nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-02-22 - 2020-05-29
Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.21.) önkormányzati rendelete
Vezseny Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Vezseny Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében, államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a 2020. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

I.

1. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése


1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

                              97.397.562 Ft költségvetési bevétellel,

                            128.676.614 Ft költségvetési kiadással,

                              31.279.052 Ft költségvetési egyenleggel, melyből

                                4.218.465 Ft működési,

                              27.060.587 Ft felhalmozási,

                              32.994.463 Ft finanszírozási bevétellel,

                                1.715.411 Ft finanszírozási kiadással

                           

állapítja meg.


(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3)  A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5)   A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának 32.994.463, - Ft összegű igénybevételét rendeli el.


2.  A költségvetés részletezése


3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3)   Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1. - 9.2.3.mellékletek szerint határozza meg.

(8)   Tájékoztató a 2018.évi tény, 2019. évi várható és a 2020. évi terv adatokról a 10. melléklet szerint.

(9)   A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 11. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. melléklet részletezi.

(11) Előirányzat-felhasználási tervet a 13. melléklet szerint határozza meg.

(12) Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként a 14. melléklet tartalmazza.

(13) A céljelleggel adott támogatásokat a 15. melléklet részletezi.

(14) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.


3. A költségvetés végrehajtásának szabályai


4.§ (1) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(2)  A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) Az államháztartás információs rendszere keretében a mindenkor érvényes jogszabályokban előírt módon és időben költségvetési tájékoztatást kell készíteni, és a központi adatszolgáltató rendszerben adatot kell szolgáltatni.

(4) Az önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak részére bankszámla költségtérítés címen havi 1.000, - Ft juttatást állapít meg, mely egyösszegben november hónapban kerülhet kifizetésre.

(5)   Az önkormányzat 2020. január 1-től a Közös Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot változatlanul 46.380, - Ft-ban állapítja meg.


4. Az előirányzatok módosítása


5.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási    előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt   kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.500.000, - Ft összeghatárig – mely esetenként 500.000, - Ft összeget nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(6)   Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


II.

Hatályba léptető rendelkezés


6.§ (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.                        Szabó Ferenc                                                  Balláné Berecz Enikő

                        polgármester                                                              aljegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1.1. melléklet
24.37 KB
1.2. melléklet
24.46 KB
1.3. melléklet
24.29 KB
1.4. melléklet
24.3 KB
2.1. melléklet
19.17 KB
2.2. melléklet
18.69 KB
3. melléklet
15.59 KB
4. melléklet
15.73 KB
5. melléklet
15.33 KB
6. melléklet
18.38 KB
7. melléklet
18.6 KB
8. melléklet
24.74 KB
9.1. melléklet
24.05 KB
9.1.2. melléklet
23.68 KB
9.1.3. melléklet
23.68 KB
9.2. melléklet
17.83 KB
9.2.1. melléklet
17.87 KB
9.2.2. melléklet
17.8 KB
9.2.3. melléklet
17.83 KB
10. melléklet
26.55 KB
11. melléklet
17.87 KB
12. melléklet
15.85 KB
13. melléklet
21.56 KB
14. melléklet
15.97 KB
15. melléklet
15.37 KB
16. melléklet
18.13 KB
Indoklás
12.86 KB
9.1.1. melléklet
24.01 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!