nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Hatályos:2014-05-15 -tól
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról ( zárszámadási rendelet )

Tornyiszentmiklós község Önkormányzati

Képviselő - Testülete

4/2014. (V.14. ) ÖR. sz. rendelete

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

( zárszámadási rendelet )Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Magyarország  Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.


A rendelet hatálya
1.§


(1) A rendelet kiterjed Tornyiszentmiklós Község Önkormányzatára

     (továbbiakban: önkormányzat)
II.


A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összege, létszám


2.§


(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi zárszámadásának költségvetési bevételének összegét 65 231 e Ft, azaz hatvanötmillió-kettőszázharmincegyezer  forintban  állapítja meg.


Működési bevételek:

Intézményi működési bevételek                               7404 e Ft

Önkormányzatok működési célú támogatása                 22911 e Ft

Működési célú támogatásértékű bevétel                            3906 e Ft

Előző évi kiegészítések, visszatérülések                              201 e Ft

Közhatalmi bevételek                                                        8992 e Ft

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek                                                      3436 e Ft

Felhalmozási célú támogatások                                      0 e Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                  54 e Ft

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                     18327 e Ft


3.§(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi zárszámadásának költségvetési kiadásainak összegét 77 260 e Ft-ban, azaz hetvenhétmillió-kettószázhatvanezer forintban állapítja meg.


Működési kiadások

Személyi juttatás                                                           8711 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok                             2135 e Ft

Dologi és egyéb folyó kiadások                          12245 e Ft

Költségvetési befizetések                                                    0 e Ft

Egyéb működési célú kiadások                            13881 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása                                           6126 e Ft

Felhalmozási kiadások

Felújítások                                                                  34162 e Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        0 e Ft(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi zárszámadásának Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásainak összegét -2786 e Ft, azaz mínusz kettőmillió-hétszéznyolcvanhat ezer forintban határozza meg.4.§(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi zárszámadásának Finanszírozási bevételeit 37 819 e Ft, azaz harminchétmillió-nyolcszáztizenkilenc ezer forintban határozza meg, mely.


         Működési (belső finanszírozás)                   10637 e Ft

         Felhalmozási (külső finanszírozás)                       27182 e Ft

(2)  A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi zárszámadásának Finanszírozási kiadásait 20 513 e Ft, azaz húszmillió-ötszáztizenhárom ezer forintban határozza meg, mely.


         Működési (belső finanszírozás)                           0 e Ft

         Felhalmozási (külső finanszírozás)                       20 513 e Ft
Mellékletek:


1. sz. melléklet összesített bevétel, kiadás finanszírozás alakulása,

2. sz. melléklet kiadások alakulása

3. sz. melléklet bevételek alakulása

4. sz. melléklet vagyonmérleg alakulása

5. sz. melléklet felhalmozási kiadások alakulása jogcímenként

6. sz. melléklet működési kiadások alakulása feladatonként

7. sz. melléklet működési és kiadási egyensúly alakulása

8. sz. melléklet Támogatások részletezése

9. sz. melléklet pénzmaradvány kimutatás

10. sz. melléklet állami támogatások elszámolása

11. sz. melléklet Vagyonkimutatás5.§A képviselő-testület az önkormányzati szintre összesített  tényleges létszámot  4 főben ( hivatalsegéd,településüzemeltetési vezető, könyvtáros,1 fő közfoglalkoztatott ) állapítja meg.6.§


Az önkormányzat 2013. december 31-ei vagyonának alakulását az 4.sz. melléklet tartalmazza 634 884 e Ft mérlegfőösszeggel. Forgalomképesség szerinti vagyonkimutatást a 11. sz. melléklet tartalmazza.


7.§


Az önkormányzat pénzmaradványa 5 199 e Ft, ebből

az önkormányzatnak szabadon felhasználható pénzmaradványa 5 199 e Ft,

Felhasználás:
8.§Az önkormányzat tartalékot, céltartalékot nem képzett.
9.§Az önkormányzatnak 2013. december 31-én fennálló hitelállománya az OTP Bank Nyrt Lenti fiókjánál 6 669 e Ft, mely beruházási hitel.10.§1.) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

2.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Lovászi, 2014. május 5.

     dr Hercz Judit.                                                         Völgyi Péter

         jegyző                                                                  polgármesterKihirdetve: 2014. május 14.dr Hercz Judit jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
168.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!