telefonon,

b) elektronikus levél útján,

c) postai levél útján,

d) személyesen.

(4) A Közszolgáltató az ingatlanhasználók  tájékoztatása érdekében honlapján közzéteszi az alábbiakat:

a) a Közszolgáltató bemutatása, hulladékgazdálkodási tevékenysége,

b) közérdekű adatai,

c) a közszolgáltatás díjai,

d) panaszkezelés, ügyfélszolgálat elérhetőségei,

e) Közszolgáltatási Szerződése,

f)a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII.29.) Korm.rendelet 5.§ (1) bekezdésében foglaltak.

4. Az ingatlanhasználó kötelezettségei


7. §

(1)     Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanon keletkező vagy birtokába került települési hulladékot a jogszabályokban meghatározott módon vagy helyen gyűjteni, továbbá azt a Közszolgáltatónak átadni.

          Ezen kötelezettség teljesítése során az ingatlanhasználó köteles:

a.) a Ht. rendelkezéseinek megfelelően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a Közszolgáltató számára biztosítani,

b.) az ingatlan területén képződő települési hulladékot gyűjteni, azt a Közszolgáltatónak átadni és az ingatlanon keletkező települési hulladék kezelésére a Társulás által szervezett közszolgáltatást igénybe venni; jelen pontban foglalt kötelezettség a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó tekintetében a háztartásihoz hasonló vegyes hulladék tekintetében áll fenn,

c.) a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni.

(2)   A természetes személy ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék Közszolgáltatónak való átadásáról a Ht. 39.§ (2) bekezdése szerint is gondoskodhat.

  1. A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a Ht. 39.§ (3) bekezdése szerint gondoskodik.


(4)     Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.


(5)  A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe.

(6)   Az ingatlanhasználó egyéb kötelezettségei tekintetében a Ht. és végrehajtási rendeletei irányadók.

5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi ellátásának rendje

8. §

(1)     A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét az 1. melléklet tartalmazza.

(2)     A közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a települési hulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatás esetében - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(3)     A háztartásihoz hasonló (vegyes) hulladékra vonatkozó közszolgáltatást igénybe vevő gazdálkodó szervezet esetében a közszolgáltatási jogviszony az erre vonatkozó írásba foglalt szerződés megkötésével jön létre.

(4)     A közszolgáltatási jogviszony létrejöttéről, valamint a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni.

          Az értesítésben meg kell jelölni:

a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,

b)  a teljesítés helyét,

c)  az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint,

d)  az ürítési gyakoriságot és az ürítés idejét napok szerint,

e)  az ingatlanhasználó által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást az ingatlanhasználó  igénybe veszi.

f)   a gyűjtőedények használatának jogcímét és módját,

g)  a közszolgáltatási díjat és alkalmazásának feltételeit,

h)  a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az ingatlanhasználó  igényei szerinti esetleges többletszolgáltatást és annak díját,

i)   a közszolgáltatási díj megfizetésének módját,

j)   a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,

k)  az irányadó jogszabályok meghatározását.

(5)     A közszolgáltatási jogviszony létrejöttéről szóló értesítés mintáját jelen rendelet  2. melléklete tartalmazza.

          (6)          A közszolgáltatás tárgyában kötött szerződés tartalmi elemei megegyeznek a (4) bekezdésben foglalt értesítés tartalmával. 

(7)     A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt – írásban értesíteni köteles.

6. A hulladék gyűjtésére és elszállítására való átadásra szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek


9. §

(1)     Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt – üdülő esetén gyűjtőzsákot - köteles igénybe venni.

(2)     Az igénybeveendő gyűjtőedények típusait, illetve a gyűjtőedényekben elhelyezhető települési szilárd hulladékok maximális súlyát az 5.§ (3) bekezdés tartalmazza.

(3)     Belterületen garázssor kivételével - a háztartási és a háztartásihoz hasonló hulladékok gyűjtéséhez rendszeresített gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor - heti egyszeri ürítést feltételezve - két ürítés közötti időszakra ingatlanonként legkevesebb 120 l hulladék mennyiséget kell figyelembe venni.           

(4)     Ha az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot közöl, és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Közszolgáltató – az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni az ürítési gyakoriságot vagy a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.

