nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-01-01 -tól
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete
a temető rendjéről

Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6.§ (4) bekezdése, a 40.§. 41.§.(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1.§. (1) A rendelet hatálya kiterjed Balatonberény, Irányi Dániel u. 32. szám alatti, 77 hrsz-u önkormányzati tulajdonban álló temetőre, abban tevékenységet folytató magán- és jogi személyekre, a fenntartásával és a temetéssel kapcsolatos összes tevékenységre.


(2) A temető fenntartását és üzemeltetését az önkormányzat a Balatonberényi Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft 8649 Balatonberény Kossuth tér 1.   (továbbiakban: üzemeltető) útján látja el.2. Temetkezési helyekre és temetkezésre vonatkozó általános szabályok


2.§ (1) A temetőt sírhely táblákra, gyermeksírhely, urnasírhely, sírbolt, díszsírhely, hősi sír táblákra alkalmas területre kell felosztani.


(2) A sírhely-táblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő elteltével szabályszerű eljárás mellett ki lehet üríteni és temetés céljára újból igénybe lehet venni.


(3) Külön sírhely táblákat kell kijelölni

 1. a felnőtteknek,
 2.  a 10 éven aluli gyermekeknek,
 3. a halvaszületetteknek, az elvetélt magzatoknak,
 4.  a  koporsós szociális temetés céljára,
 5.  Szociális urnás temetési helynek.

(4) A táblákat folyószámmal ellátott sorokra és sorokon belül sorszámozott sírhelyekre kell felosztani. Az elhatárolt sírhely-táblákról külön – külön táblakönyvet kell felfektetni.


(5) Díszsírhelyeket, sírbolthelyeket külön kell megjelölni, és azokról sírhelykönyveket kell felfektetni. A sírhelyek beosztását, számozását az üzemeltető végzi.


(6) Az elhaltakat a bejelentés időpontja szerint a sorrendben következő sírhelyre (urnahelyre) kell temetni. Ez nem vonatkozik a családi (kettős) sírhelybe (sírboltba) és a mélyített sírba történő temetésekre.


(7) A betelt sírhely táblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt sírhely-táblákba csak rátemetéssel (mélyített sírra) családi sírba vagy sírboltba lehet temetni.


(8) Az elhamvasztott halottak hamvait tartalmazó urnákat a temetőn belül

 1. sírhelyben rátemetéssel,
 2. urnafalban, urnasírhelyben,
 3. síremlékben,
 4. sírboltban  lehet elhelyezni.


(9) Lezárt temetőből és a temetői táblákból a holttest-maradványokat exhumálás útján lehet áthelyezni a használatban lévő temetőbe, más temetői táblába.


(10) A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újra használatba vételére a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény rendelkezései az irányadóak.


3. Sírhelyek, sírboltok, urnafülkék használati ideje


3.§ (1) Az egyes temetési helyeket – a díszsírhely kivételével –meg kell váltani.


(2) A temetési hely feletti rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja.


(3) Egyszeri megváltás időtartama:

                 a) sírbolt esetén 100 év,

                 b) sírhely esetén 25 év,

                c) urnafülke, urnasírhely esetén 25 év.


(4) A használati idő azonos időtartammal ismételten megváltható.


(5) A temetésre használt helyek magánszemélyek között adás-vétel tárgyai nem lehetnek, azok nem örökölhetők.


(6) Az önkormányzat a porladási idő után újból megváltott, de igénybe nem vett temetési helyet kezelési költség felszámításával (levonásával) visszaválthatja.


4.§ (1) A temetőt üzemeltető temető térképet, sírboltkönyvet, nyilvántartó könyvet vezet.


(2) A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urna-elhelyezést) időrend szerint kell vezetni a következő adatokkal:

 1.  folyószám,
 2. temetés, az urna elhelyezés,
 3. az urna kiadásának napja,
 4.  hamvak szétszórásának napja,
 5. az elhalt neve, leánykori neve, anya neve, születési ideje, legutolsó lakhelyének címe, foglalkozása, elhalálozásának időpontja,
 6.  sírhely-tábla, sírhelysor, temetési hely száma,
 7. urnafülke száma,
 8.  az eltemettető neve és lakcíme,
 9. a síremlékre vonatkozó feljegyzések.


(3) A sírboltkönyv a sírboltban elhelyezett halottak bejegyzésére szolgál. A sírboltkönyvbe a (2) bekezdésben meghatározott adatokat értelem szerűen kell vezetni.


