nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020.(IX.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-09-16 -tól
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020.(IX.15.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról

Felsőpáhok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (1) bekezdésében, valamint 76. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


A rendelet célja és hatálya


1. § (1) A rendelet célja, hogy meghatározza az Önkormányzat által ellátandó közművelődési alapszolgáltatásokat, ellátásuk és igénybe vételük módját és színterét; a kulturális örökség helyi védelme érdekében rendelkezik a kulturális javak megőrzésének, gyarapításának általános szabályairól.


(2) A rendelet hatálya az Önkormányzat által működtetett közösségi színtérre és az önkormányzat által ellátandó helyi közművelődési alapszolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.


Közösségi színtér és könyvtári szolgáltatás


2. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátása érdekében közösségi színteret működtet, az alábbi helyszíneken:


a) Felsőpáhok, Szent István u. 74.  szám alatti épület

b) Felsőpáhok, Petőfi S. u. 10.  szám alatti épület


(2) Az Önkormányzat a kötelező könyvtári ellátást a Deák Ferenc  Megyei és Városi  Könyvtárral (8900 Zalaegerszeg, Deák F. tér 6.) kötött megállapodás útján, a Felsőpáhok, Szent István u. 74.  szám alatti épület földszinti helyiségében biztosítja.


(3) Az Önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásában az (1) és (2) bekezdésben megjelölteken kívül az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be:

 1. a községi önkormányzat nem közművelődési alapfeladatait ellátó intézményeit,
 2. a községben működő közgyűjteményeket,
 3. az önkormányzat területén működő közművelődési célú társadalmi és civil szervezeteket, egyházi szervezeteket, nemzetiségi önkormányzatot
 4. az önkormányzat területén működő közművelődési tevékenységkörű vállalkozásokat, gazdasági társaságokat.Az Önkormányzat által biztosítandó közművelődési alapszolgáltatások


3.§ (1) Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (e rendelet alkalmazásában a továbbiakban: Tv.) 76. § (3) bekezdésében meghatározott közművelődési alapszolgáltatások közül az a), d) és e) pontokban meghatározott alapszolgáltatásokat biztosítja.


(2) A Tv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott, „művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása” megnevezésű közművelődési alapszolgáltatást az Önkormányzat különösen az alábbiakban meghatározottak szerint biztosítja:


a) a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára a közösségi színtér használatát biztosítja;

b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőséget biztosít az Önkormányzat által szervezett községi rendezvényeken,

c) a művelődő közösségek vezetői, a közművelődési feladatot ellátó helyi civil szervezetek vezetői részvételével évente legalább egy fórumot szervez, ahol e közösségek vezetői megfogalmazhatják a közművelődési feladatellátást érintő észrevételeiket, javaslataikat.


(3) A Tv. 76. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott, „a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása” megnevezésű közművelődési alapszolgáltatást az Önkormányzat különösen az alábbiakban meghatározottak szerint biztosítja:


a) a helytörténettel, helyi népművészettel, Felsőpáhok szellemi kulturális örökségével foglalkozó szakkörök, klubok, egyéb csoportok részére a közösségi színtér használatának biztosítása, a községi rendezvényekbe történő bevonása;

b) a helyi művelődési, népművészeti szokásokat bemutató rendezvények szervezése.(4) A Tv. 76. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott, „az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása” megnevezésű közművelődési alapszolgáltatást az Önkormányzat különösen az alábbiakban meghatározottak szerint biztosítja:


a) a helyi képzőművészeti, zeneművészeti, táncművészeti, színház- és bábművészeti, versmondás-irodalom, film- és médiaművészetek területén tevékenységet folytató amatőr személyek és csoportok részére szakkörök, klubok szervezése, a közösségi színtér használatának biztosítása;

b) az a) pontban meghatározott személyek, csoportok alkotásait, előadásait bemutató kiállítások, rendezvények szervezése.


Az Önkormányzat kiemelten támogatandó rendezvényei, fórumai


4. § Az Önkormányzat kiemelten támogatandó rendezvényei:

Falunap

Szépkorúak köszöntése

Mikulás ünnepség

A közművelődési tevékenység finanszírozása


5.§(1) Az Önkormányzat az e rendeletben meghatározott közművelődési alapszolgáltatásait éves költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása a központi költségvetésből származó, az önkormányzat kulturális feladatainak támogatását célzó előirányzat, egyéb, államháztartásból származó források, az önkormányzat saját bevétele és pályázati úton elnyerhető támogatások.

