nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015 (XI.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 -tól
Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015 (XI.27.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1.§ Nyim Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a gyermekek védelmét az alábbi személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretén belül biztosítja:

a) a gyermekjóléti szolgáltatást család- és gyermekjóléti szolgálat útján,

b) a gyermekek napközbeni ellátását bölcsőde működtetésével.


2.§ (1) Ságvár Község Önkormányzata jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával egy szervezeti és szakmai egységben család- és gyermekjóléti szolgálat működtetése útján biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 39-40. §-aiban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatást. A szolgáltatás ellátási területe Ságvár, Som, Nyim közigazgatási területére terjed ki. A család- és gyermekjóléti szolgálat igénybevételéről szóló rendelkezéseket a Gyvt. 29. § (1) bekezdése alapján Ságvár Község Önkormányzata által megalkotott rendelet tartalmazza.


(2) Az Önkormányzat a bölcsődei ellátást a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás tagjaként a Társulás által működtetett Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde útján biztosítja. A bölcsődei ellátás igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelkezéseket a Gyvt. 29. § (3) bekezdése alapján Ságvár Község Önkormányzata által megalkotott rendelet tartalmazza.


3. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egy időben hatályát veszti a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2006. (III. 24.) rendelet.          Pistár Péter s.k.                                                    Budainé Vajk Ildikó s.k.

          polgármester                                                                       jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2015. november 27. napján 12 óra 00 perckor kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2015. november 27.


                                                                                         Budainé Vajk Ildikó s.k.

                                                                                                      jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!