nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyösfalu községÖnkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(V.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-06-01 -tól
Gyöngyösfalu községÖnkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(V.3.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Gyöngyösfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (V. 3.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirőlGyöngyösfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény „A helyi önkormányzatok 32. cikk (2) bekezdésében” foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Mötv. 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről a következőket rendeli el:


  1. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


  1. A rendelet hatálya


1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Gyöngyösfalu Község közigazgatási területén az e rendelet II. fejezetében meghatározott, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokat megvalósító nagykorú cselekvőképes természetes személyre, jogi személyre, további jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.


  1. Értelmező rendelkezések


2.§ (1) Jelen rendelet alkalmazásában közösségi együttélés szabályait sértő magatartás az a tevékenység, mulasztás, vagy jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, azt sérti vagy veszélyezteti, és amelyet Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete e rendeletben közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősít.

(2) Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában – vagy ha használója a tulajdonos személyétől eltér - használatában az ingatlan van.

(3) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2.§ 13. pontja szerinti terület.

  1. Fejezet

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAINAK MEGSÉRTÉSE MIATT ALKALMAZHATÓ JOGKÖVETKEZMÉNYEK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

3. Közigazgatási bírság és figyelmeztetés


3.§ (1) A közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben magánszemély esetében százötvenezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében egymillió forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.


(2) Az (1) bekezdésekben foglalt szankció helyett - különösen a közösségellenes magatartás csekély súlyára tekintettel - figyelmeztetés alkalmazható, ha ettől az intézkedéstől is kellő visszatartó hatás várható.


  1. A közigazgatási bírság és a helyszíni bírság megfizetése


4.§ A közösségellenes magatartás miatt kiszabott közigazgatási bírságot – az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül – a határozathoz mellékelt készpénz átutalási megbízáson, vagy banki átutalással Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának 11747051-15424769-00000000 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.


  1. Az eljáró hatóság és az eljárási szabályok


5.§ (1) A közösségellenes magatartás tanúsítása miatt indult eljárásokban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A közösségellenes magatartás tanúsítása miatti közigazgatási hatósági hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület a jegyzőre ruházza át.


6.§ (1) A közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási hatósági eljárás

a) valamely cselekményben megnyilvánuló közösségellenes magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől számított 30 napon belül;

b) mulasztásban megnyilvánulóközösségellenes magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától számított 60 napon belül;

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló, közösségellenes magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 60 napon belül

indítható meg.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott határidők jogvesztők.

(3) Eljárás megindítására irányuló bejelentést bárki tehet.

(4) A közöségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, amely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a magatartást természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.
  1. Fejezet

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAI6. A közterületek rendjének megsértése7. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki az engedély nélkül megvalósítható igénybevétel eseteit kivéve a közterületet engedély nélkül, illetve az engedélytől eltérő mértékben vagy módon használja, így különösen ha


   a) a közterületen a közvetlen szállítási előkészület esetét kivéve göngyöleget tárol,

   b) a külterületi közterületet engedély nélkül mezőgazdasági művelésbe vonja be,

c) az építőanyagot, építéshez szükséges szerkezetet, valamint bontásból, felújításból származó anyagot, építési törmeléket, ilyen hulladék anyagot 72 órán túl engedély nélkül közterületen tárol,

d) az igénybevett közterületek burkolatán engedély nélkül betont, habarcsot kever, ragasztóanyagot melegít, vagy tevékenységéhez a közterületet az építési, közterület-foglalási engedélyben foglaltaktól eltérő egyéb módon használja,

e) 22.00 óra és 06.00 óra között 3,5 tonna összsúlyt meghaladó járművet, pótkocsit, félpótkocsit, vontatót, nyerges vontatót, lassú járművet és mezőgazdasági vontatót, illetve ezek munkaeszközét közterületen engedély nélkül tárolja,

   f) közterületen  a KRESZ-ben meghatározott hibaelhárítás kivételével járművet javít, átalakít,

g) a közparkokat, köztárgyak környezetében lévő díszburkolatokat, zöldterületeket, sétányokat, játszótereket rendeltetéstől eltérő módon vagy céllal használ,

   h) üzemképtelen járművet a közterületen engedély nélkül tárol,

   i) közterületen engedély, vagy bejelentés nélkül adományt gyűjt.