(4) A nyilvántartási adatokba – a halott nevének, a temetés időpontjának és a temetés helyének kivételével – csak a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy tekinthet be.


(5) Ismeretlen holttest esetén a nyilvántartókönyvbe be kell vezetni az eljáró hatóság nevét, az eljárás ügyszámát.


4. Temetkezési szolgáltatások


5.§ (1) A temetőben a temetkezési vállalkozó az eltemettető megbízása alapján végezhet temetkezési tevékenységet.


(2) A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunytak életében tett nyilatkozata – annak hiányában a temetésről gondoskodó személy rendelkezése – az irányadó.


(3) A rendelkezési jogosultságot az üzemeltető csak akkor köteles vizsgálni, ha azzal kapcsolatban kifogást jelentenek be.


(4) Ha a temetés közköltségen történik, a temetés módját a Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Oktatási Bizottság határozza meg.


(5)  A temetői létesítmények, az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltató díjat fizet a 2. melléklet szerint. 


(6) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző által síremlék építésével, vagy felújításával kapcsolatos temető fenntartási hozzájárulás díját a 2. melléklet tartalmazza.


6.§  (1) Ravatalozni csak temetőben, az arra kijelölt helyen szabad.


(2) Az üzemeltető köteles a ravatalozó jó állapotának fenntartásáról, berendezéseinek jó karbantartásáról gondoskodni.


(3) Az elhaltak szállítását, ravatalozását, az eltemetését a legnagyobb körültekintéssel, kímélettel, a kegyeleti szokások betartásával kell végezni.


(4) Az egyházi szertartás szerinti búcsúztatás – e törvény értelmében nem minősül temetési szolgáltatásnak.


5. Sírhelyre történő temetés


7.§ (1) A temető beosztott tábláiban sorszámozott sírhelyek belső méretét az 1. melléklet tartalmazza.


(2) Egy felnőtt sírhelyre – külön engedély alapján és időarányos ellenérték számítása mellett

 1. még egy gyermek koporsó,
 2. a sír mélyítése mellett még egy felnőtt és egy gyermek koporsó temethető.


(3) Családi (kettős) sírhely, kettő nagy koporsó egymás melletti elhelyezésére szolgál. Kettős sírhely egy-egy részébe ugyanolyan feltételekkel történhet a rátemetés, mint az egyes felnőtt sírba.


(4) Felnőtt sírhelybe hat, gyermek sírhelybe két urna is elhelyezhető ismételt díjfizetés ellenében.


(5) Fertőző betegségben elhaltak sírjára rátemetni és exhumálni csak engedéllyel, a jogszabályi feltételek teljesülése alapján lehet.


(6) A rátemetésre vonatkozó engedélyt, a felnyitási rendelkezések betartása mellett, az üzemeltető adja.


(7) Sírhelyeket kifalazni, kibetonozni, kideszkázni, kibélelni nem lehet. A sírhelyeken a sírdomb felhantolása kötelező.


6. Hamvak elhelyezése


8.§ (1) Urnafalat a temetőben kijelölt helyen lehet építeni. Ezen kívül urnát elhelyezni csak sírhelyekbe temetéssel, rátemetéssel, síremlékbe vagy sírboltba lehet.


(2) Urna földbetemetése esetén a sírhely belső méretét az 1. melléklet tartalmazza.


7. Díszsírhelyek


9.§ (1) A köztemető (K) központi kegyeleti parkjában kialakított sírhelyeket kell díszsírhelyek adományozására fenntartani.


(2) A Képviselő-testület díszsírhelyet adományozhat azon meghalt személyek részére, akik a község fejlődése érdekében kimagasló gazdasági, tudományos, művészeti vagy társadalmi tevékenységet fejtettek ki.


(3) A díszsírhely adományozásáról az elhalt legközelebbi hozzátartozóját írásban értesíteni kell. A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart. A díszsírhely használata díjtalan.


(4) Kérelemre – a sírnyitás és a rátemetés szabályainak megtartásával – az elhunyt özvegye is eltemethető a díszsírhelyre. A rátemetésért, a sír felnyitásáért, a sír mélyítéséért járó költségeket meg kell fizetni.


(5) A díszsírhelyek gondozásáról, ápolásáról az elhaltak hozzátartozói, ezek hiányában a polgármester megbízására, az önkormányzat költségére az üzemeltető köteles gondoskodni.


8. Síremlékek


10.§  (1) A síremlék a sírhely határain túl nem terjedhet, kegyeletet, közízlést nem sérthet. Az önkormányzat előzetes engedélyével létesíthető. Felállítás előtt a síremlék vázlatát, leírását az üzemeltetőnek be kell mutatni, és azt nyilvántartásba kell venni.