(5)     Az ingatlanhasználó köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha az ingatlanon az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a Közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást teljesíteni.

(6)     Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlanhasználó elmulasztja a (7) bekezdésben írt bejelentési kötelezettségét, a Közszolgáltató jogosult az így átadott, illetőleg a gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladék elszállítására. A többletszolgáltatás tényéről és az ennek megfelelő díj alkalmazásáról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót egyidejűleg értesíteni köteles.

7.  A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadásra szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

10. §

(1)     Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedény közterületen tartósan csak közterület-használati engedély birtokában helyezhető el.

(2)     Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.

          A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve az (1) bekezdés második mondatában megjelölt esetet.

(3)     A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedények fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

          A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

11. §

(1)     Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztán tartásáról.


(2)     A közterületre szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

(3)     A Közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése alapján a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

(4)     Az ingatlanhasználó által a 10. § (4) bekezdésében foglaltak szerint átvett gyűjtőedény rendeltetésétől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisítése miatt keletkezett kár megtérítésére a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

12. §

(1)     Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.

  1. Tilos a gyűjtőedénybe a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékot, valamint olyan hulladékot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a gyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.


8. A lomtalanítás alá tartozó települési hulladékra vonatkozó külön rendelkezések


13. §

(1)     A lomhulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Közszolgáltató előzetesen megjelölt.

(2)     Az elszállítandó lomhulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

9. Elhagyott hulladék


14. §

(1)     Az ingatlanon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék Ht. 31.§-a szerinti elszállításának és kezelésének kötelezettsége a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli.


(2)     A közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék elszállításáról és kezeléséről a Ht. 61.§ (4) bekezdésében meghatározott esetben az Önkormányzat gondoskodik.

(3)    Ha az a személy, aki a hulladékot az ingatlan területén vagy a közterületen elhagyta vagy

        jogellenesen elhelyezte, azonosíthatóvá válik, a Ht. rendelkezései szerint kell eljárni.


10. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj


15. §

  1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Ht.-ben meghatározottak szerint a miniszter  rendeletben állapítja meg.


(2)[12]     A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj összegét az ingatlanhasználó a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nek (továbbiakban: Koordináló szerv) fizeti meg.

(3)     A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlanhasználó köteles, aki a jogszabályok szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles.

(4)  [13]   Az ingatlanhasználók – a lakásszövetkezet, garázsszövetkezet, társasház kivételével –   hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére – a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében – havonta/negyedévente fizetnek.

A lakásszövetkezet, garázsszövetkezet, társasház, valamint a 9. § (3) bekezdésében meghatározott gazdálkodó szervezetek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat – számla alapján – havonta/negyedévente kötelesek megfizetni.

(5)     A közszolgáltatás díját számla ellenében a tárgyidőszak utolsó napjáig kell kiegyenlíteni.


(6)     Nem tagadhatja meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre áll.

(7)     Az a lakóingatlan tulajdonos, aki legalább 60 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik az ingatlanán, és az ingatlant más nem használja, a távollét idejére legfeljebb 90 napig mentesül a közszolgáltatás díja alól. A várható távollét időtartamát a távollét megkezdését megelőző 30 nappal a Közszolgáltató felé írásban kell bejelenteni. A távollét tényét hitelt érdemlően igazolni kell. Az igazolás elmaradása esetén a Közszolgáltató az engedélyezett időtartamra kiszámlázza a szolgáltatási díjat.

(8)  [14]     A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek, melynek behajtásáról a Koordináló szerv a Ht. rendelkezéseinek megfelelően a NAV útján gondoskodik.

11. Elkülönítetten gyűjtött hulladék

16.  §

(1)     A Közszolgáltató a település közigazgatási területén a Ht. 39.§ (5) bekezdés szerinti (kötelező) elkülönített gyűjtés bevezetéséig jogosult az elkülönített gyűjtést megszervezni, az ingatlanhasználó jogosult azt igénybe venni. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtését a Közszolgáltatónak úgy kell megszerveznie, hogy az elősegítse a hulladék összetevőinek:

a)  anyagában történő, vagy energetikai hasznosítását, vagy

b)  ártalmatlanítását.