   (2) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően utat elzár, az úton, az alatt, vagy a felett építményt, vagy más létesítményt, illetőleg ezekhez csatlakozást létesít,

    b) utat engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően felbont, vagy elfoglal,

c) az út árkába, vagy átereszébe olyan anyagot juttat, amely a lefolyást akadályozza, vagy az árkot (átereszt) szennyezi,

d) az úton, az alatt, felett vagy mellett végzett munka jelzésére vonatkozó kötelezettségét megszegi.7. A köztisztaságra vonatkozó előírások megsértése8. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) ingatlantulajdonosként az ingatlan előtti járda (ennek hiányában 1 méter széles sáv), a járda melletti (zöld) sáv úttestig terjedő területének, a nyílt ároknak és ennek műtárgyainak tisztántartásáról, gondozásáról, gyommentesítéséről nem gondoskodik,

b) ingatlantulajdonosként a települési hulladéknak a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerinti összegyűjtéséről, elhelyezéséről és elszállításáról nem gondoskodik,

c) kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató egység, valamint intézmény üzemeltetőjeként az ingatlan előtti járda (ennek hiányában 1 méter széles sáv) takarításáról nem gondoskodik,

d) ingatlantulajdonosként, vagy kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató egység, valamint intézmény üzemeltetőjeként az ingatlan előtti járda (ennek hiányában 1 méter széles sáv) hó eltakarításáról és síkosság-mentesítéséről nem gondoskodik,

e) belterületi közterületen – a közúti forgalom számára igénybe vett terület (úttest) kivételével – a síkosság-mentesítésre olyan anyagot használ, amely a közterületen, vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú növények egészségét veszélyezteti,

   f) utcai árusként a kijelölt terület és 1 méter széles környezetének tisztántartásáról, a keletkezett hulladék gyűjtéséről nem     gondoskodik,

g) ingatlantulajdonosként a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nem veszi igénybe, illetve a települési hulladékot  nem a közszolgáltatónak adja át,

h) a települési hulladék-közszolgáltatásba bevont ingatlanon az avar, vagy növényi hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó időbeli korlátot megszegi,

i) a települési hulladék-közszolgáltatásba be nem vont ingatlanon az avar vagy növényi hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó időbeli korlátot megszegi,

j) ingatlantulajdonosként a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására nem az Önkormányzat által kijelölt közszolgáltatót veszi igénybe,

   k) külterületen illegálisan szemetet, építési törmeléket lerak.

l) az ingatlan használójaként az ingatlan tisztántartásával és karbantartásával kapcsolatos feladatait nem látja el, nem gondoskodik:

la) az ingatlan folyamatos gyommentesítéséről, kaszálásáról,

   lb) az ingatlan rovar- és rágcsáló mentesítéséről,

   lc) az ingatlanról az úttest vagy gyalogjáró terébe kinyúló ágak, bokrok nyeséséről és a nyesedék elszállíttatásáról,

   ld) az ingatlan rendeltetésének megfelelő karbantartásáról és használatáról.


8. Az állattartás szabályainak megsértése9. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

a) bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tart,

b) az ebet üzlet előtt szájkosár nélkül kiköt,

e) állat tulajdonosaként vagy felügyeletét ellátó személyként az állat által okozott szennyeződést közterületről nem távolítja el.9. A környezet védelmének megsértése10. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

a) a szennyvizet, akár saját területen kilocsol,

b) az ásott kutat szennyezi, ásott kútba szennyvizet, veszélyes, mérgező hulladékot juttat,

c) a meglévő vízelvezető árkot - ingatlanok előtti közterületen, kertekben - betölti, a víz lefolyását megakadályozza,

d)a közparkok területére gépjárművel, segédmotoros-kerékpárral, behajt, parkol,

e) közterületre telepített fát, facsemetét megrongál.
10. Házszámtáblák kihelyezésére vonatkozó szabályok megsértése11. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlantulajdonos, ha házszámtábla beszerzéséről, közterületről jól látható módon történő kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről és pótlásáról nem gondoskodik.11. A temetők rendjének megsértése


12. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) a köztemető csendjét zavarja, a temető szabályzatában foglaltakat egyéb módon megszegi,

b) a köztemetőben szemetel, vagy a szemetet nem a kijelölt helyen helyezi el.


c) a köztemetőkben a gyertyagyújtás során tűzveszélyt okoz,

d) a köztemetők területére – a vakvezető kutya kivételével – kutyát visz be,

e) a köztemetőkbe gépjárművel, motorkerékpárral, segéd-motorkerékpárral és kerékpárral behajt, és ott közlekedik.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjában foglalt tiltás nem vonatkozik a mozgáskorlátozottakra és az engedélyezett munkálatokat végzőkre.III. Fejezet


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK13.§ (1) Ezen rendelet 2018.   június 1. napján lép hatályba.

(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően elkövetett, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén kell alkalmazni.

              Kiss Tibor                                                            dr. Vaskó János

            polgármester                                                                  jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!