nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Izsák Város Képviselő-testületének 10/2015 (VI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-07-01 - 2016-05-31
Izsák Város Képviselő-testületének 10/2015 (VI.30.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Izsák Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Ör.) 2.§ (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:


(1) A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 2015. évi költségvetésének


    főösszegét                                    575.824  ezer forintban

    a) költségvetési bevétel összegét     575.824  ezer forintban,

    b) költségvetési kiadás  összegét     575.824  ezer forintban

    állapítja meg.


(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege:   496.804 ezer Ft, melyből

    a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat főösszege: 420.768 ezer Ft.

    b) az önként vállalt feladatainak előirányzata:                                 76.036 ezer Ft.


2.§


Az Ör. 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek főösszege 575.824 ezer forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.


3.§Az Ör. 4.§ (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:


(1) Az önkormányzat 2015. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az  alábbi részletezéssel határozza meg:

            Megnevezés:                                                                                 

Működési kiadások előirányzata összesen:           496.804 ezer Ft, melyből

                        a) személyi juttatások:                                         195.421 ezer Ft

                        b) munkaadókat terhelő járulékok és

                         szociális hozzájárulási adó:                      57.198 ezer Ft

                        c) dologi kiadások:                                              182.901 ezer Ft

                        d) ellátottak pénzbeli juttatásai:                           47.650 ezer Ft

                        e) egyéb működési célú támogatások :               10.000 ezer Ft

                     f)  tartalék:                                                              3.634 ezer Ft


(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz ( Általános iskola fenntartása, üzemeltetése, mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások) kapcsolódó előirányzatok főösszege:                76.036 ezer Ft,melyből

                     a) személyi juttatások:                                          15.510 ezer Ft

                     b) munkaadókat terhelő járulékok és

                         szociális hozzájárulási adó                                 4.564 ezer Ft

                     c) dologi kiadások:                                                45.962 ezer Ft

                     d) egyéb működési célú támogatások                  10.000 ezer Ft  


(3) Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg:

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:                       79.020 ezer Ft

Ebből: beruházások                                                                   25.704 ezer Ft

           felújítások                                                                        38.000 ezer Ft 

           egyéb felhalmozási kiadás                                              13.620 ezer Ft

           tartalék:                                                                             1.696 ezer Ft 


(4) Az önkormányzat 2015. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatonkénti és finanszírozás részletezettséggel a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.4.§


Az Ör. 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(2) A költségvetési rendelet tartalmaz általános és céltartalékot. Az általános működési jellegű tartalék összege: 3.634 ezer Ft, míg az elkülönítetten kezelt fejlesztési jellegű céltartalék összege: 1.696 ezer Ft.


5.§


Az Ör 7.§ (1)-(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 548.034 ezer Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a 4. számú melléklet tartalmazza.


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 188.508 ezer Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:

a) működési kiadások                                           109.488 ezer Ft, melyből

    - személyi juttatás                                               14.017 ezer Ft

    - munkaadót terhelő járulék és szociális

      hozzájárulási adó                                                5.312 ezer Ft

   - dologi kiadások                                                  28.875 ezer Ft

   - ellátottak pénzbeli juttatásai                               47.650 ezer Ft

   - egyéb működési célú támogatás                       10.000 ezer Ft,

   - tartalék                                                                 3.634 ezer Ft.


b) felhalmozási kiadások                                         79.020 ezer Ft, melyből

    - beruházások                                                      25.704 ezer Ft

    - felújítások                                                          38.000 ezer Ft

    - egyéb felhalmozási kiadás:                               13.620 ezer Ft

    - fejlesztési célú céltartalék:                                  1.696 ezer Ft


(3) Az engedélyezett létszám: 10 fő


(4) A (2) bekezdésben  a) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt feladathoz( mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások) kapcsolódik:                                                            17.444 ezer Ft, melyből


   - személyi juttatás:                                                  5.402 ezer Ft

   - munkaadót terhelő járulék és szociális

     hozzájárulási adó:                                                 1.425 ezer Ft

   - dologi kiadások                                                        617 ezer Ft

   - egyéb működési célú támogatás                        10.000 ezer Ft


(5) A működési kiadások részletezését az 5. számú melléklet, az ellátottak juttatásainak feladatonkénti részletezését az 6 számú melléklet tartalmazza.


6.§


Az Ör. 8.§ (1)- (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:


(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 120.814 ezer forintban határozza meg,

melynek részletezése a következő:

-  kölcsönök visszatérülése bevétel:                                                    2.000 ezer Ft

-  fenntartói (intézményi)finanszírozás                                             118.814 ezer Ft.


(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 120.814 ezer forintban határozza meg, ami teljes egészében működési kiadásokra használható fel. Ennek részletezése:

a) személyi juttatás                                                                              69.194 ezer Ft

b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó               19.219 ezer Ft

c) dologi kiadások                                                                                32.401 ezer Ft


(3) Az engedélyezett létszám: 19 fő, melyből köztisztviselő 16 fő.  


7.§


Az Ör. 9.§ (1) – (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:


(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 218.919 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

működési bevételek       :                                                                  218.919 ezer Ft, melyből

     - intézményi működési bevétel                                                      17.656 ezer Ft

           - ebből: intézményi térítési díj                                      14.656 ezer Ft

                    egyéb sajátos bevétel                                       3.000 ezer Ft

     - fenntartói (intézményi) finanszírozás                                         201.263 ezer Ft

            

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2015. költségvetésének kiadási főösszegét 218.919 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

működési kiadások                                                                          218.919 ezer Ft, melyből

    - személyi juttatás:                                                          93.138 ezer Ft

    - munkaadót terhelő járulék és

      szociális hozzájárulási adó                                           27.164 ezer Ft

    - dologi kiadások                                                             98.617 ezer Ft


(3) Az intézmény 2015. évi működési kiadásainak címenkénti bontását a 7. számú melléklet tartalmazza, az engedélyezett létszám: 37 fő.


(4) A (2) bekezdésből önként vállalt feladathoz( Általános iskola fenntartása, üzemeltetése) kapcsolódó működési kiadások előirányzata:                                                                         58.592 ezer Ft,melyből:

     - személyi juttatás:                                                         10.108 ezer Ft,

     - munkaadót terhelő járulék és

       szociális hozzájárulási adó:                                          3.139 ezer Ft,

    - dologi kiadások:                                                           45.345 ezer Ft.

   - engedélyezett létszám: 8 fő.


8.§


Az Ör. 10.§ (1- (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:


(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 17.697  ezer Ft-ban határozza meg, melynek részletezése az alábbi:

- intézményi működési bevétel( egyéb sajátos bevétel)           500 ezer Ft

- fenntartói (intézményi) finanszírozás                                 17.197 ezer Ft.


(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 17.197 ezer Ft-ban határozza meg, melyből:

- személyi juttatás                                                                   2.161 ezer Ft

- munkaadót terhelő járulék és

szociális hozzájárulási adó:                                                      622 ezer Ft

- dologi kiadás                                                                       14.914 ezer Ft


(3) A feladaton engedélyezett álláshelyek száma 3 fő, melyből  egy helyettesítéssel betöltött.


9.§


Ez a rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba.


I z s á k, 2015. június 30.Mondok József                                            Bagócsi Károly

                                                    polgármester                                              címzetes főjegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!