nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 7/2019 (II.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-02-28 - 2019-03-01
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 7/2019 (II.27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló 24/2011.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. mellékletében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló 24/2011.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) 11/A. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Szükséglakás az arra okot adó körülmény elhárulásáig, legfeljebb 6 hónapra biztosítható. A szükséglakás bérlete díjtalan, a bérlő kizárólag az igénybe vett közüzemi szolgáltatásokat köteles megfizetni.„

(2) A Lakásrendelet 11/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Szükséglakásként az önkormányzat tulajdonában álló bármely üresen álló, alkalmas lakóingatlan bérbe adható.”


2. §

A Lakásrendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, az azt követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő jogviszonyokra visszamenőlegesen is alkalmazni kell.                 Győriné dr. Czeglédi Márta                                          Dr. Voller Erika

                            polgármester                                                             jegyző


Záradék:

Kihirdetve: Jászfényszaru, 2019. 02.27.

                                                                                                         Dr. Voller Erika
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
23.78 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!