(2) A síremlék 1,5 m-nél magasabb nem lehet, kivéve, ha az üzemeltető külön engedélyt ad. Ez a korlátozása nem vonatkozik a rendelet hatályba lépése előtt állított síremlékekre.


(3) A kegyeletet sértő síremlék lebontását a polgármester rendelheti el. Amennyiben a kötelezett a határozatnak határidőre nem tesz eleget, költségére az üzemeltető előzetes felszólítás után a síremléket eltávolíttathatja.


(4) A síremlék szabályszerű felállítását, átépítését, felújítását, lebontását az üzemeltető ellenőrzi.


(5) Síremléket, sírkeretet, fedlapot a helyszínen is lehet létesíteni. Síremlék köré szilárd burkolatú kísérő járda építhető, sírhely határain belül.


(6) A sírhely használati ideje alatt a síremléket eltávolítani, vagy arról a halott nevét, megnevezést törölni nem lehet.


(7) A meglévő síremléket kicserélni csak a kegyelet tiszteletben tartásával és az üzemeltető hozzájárulásával lehet.


(8) A megváltási idő lejártával a síremlékkel annak állítója vagy örököse jogosult rendelkezni.


(9) A sírok fölé emelt síremlékek, fejfák karbantartásáról, helyreállításáról saját költségén, a létesítő, illetve annak örököse köteles gondoskodni.


9. A temető általános rendje


11.§ (1) Temetési tevékenységet a temettető által felkért vállalkozó esztétikus környezetben, megfelelő eszközökkel, ruházattal, a kegyeleti követelmények érvényre juttatásával köteles elvégezni.


(2) A temetőben végzendő munkát – kivéve a sírgondozást, a sírok beültetését – be kell jelenteni az üzemeltetőnek.


(3) A temetőben munkáját végző, tevékenysége során az e rendeletben foglaltakat köteles betartani. A vállalkozó köteles bejelenteni a temetőben végzendő tevékenység időpontját, vízfelhasználási, esetleg elektromos áram igényét.


Tevékenysége gyakorlása során a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit nem sértheti, a szomszédos sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhat, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatja.


(4) Az üzemeltető hozzájárulása szükséges építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, építési vagy bontási munkák megkezdéséhez, síremlék vagy bontási anyag elszállításához.


(5) A sírgondozás kivételével minden munkát csak a temetői nyitvatartási időben lehet végezni.


(6) A temető tisztántartásáról, karbantartási munkákról az üzemeltető gondoskodik.


(7) Megrendelésre, az üzemeltető díjazás ellenében gondoskodik a sírhelyek gondozásáról, beültetéséről.


(8) A temetőt a temetőlátogatók részére április 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban 7.00 órától 21.00 óráig, október 1-től március 31-ig 7.00 órától 18.00 óráig, október 31. és november 1. napján 22.00 óráig kell nyitva tartani.


12.§ (1) A temető rendjét szabályozó hirdetményeket a temetőben elhelyezett hirdető táblán kell elhelyezni. A temető rendtartását az 1. függelék tartalmazza.


(2) A temetőben gépkocsin, motorkerékpáron, kerékpáron közlekedni nem lehet, kivételesen indokolt esetben a Kft ügyvezetője erre engedélyt adhat.


(3) Kutyákat és egyéb állatokat a temető területére bevinni nem lehet.


(4) Sírhelyeken tűzveszélyes tevékenységet végezni csak úgy szabad, hogy az a környezetre tűzveszélyt ne jelentsen. Tűzveszélyes tevékenység csak felügyelet mellett végezhető.


(5) A temetőben nem lehet olyan magatartást tanúsítani, amely a kegyeleti érzést, sérti, vagy a látogatókat megbotránkoztatja.


(6) A temető épületeit és azok tartozékait, sírokat és síremlékeket, növényzetet megrongálni, beszennyezni nem szabad.


(7) A temetőben 14 éven aluli gyermek csak felügyelet mellett tartózkodhat.


(8) A temetőben kiépített vízvételezési helyen kizárólag csak a sírok gondozásához szükséges vízmennyiség vételezhető.


13.§ (1) A temető területén csak a sírhelyek, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak (koszorúk, sírlámpák, virágok) helyezhetők el. Más tárgyat (ülőpad, stb.) elhelyezni, bokrot, fát ültetni csak az üzemeltető engedélyével szabad.