(2) Az Önkormányzat a kötelező önkormányzati közművelődési feladatok megvalósulásában résztvevő szervezetekkel önkormányzati feladatfinanszírozás esetén közművelődési megállapodást köthet.

(3)  A közművelődési megállapodást a képviselő-testület határozattal hagyja jóvá.

(4) Közművelődési megállapodás megkötését a  2.§ (3) bekezdésében felsorolt szervezet kezdeményezheti írásban a polgármesternél.

(5) Az önkormányzat közművelődési feladatai ellátása során a kulturális szolgáltatások mind szélesebb körben történő elérése érdekében a lakosság részére közművelődési tevékenysége körében díjmentes szolgáltatásokat biztosít.

(6)  A kiemelten támogatandó rendezvények forrása az állami feladatfinanszírozás, az Önkormányzat mindenkori költségvetése, az abban meghatározott keretösszeg erejéig, valamint pályázatokon elnyert források.

(7) Nyilvános foglalkozások, alkalmi rendezvények idején a közösségi színteret (ideértve annak udvarát is) főszabály szerint bárki látogathatja, szolgáltatásait bárki térítésmentesen igénybe veheti. A használat egyéb módja, mértéke, díja a közösségi színtér egyedi szabályzatában kerül meghatározásra.


 Közösségi színterek művelődési célú használata

6.§(1) A Képviselő-testület biztosítja, hogy a településen a lakosság, a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel igénybe vehessék a színterek szolgáltatásait, s gondoskodik arról, hogy az igénybevétel ideje alatt a minimális működési feltételek rendelkezésre álljanak.

 1. A közösségi színterek működése folyamatos, a Képviselő-testület az alábbiak szerint biztosítja látogathatóságukat:

          Művelődési házak: minden kedden  és csütörtökön 12-16 óráig, szombaton 16-20 óráig, illetve rendezvények alkalmával

          Könyvtár: minden kedden és csütörtök 12-16 óráig.

 1. A Képviselő-testület térítés nélkül biztosítja a művelődési házak használatát:
 1. a felsőpáhoki lakóhellyel rendelkező állampolgárok részére a 3.§ és 4.§ szerinti  célok esetén,
 2. a felsőpáhoki székhellyel, telephellyel rendelkező szervezetek részére nem üzletszerző tevékenység céljából,
 3. az önkormányzattal együttműködésben lévő térségi önkormányzatok, egyéb szervezetek részére rendezvényeik tartásához,
 4. felsőpáhoki lakóhellyel rendelkező állampolgárok részére vagy részvételével szervezett sport, kulturális, oktatási, egyéb rendezvény esetén.
 1. A közösségi színterek művelődési célú használatát a polgármester engedélyezi.
 2. A használat iránti igényt az 1. melléklet szerinti tartalommal a használat tervezett időpontja előtt legalább 8 nappal előbb be kell jelenteni.


 Közösségi színterek nem művelődési célú használata

7.§(1)A közösségi színterek nem művelődési célú használatának engedélyezése a polgármester hatáskörébe tartozik. A helyiségek igénybevételének szándékát a polgármestertől legalább 5 munkanappal a tervezett igénybevétel előtt a 2. melléklet szerinti nyomtatványon írásban kérni.

 1. A polgármester sérelmezett döntése ellen a Képviselő-testülethez lehet fordulni jogorvoslatért.
 2. A közösségi színterek kirakodóvásári tevékenység célú, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, egyéb üzleti jellegű használatáért, továbbá a 3.§ és 4. § alá nem tarozó esetekben bérleti díjat kell fizetni. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező tevékenység végzéséhez szükséges jogosultságának igazolását is.

A bérleti díj mértéke alkalmi árusítás, termékbemutató esetén 2000 Ft/óra, egyéb rendezvény esetén 10000 Ft/nap.