(2)     Az elkülönített hulladék kezelésének feltételeit:

a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal,

b) hulladékgyűjtő udvarokkal,

c) gyűjtőszigetekkel

vagy ezek kombinációjával a fokozatosság elve alapján a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervnek megfelelően ütemezett tervezéssel, egymásra épülő lépésekben, az érintettek lehetőségeinek és teherviselő képességeinek figyelembe vételével kell kialakítani. A létesítmények olyan rendszert alkotnak, amely a hulladék birtokosai számára kedvező feltételeket teremt azok igénybevételére.

(3)     A hulladékgyűjtő udvarban – a létesítésre kiadott engedélyben foglaltak szerint
  – begyűjthetők a települési hulladék hasznosítható, valamint veszélyes
hulladék összetevői.

(4)     A hulladékgyűjtő udvarban ártalmatlanítási művelteket nem szabad végezni.

(5)     A hulladékgyűjtő szigeten csak a települési hulladék hasznosítható
összetevőinek begyűjtése történhet.

(6)     A gyűjtőjárat eszközeinek alkalmasnak kell lennie a tervezett hasznosítható, illetőleg veszélyes hulladék összetevők begyűjtésére.

(7)     Elkülönített hulladékgyűjtés esetén a gyűjtést szolgáló szabványos gyűjtőedényként és gyűjtőzsákként a Ht. végrehajtási rendeleteiben megjelölt színű és jelzéssel vagy felirattal ellátott gyűjtőedény, illetve gyűjtőzsák használható.


17. §

          A hulladékgyűjtő udvar, illetve gyűjtősziget használatáért a közszolgáltatást
igénybe vevő természetes személy ingatlanhasználó számára – amennyiben a Ht. 39.§ (2)  bekezdésében meghatározott szabályok szerint veszi igénybe a közszolgáltatást – a közszolgáltatás díján felül külön díjazás nem számítható fel.


12. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésének szüneteltetése, korlátozása


18. §

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítése a Ht. és végrehajtási rendeleteiben foglaltak szerint szüneteltethető és korlátozható.


III. fejezetZáró rendelkezések


19.§


  1. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
  2. Hatályát veszti a Tar Község Önkormányzat Képviselő-testületének

14/1996. (XII.20.) sz. rendelete a többször módosított 12/1993. (VII.1.) Ör. számú rendelet módosításáról, kiegészítéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról, valamint az azt módosító 6/2005. (IX.27.) , 6/2006. (VIII.1.), 7/2007. (II.14.), 7/2008. (II.14.) sz. rendeletek.  [1]

A rendelet szövegét a 3/2016 (IV.18.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2016. áprilia 19-től

[2]

A rendelet szövegét a 25/2017 (XII.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. december 14-től

[3]

Beiktatta: 25/2017.(XII.13.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2017. december 14-től.

[4]

Hatályon kívül helyezte a 13/2016 (VIII.25.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatálytalan: 2016. augusztus 26-től

[5]

Beiktatta: 3/2016. (IV.18.) Önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. április 19-től.

[6]

Beiktatta: 3/2016.(IV.18.) Önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. április 19-től.

[7]

Beiktatta: 3/2016.(IV.18.) Önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. április 19-től.

[8]

A rendelet szövegét a 3/2016 (IV.18.) önkormányzati rendelet 3 §-a módosította. Hatályos: 2016. április 19.-től

[9]

Hatályon kívül helyezte a .13/2016 (VIII.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatálytalan: 2016. augusztus 26-tól

[10]

A rendelet szövegét a 13/2016 (VIII.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016.augusztus26-től

[11]

A rendelet szövegét a 3/2016 (IV.18) önkormányzati rendelet 4 §-a módosította. Hatályos: 2016.április 19-től

[12]

A rendelet szövegét a 13/2016 (VIII.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016. augusztus 26-től

[13]

A rendelet szövegét a 13./2016 (VIII.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2016. augusztus 26-től

[14]

A rendelet szövegét a 13/2016 (VIII.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2016. augusztus 26.-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
1.sz. melléklet
22 KB
2.sz. melléklet
27 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!