nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014. (XII.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-12-14 - 2015-04-30
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014. (XII.13.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás ellátás helyi szabályairól

Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2014. (XII.13.) önkormányzati rendelete


a szociális célú tűzifa támogatás ellátás helyi szabályairól


Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Az e rendeletben alkalmazott fogalmakon a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott fogalmakat kell érteni.

2. §

(1) Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014.(IX.25) BM rendelet alapján természetben nyújtott ellátásként legalább 1 m3 tűzifát nyújt téli fűtésével kapcsolatos kiadásai viseléséhez annak, aki fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és:

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) lakásfenntartási támogatásra jogosult,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

f) 70 év feletti egyedül élő,

g) fogyatékossági támogatásban részesülő

h) gyermekét egyedül nevelő szülő


(2) Egy kérelmező az (1) bekezdésben meghatározott jogcímek közül csak egy alapján jogosult tűzifa támogatás igénybe vételére. A támogatás megítélésekor az (1) a)-d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő kérelmezőket előnyben kell részesíteni.

(3) Egy lakóingatlan esetében csak egy személy jogosult a támogatásra, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(4) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem igényelhető.

3. §

(1)A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmet a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatalnál (8878 Lovászi, Kútfej u. 112.) kell benyújtani az e rendelet 1. mellékletét képező formanyomtatványon.

(2) A kérelmeket 2014. január 15. napjáig lehet benyújtani.

(3) A szociális tűzifa támogatást az Önkormányzat elsősorban az 46/2014.(IX.25.) BM rendelet alapján a részére megítélt támogatás és vállalt önrész erejéig tudja biztosítani.

(4) A kérelemhez a 2.§ (1) g) pontja szerinti jogosultság esetén mellékelni kell a jogosító támogatást megállapító határozat másolatát.

4. §

A kérelmező részére megítélt tűzifa elszállításáról az Önkormányzat gondoskodik. Az átvételről ezen rendelet 2. mellékletében foglalt átvételi elismervényt kell kitölteni.

5. §

A képviselő-testület a szociális célú tűzifa támogatással kapcsolatos hatáskörét az Ügyrendi Bizottságra ruházza át.

6. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lét hatályba lép hatályba, 2015. április 30. napján hatályát veszti.
Lovászi, 2014. december 9.

                            Végh László                                                      dr. Hercz Judit

                            polgármester                                                            jegyző
Kihirdetve 2014. december 13.
                                                                                                      dr. Hercz Judit

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1-2 melléklet
27.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!