nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
8/2017 (VI.21..)
Hatályos:2017-06-21 - 2019-11-04
8/2017 (VI.21..)
Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2017. (VI.21.) rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.28.) rendelete módosításáról


Gilvánfa  Község Önkormányzata Képviselő-testülete

8/2017. (VI.21.) rendelete

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló

4/2015. (II.28.) rendelete módosításárólGilvánfa  Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8. és 8/a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 1. § (2) bekezdésében,  48.§.(4) bekezdésében, 62.§.(2) bekezdésében, 92.§ (1) és (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésének g) pontjában valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési támogatásról valamint egyéb szociális ellátásokról alkotott 4/2015. (II.28.)  rendeletét – a továbbiakban R – a következők szerint módosítja:


1.§


 „R” 13/A. §-a (3) bekezdése az alábbira módosul:


 (3) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedül élők esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.


2. §Az önkormányzat rendelete 2017.  július 1. napján lép hatályba.


Gilvánfa , 2017. június 20.

                        Tóth László                                                                Bogdán László

                          jegyző                                                                      polgármesterRendelet kihirdetve: 2017. június 21. napján


Gilvánfa , 2017. június 21.


                                                                                                           Tóth László

                                                                                                              jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Gilvánfa szoc rendelet módosítás
17.02 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!