nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 10/2015 (IV.2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-03 - 2015-04-02
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 10/2015 (IV.2.) önkormányzati rendelete
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 10/2015. (IV.02.) Önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 19/2003. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) Az építményadóról szóló 19/2003. (XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdés a)-b) pontja az alábbiakra módosul:

„ a) a lakás céljára szolgáló épület, amennyiben az adó alanya magánszemély,

b) gépjárműtároló tekintetében a magánszemély adóalany,”

(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

„e) a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, amennyiben az azzal egy helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon lakás céljára szolgáló épület is található; ”

2.§

A Rendelet 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:


„(4) Az adóalany mentesül a bevallás-benyújtási kötelezettség alól a (2) bekezdés a) - b) és e) pontjában foglalt mentesség esetén.”


3.§

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Kelt: Jászfényszaru Város Képviselő-testülete április 1. napján tartott nyilvános ülésén.
Győriné dr. Czeglédi Márta                                                     dr. Voller Erika

         polgármester                                                                               jegyző

                                                                          

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve 2015. április 2.


                                                                                                    dr. Voller Erika

                                                                                                            jegyző          Csatolmányok

Megnevezés méret
1.
336.53 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!