nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2016 (V.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-26 -tól
Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2016 (V.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete

3/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat

2015. évi zárszámadásáról.Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében

       szereplő költségvetési szervekre.


2.§. /1/ Az Önkormányzat költségvetési szerve:

     - Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Rönöki Kerekerdő Óvoda

 /2/ Az /1/ bekezdésben szereplő költségvetési szerv külön címet alkot.


3.§. /1/ A Képviselő-testület a 2015. évi gazdálkodásának kiadásai teljesítését az alábbiak szerint

        fogadja el:                                              

                                                                            Eredeti ei.        Módosított ei.           Teljesítés

           kiadási főösszegét:                                 55.516 eFt              68.484 eFt            62.223 eFt


             melyből: - működési                            43.992 eFt              49.158 eFt            46.073 eFt


             ebből:     - kötelező feladat                    40.032 eFt              43.717 eFt             42.467 eFt

                            - önként vállalt feladat              3.960 eFt                5.441 eFt              3.606 eFt

                            - államigazgatási feladat                 0 eFt                         0 eFt                    0 eFt


                            - felhalmozási és beruházási 11.524 eFt              19.326 eFt           16.150 eFt


             ebből:     - kötelező feladat                          0                              0                         0

                            - önként vállalt feladat             11.524 eFt               19.326 eFt           16.150 eFt

                            - államigazgatási feladat               0                              0                         0


        /2/ A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2015. évi kiadásai teljesítését az

             alábbiak szerint fogadja  el.:


                                                                          Eredeti ei.        Módosított ei.           Teljesítés

           kiadási főösszegét:                               12.973 eFt              13.388 eFt          13.317 eFt


             melyből: - működési                           12.973 eFt              13.388 eFt         13.317 eFt


             ebből:     - kötelező feladat                    12.973 eFt              13.388 eFt          13.317 eFt

                            - önként vállalt feladat                 0                             0                          0

                            - államigazgatási feladat              0                             0                          0


                            - felhalmozási és beruházási      0 eFt                       0 eFt                   0 eFt


             ebből:     - kötelező feladat                          0                              0                         0

                            - önként vállalt feladat                  0                              0                         0

                            - államigazgatási feladat               0                              0                         0       /3/ A Képviselő-testület a 2015. évi gazdálkodásának bevételei teljesítését az alábbiak szerint 

            fogadja el:     

           

              bevételi főösszegét:                               55.516 eFt               68.484 eFt         64.819 eFt


             melyből: - működési                              43.992 eFt               48.570 eFt         44.905 eFt


             ebből:      - kötelező feladat                     23.524 eFt               26.405 eFt          26.405 eFt

                             - önként vállalt feladat            20.468 eFt                22.165 eFt          18.500 eFt                             

                             - államigazgatási feladat             0 eFt                            0 eFt                     0 eFt


                             - felhalmozási                        11.524 eFt                 19.914 eFt         19.914 eFt


             ebből:      - kötelező feladat                        0                              3.309 eFt           3.309 eFt

                             - önként vállalt feladat            11.524 eFt                 16.605 eFt         16.605 eFt               

                             - államigazgatási feladat             0                                  0                           0                                  /4/ A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2015. évi bevétele teljesítését az
           alábbiak szerint fogadja el:

             bevételi főösszegét:                               12.973 eFt                13.388 eFt         13.388 eFt


             melyből: - működési                              12.973 eFt               13.388 eFt         13.388 eFt


             ebből:      - kötelező feladat                     12.973 eFt               13.388 eFt          13.388 eFt

                             - önként vállalt feladat                0 eFt                            0 eFt                     0 eFt                            

                             - államigazgatási feladat             0 eFt                            0 eFt                     0 eFt


                             - felhalmozási                             0 eFt                           0 eFt                    0 eFt


             ebből:      - kötelező feladat                        0                                  0                           0

                             - önként vállalt feladat                0                                  0                           0                       

                             - államigazgatási feladat             0                                  0                           0                       


I. A költségvetési bevételek


4.§. /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve pénzforgalmi   

           mérlegét az 1. számú és 21. számú melléklet, a költségvetési mérlegét a 13. számú

           melléklet alapján fogadja el.

     

      /2/  Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 2. és
            a 18. számú melléklet szerint fogadja el.


     /3/  Az önkormányzatot megillető központi költségvetési támogatásokat a 3. számú melléklet
           szerint fogadja el.

    

     /4/ Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet szerint fogadja el.


     /5/ Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit a
          6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


    /6/ Az önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközeit 5. számú melléklet szerint hagyja

         jóvá.II. A költségvetési kiadások


 5.§.   /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat egységes pénzalap mérlegét az 1. számú

              melléklet,  a költségvetési mérlegét a 10. számú melléklet alapján fogadja el.

        

         /2/ Az Önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 7.

              és 19. számú melléklet szerint fogadja el.


         /3/ Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési
              kiadásait 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


         /4/ Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. számú melléklet
              szerint fogadja el.6.§. /1/ Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait 9.1 számú mellékletben foglaltak
            szerint fogadja el.


      /2/ Az Önkormányzatnak támogatásértékű felhalmozási kiadásai és felhalmozási célú
            pénzeszköz átadásai 2015. évben nem keletkeztek.


7. §.  A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2015 évi mérleg szerinti eredmény összege   
        28.086.000 Ft. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2015. évi mérleg szerinti
        eredmény összege 176.000 Ft. A mérleg szerinti eredmény alakulását és elszámolását az

        14.  és 24. számú mellékletek tartalmazzák.


8. §. Ezen rendelet mellékletét képezi az önkormányzat és intézménye eszközeinek és   
          forrásainak mérleg szerinti bemutatása – 13. és a 23. számú melléklet - , valamint a 2015.
          évi vagyonkimutatás – 15. számú melléklet.


9. §.  Az önkormányzat és intézményének 2015. évi pénzkészlet változását a 16. és 17.    
          számú melléklet tartalmazza.


10.§.    Az Önkormányzat és intézményének költségvetési bevételeit és költségvetési
           kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási)
           feladatok szerinti bontásban 11. és 20. számú melléklet tartalmazza.


11.§. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi maradvány kimutatását a 12. melléklet

         és a 22. számú melléklet tartalmazza.


12. §.  A Képviselő-testület a 2015. évi foglalkoztatottak záró létszámát az alábbiak szerint
           határozza meg:

          Önkormányzatnál

           -  teljes munkaidőben foglalkoztatott                                            3 fő

                                                                                                                                                  

          Rönöki Kerekerdő Óvodában

          -  teljes munkaidőben foglalkoztatottak                                         3 fő                                       


12.§. Rönök Község Önkormányzata 2015. december 31.-én hitel állománnyal nem
          rendelkezett.


13.§.  A 2015. évben a képviselő-testület közvetett támogatás érvényesítése jogcímen 

          támogatásokat, kedvezményeket nem  biztosított.


           

Záró rendelkezések


 Ez a rendelet a kihirdetése napját követő nap lép hatályba.


Rönök, 2016. május 18.  Pékó Tamás Lajos                  dr. Kelemen Marcell

      polgármester                                   jegyző    


                                                                                  

A rendelet kihirdetve: 2016. május 26. napján.


                                                                                              dr. Kelemen Marcell

                                                                                                           jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
Rendelet
58.5 KB
mellékletek
266.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!