nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-09-13 -tól
Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelete
A közterületek filmforgatási célú használatáról

Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a mozgógépről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: mozgóképről szóló törvény) 34. § (5) bekezdése, valamint 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1.§


(1) A mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából Magyaratád község közigazgatási területén történő közterület-használat vonatkozásában a mozgóképről szóló törvényben nem szabályozott kérdésekben e rendelet szabályait kell alkalmazni.


(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, a mozgóképről szóló törvényben meghatározott hatásköröket a polgármester gyakorolja.


2. §


(1) A közterület használati díj alóli mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen

a) az oktatási,

b) a tudományos,

c) az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.


(2) Kérelemre közterület használati díjkedvezmény adható, melynek mértéke a közterület használati díj maximum 50 %-áig terjedhet. A díjkedvezményre irányuló kérelmet a Képviselő-testület bírálja el.


(3) A közterület filmforgatási célú használatáért forgatási helyszín és kiszolgálás esetén fizetendő díjakat e rendelet melléklete tartalmazza.


3. §


(1) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 10 napos időtartamot, amely indokolt esetben legfeljebb két alkalommal, újabb 10-10 napra meghosszabbítható.


(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. A közterület-használat naponta 700 és 2200 óra közötti időtartamra vonatkozhat. Kivételesen indokolt esetben, kizárólag a maximálisan szükséges időtartamra vonatkozóan engedélyezhető az éjszakai filmforgatás.


(3) A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható, valamint rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt.


(4) A közterület-használatot a (3) bekezdés szerinti esemény bekövetkezése esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és a helyreállítást követően legfeljebb 3 napon belül újra biztosítani kell.


(4) Kizárólag stáb-parkolás, vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület használathoz is szükséges közterület-használati engedély.

4. §


(1) A kérelmező a tevékenysége gyakorlása során köteles tartózkodni a közterület más használóinak szükségtelen zavarásától. A filmfogatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos, vagy gépkocsival történő megközelítését a közterületet használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.


(2) A közterült-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás) nem haladhatja meg a teljes közterület 80 %-át. Ezen belül a technikai kiszolgálás és a stáb parkolás céljára történő közterület-használat nem haladhatja meg a teljes közterület 40 %-át.


(3) Amennyiben egy adott közterületre vonatkozóan már nyújtottak be közterület-használat iránt kérelmet, a korábban benyújtott kérelem az elbírálás során elsőbbséget élvez.


(4) Ha a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény  szerinti hatósági szerződés megkötésének időpontjában egy adott közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, az újabb közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.


(5) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek, akinek a közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül megszűnt

a) jogellenes közterület-használat miatt, vagy

b) díjfizetési hátralék miatt, vagy

b) a jóváhagyott hatósági szerződéstől eltérő, szabálytalan közterület használat miatt, vagy

c) a megállapított díj meg nem fizetése miatt.


(6) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek, aki a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül közterület-használati hozzájárulás nélkül használt közterületet.


5. §


Záró rendelkezések


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Magyaratád, 2013. szeptember 11.Törzsök Róbert

Polgármester

Prisztács Éva

jegyző


                                                          

A rendelet kihirdetve.


Magyaratád, 2013. szeptember 12.


Prisztács Éva

 jegyző


Szerkesztés...Csatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
38.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!