(2) A sírok gondozását körültekintően, kellő gondossággal szabad végezni, hogy azzal a szomszéd sírokat ne rongálják, vagy ne szennyezzék be.


(3) A sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírtöltésre használni nem lehet.


(4) Tilos a temetőben szemetelni. Az elhervadt virágokat, koszorúkat a kiszáradt növényeket, az elhasznált csomagoló anyagot és más hulladékot kizárólag csak gyűjtésre szolgáló hulladékgyűjtőbe szabad tenni. A száraz hulladékot és az avart égetni a temetőben nem lehet.


(5) A temetőben elhelyezett tárgyak, sírok, síremlékek megrongálásáért esetleges eltulajdonításokért a temető üzemeltetője felelősséggel nem tartozik. A temetőből kegyeleti tárgyakat javítás, illetve helyreállítás végett, vagy más céllal az üzemeltető engedélyével szabad csak kivinni.


(6) A temetőt látogatók panaszaikkal az üzemeltetőhöz fordulhatnak. A panaszokat a törvényes határidőn belül kell kivizsgálni, a panasz okát megszüntetni, erről a panaszost tájékoztatni.10. A köztemető infrastrukturális létesítményei


14.§ Balatonberény Község Önkormányzata a temető a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldfelületek karbantartásáról, szükség szerinti felújításáról a Kft útján gondoskodik.11. Záró és vegyes rendelkezések


15.§ (1) E rendelet alkalmazásában Balatonberény közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül, ha természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki/amely

 1. a 7.§ (7) bekezdésében.
 2. a 10.§ (6) és (9) bekezdésében,
 3. a 11.§ (2)-(5) bekezdésében,
 4. a 12.§ -ban,
 5. a 13.§ (1)-(4) bekezdésében előírt kötelezettségek teljesítését elmulasztja, vagy a körülírt tilalmakat megszegi, és e magatartása nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak megszegőjével szemben 150.000 Ft-ig terjedő pénzbírság (közigazgatási bírság) szabható ki, e rendeletben meghatározott eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseinek megfelelően.


(3) A kiszabott közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 66900045-11022420 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni, az első fokú határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül.


(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy a tilalmak megszegése miatt lefolytatott eljárás kizárólag hivatalból indítható, amely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha azt természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.


(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy a tilalmak megszegése miatti hatósági eljárás lefolytatása és a cselekmény elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik, jogorvoslat iránti kérelmet Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez lehet benyújtani.


(6) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak megszegőjével szemben a közigazgatási hatósági eljárás

 1. valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől,
 2. mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától,
 3. jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 6 hónapon

belül indítható.


(7)A kiszabott közigazgatási bírság összege különös méltánylást érdemlő esetben mellőzhető, mérsékelhető, vagy a tiltott, közösségellenes magatartás csekély súlyára tekintettel figyelmeztetés alkalmazható.


(8)A (7) bekezdés alkalmazásában különös méltánylást érdemlő körülménynek kell tekintetni, ha a szabályszegő

a) igazolja, hogy a vele közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 80 %-át, és az elkövetést megelőző egy évben nem volt tiltott, közösségellenes magatartás miatt marasztalva, vagy

b) rajta kívül álló ok miatt mulasztotta el a helyi rendeletben előírt kötelezettség teljesítését.


(9)Közigazgatási bírság kiszabásának mellőzése esetén is fel kell hívni az elkövetőt, hogy a jövőben tartózkodjon hasonló cselekmények elkövetésétől, tartsa be a jogszabályokat és a közösségi együttélés szabályait. Tájékoztatni kell az ismételt elkövetés lehetséges jogkövetkezményéről.


(10)A (2) bekezdésben foglalt szankció helyett, különösen a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás csekély súlyára tekintettel felszólítás alkalmazható, ha ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható.16.§  (1) A rendelet 2014. január 1-én lép hatályba.


 1. Hatályát veszti
 1. a  temető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 18/2007.(X.31.) önkormányzati rendelet,
 2. a temető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 18/2007.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelet,
 3. a temető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 18/2007.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet,
 4. a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 12/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet 11.§-a.


 1. A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK Irányelvnek való megfelelést szolgáltja.Horváth László                                                                                  Mestyán Valéria

                           polgármester                                                                                   címzetes főjegyző


Záradék:


A rendelet 2013. december 20-án kihirdetve.


Mestyán Valéria

címzetes főjegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Sírhelyek, sírboltok belső méretei
12.69 KB
Szolgáltatási díjak
12.79 KB
Temető rendtartása
16.07 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!