 1. A bérleti díjat a használat megkezdése előtt kell az Önkormányzati Hivatal pénztárába befizetni.
 2. A polgármester több napos, vagy több alkalomra szóló használat esetén a használat feltételeit szerződésben köteles rögzíteni, melynek kötelező tartalmi elemei:
 1. megállapodó felek adatai
 2. a tevékenység, szolgáltatás, rendezvény pontos megjelölése
 3. szolgáltatást igénybevevők várható száma
 4. használat díjának valamint a fizetés módjának rögzítése, vagy a mentesség megjelölése
 5. a használat időpontjának és pontos időtartamának pontos meghatározása
 6. kapcsolattartó személy megjelölése elérhetőségeivel
 7. a közösségi színtér használata során rongálás miatt, vagy egyéb a berendezések, eszközök nem rendeltetésszerinti használatából bekövetkezett károk megtérítése, óvadék biztosítása
 8. a megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő rendezésének vállalása.
 1. A helyhatósági választáson jelöltként nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek, képviselőjelöltek, valamint az országgyűlési és európai parlamenti képviselőválasztáson jelöltként nyilvántartásba vett személyek egy alkalommal ingyenesen vehetik igénybe a művelődési házat kampányrendezvény tartására az  (1) bekezdésben foglaltak szerintZáró rendelkezések6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Felsőpáhok Község Önkormányzatának a helyi közművelődésről szóló 21/2011.(XII.1.) önkormányzati rendelete.Prótár Richárd Krisztián                                                   dr. Prótár Henrietta

polgármester                                                                        jegyző
Kihirdetve:

Felsőpáhok, 2020.szeptember 15.


dr. Prótár Henrietta


jegyző


 1. melléklet a 8/2020.(IX.15.) önkormányzati rendelethez

Közösségi színtér művelődési célú használat engedélyezéseFelsőpáhok  Polgármestere részére


8395 Felsőpáhok

         Szent I. u. 67.Alulírott …………………………………….…………………………………(név) ……………………………………………………………..……………………………….…. (cím)  kérem, hogy az önkormányzat tulajdonát képező …………………………………………………….

…………………………………………………………………(közösségi színtér megnevezése és címe) használatát …………………………………..…………………..……….tevékenység  céljára

2011.………………….hó…………napján ……………..órától………….. óráig terjedő időtartamban, egyszeri alkalomra* engedélyezze.
2011.………………hó napjától heti ………………alkalommal…………………………………….  ………………..................................................................................................………………napokon………….órától ……………..óráig terjedő időszakban*[1] engedélyezze.
………………………202.…………………….                                                                                   …………………………………………                                                                                                  aláírás


A művelődési ház használatát a megjelölt célra a kérelemben foglaltak szerint engedélyezem – nem engedélyezem.


Felsőpáhok, 202.………………………………                                                                                                          Prótár Richárd Krisztián

                                                                                                            polgármester

 1. melléklet a 8/2020.(IX.15.) önkormányzati rendelethez


Közösségi színtér nem művelődési célú használata


Felsőpáhok  Polgármestere részére


8395 Felsőpáhok

         Szent I. u. 67.Alulírott …………………………………….…………………………………(név) ……………………………………………………………..……………. szám alatti lakos (kereskedő) kérem, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő művelődési ház (8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 74.) nagytermének – kistermének használatát engedélyezze az alábbiak szerint:

Tevékenység, szolgáltatás, rendezvény megjelölése:……………………………….………………..

Igénybevevők várható száma:………………………………………………………………………fő

Használat időpontjának és pontos időtartamának pontos meghatározása:…………………………………………………………………………………......

Bérleti díj mértéke:…………………………………

Kapcsolattartó személy megjelölése, elérhetőségei:………………………………………………..

…………………………………………………………………

Tudomásul veszem, hogy a megállapított bérleti díjat a tevékenység megkezdése előtt az Önkormányzati Hivatal pénztárába be kell fizetnem, ellenkező esetben a helyiséget nem bocsátják a rendelkezésemre.

Eddig az időpontig a tevékenység végzésére vonatkozó jogosultságomat igazolnom kell a vonatkozó okirat fénymásolatának csatolásával.


………………………202..…………………….

                                                                                   …………………………………………                                                                                                  aláírás

A művelődési ház használatát a fenti feltételekkel, ……………….Ft bérleti díj megfizetése mellett engedélyezem – nem engedélyezem.

Felsőpáhok, 202.………………………………

                                                                                              Prótár Richárd Krisztián

                                                                                                            polgármester* kívánt rész kitöltendőCsatolmányok

Megnevezés méret
indokolás
16.42 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!