nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016 (X.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-10-04 -tól
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016 (X.3.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatának rendjéről és annak díjairól szóló 12/2008. (IX. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 36/I. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A közterületek használatának rendjéről és annak díjairól szóló 12/2008. (IX. 5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § E rendelet alkalmazásában

a)    közterület: olyan terület, mely az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján közterületnek minősül,

b)   üzemképtelen járműnek minősül az a jármű,

ba) amely közúti forgalomban érvényes hatósági engedéllyel vagy jelzéssel vehet részt és ilyen engedéllyel és jelzéssel nem rendelkezik,

bb) amely baleset folytán megsérült és elhagyott jármű,

bc) amely műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan roncs vagy sérült jármű.

c)    zöldterület: az állandóan növényzettel fedett vagy nem szilárd burkolattal ellátott közterület (közkert, közpark, játszótér, út menti fasor, virágoskert, füvesített terület, stb.).

d)   műtárgy: mindazon építmény, mely az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján műtárgynak minősül,

e)    forgalomtechnika biztonsági terület: A filmforgatás által nem használt, de a filmforgatás érdekében a gyalogos és a járműközlekedés elől elzárt terület. A biztonsági terület nagyságának a forgatási terület nagyságával arányos mértékben kell állnia. Az arányosság mértéke a közútkezelője által elfogadott forgalomtechnikai terv alapján kerül meghatározásra.

f)    forgatási terület: A filmforgatás során a felvételi képmezőben szereplő színészek, egyéb közreműködők, díszletelemek, berendezési tárgyak, kellékek, járművek által elfoglalt terület.

g)    kiürítési terület: Az e), f) és i) pont szerinti kategóriákba tartozó területeken, a filmforgatási napot megelőző napon, kifejezetten a filmforgatási, technikai, illetve a parkolási terület kiürítésének szándékával igénybe vett terület, amennyiben a területen a h) pont szerinti tevékenységen kívül más nem történik.

h)   stábparkolási terület: Az f) és g) pont szerinti kategóriákba nem tartozó, a forgatás és technikai kiszolgálás helyszínétől területileg elválasztható háttérkiszolgáló egységek és járművek által elfoglalt terület.

i)     technikai terület: A filmforgatási helyszín közvetlen környezetében felvonuló, a filmforgatás technikai megvalósulását elősegítő eszközök (különösen kamerák, világító és hangrögzítő berendezések), az azt kezelő stáb, műszaki személyzet, a filmforgatást közvetlenül kiszolgáló egyéb egységek és járművek által elfoglalt terület.”


2. § A rendelet 1. melléklet 25-27. pontja helyébe jelen rendelet 1. melléklete 25-34. pontja lép.

3. §    A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


1. melléklet a 10/2016. (X. 3.) önkormányzati rendelethez


1. számú melléklet a 12/2008. (IX. 5.) rendelethez


Ssz.

Eltérő használat célja, jellege


Mérték-egysége

„25.

forgatási terület

208

Ft/m2/nap

26.

forgatási terület töredéknapi díja

104

Ft/m2/nap

27.

technikai terület

156

Ft/m2/nap

28.

technikai terület töredéknapi díja

78

Ft/m2/nap

29.

Stáb parkolás

104

Ft/m2/nap

30.

Stáb parkolás töredéknapi díja

52

Ft/m2/nap

31.

kiürítési terület

104

Ft/m2/nap

32.

kiürítési terület töredéknapi díja

52

Ft/m2/nap

33.

forgalom-technikai biztonsági terület

10

Ft/m2/nap

34.

forgalom-technikai biztonsági terület töredéknapi díja

5

Ft/m2/napAz árak a mindenkori Áfa mértéket tartalmazzák.”


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!