nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2011-09-19 - 2012-04-23
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelete
a 2011.évi költségvetésről szóló 2 /2011./II.08./ rendelet módosításáról

1.§


Jászapáti Városi Önkormányzat a 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.08.) ÖR 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„2.§ (1) A képviselő-testület a Városi önkormányzat

2011.évi költségvetése bevételi főösszegét                                                 

                                                           2.088.903 eFt-ban

2011. évi költségvetése kiadási főösszegét

                                                           2.396.809 eFt-ban

                              tervezett hiányt       307.906 eFt-ban állapítja meg

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradvány igénybevétele 0 Ft

A költségvetési hiány külső finanszírozására  szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei, felhalmozási kiadásokra 183.546 eFt működési kiadásokra 124.360 eFt.”


2.§


Jászapáti Városi Önkormányzat a 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.08.) ÖR III. Fejezet  A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok 4.§  további  bekezdéssel egészül ki:

„ (22) A Képviselő- testület felhatalmazza és egyben kötelezi a költségvetési szervek vezetőit a többletbevételek beszedésére. A bevételek alakulásáról a tárgyhónapot követő 10-ig kötelesek beszámolni, amely információt az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó szerv készíti el.(TATIGAZD 2011. Pénzforgalmi adatok, menü: 3.2.1.3.)

  1. A költségvetési szervek vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatást igényelnének 2011. évek, illetve a következő évekre, különös tekintettel a szakmai struktúra átalakítására és a szakmai jogszabályok előírásaira.


  1. A Képviselő- testület elrendeli az álláshelyek zárolását, a létszám előirányzatok csökkentését. Az intézmények saját hatáskörben a létszámukat nem növelhetik, a létszám növelését csak a Képviselő-testület engedélyezheti, amennyiben a jogszabály kötelezővé teszi. A tárgyhónapot követő 5. napjáig a hivatalnál és intézményeinél meglévő és keletkező üres álláshelyek, valamint a kapcsolódó személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összegének jelentése, összegzése, tartósan üres álláshely kiadási előirányzatának zárolása.
  2. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások és a járulékok körében a törvényi minimumok és a jogszabályok által előírt kötelező kifizetések betartása.


  1. Az költségvetési szervek vagyontárgyainak áttekintése, a feleslegessé vált eszközök piaci értéken történő értékesítse, az elhasználódott, selejtezésre váró eszközök selejtezése utáni értékesítés, vagy újra hasznosítás.


  1. Az európai uniós és hazai finanszírozási forrású pályázatokról

- a benyújtani tervezett

- a benyújtott

- a megküldött szerződéstervezetekről

- a pályázati eljárás eredményéről

- az előrehaladásról

- a megvalósulás fázisairól

- a pályázati elszámolásról

- a fenntarthatósági követelmények teljesítéséről folyamatos és pontos információ szolgáltatása a Jegyző részére.

  1. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények havi pénzellátási tervet napi bontásban, a fizetési esedékesség figyelembevételével kell megküldeni tárgyhónapot megelőző hónap 25-ig a Jegyző részére, nemleges esetben is.
  2.  A Városi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni havonta 12-i fordulónappal, az általuk elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges esetben is – a Jegyző részére.”

3.§


Jászapáti Városi Önkormányzat a 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.08.) ÖR III. Fejezet  A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok 4.§  (12) bek. első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(12) A Képviselő-testület az általános iskolás korú tanuló gyermekek részére tankönyvtámogatást nyújt, aki megfelel e rendelet 4.§ /11/ bekezdésében foglaltaknak. A költségvetésben erre a célra, nyújtott támogatás összege 8.000 eFt. Az oktatási intézmény tankönyv megrendelését úgy kell végrehajtani, hogy az a 2011. szeptember 1-jei tanuló létszám figyelembevételével 11.000Ft/tanuló összeget nem haladhatja meg.”4.§


A bevételi és kiadási főösszeg intézményenkénti és jogcímenkénti részletezését tartalmazó 1. számú melléklet helyébe rendelet 1 számú melléklete, 2. számú melléklet helyébe rendelet 2 számú melléklete, 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete, 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete, 4/a. számú melléklete helyébe 5. számú melléklete, 4/b-1. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete, 4/b-2. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

Kiegészül 8. számú melléklettel.

A 4/d. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép, a 4/e számú melléklet helyébe e rendelet 10. sz. melléklet,  4/f. számú melléklet helyébe rendelet 11. számú melléklete, 4/i. sz. melléklet helyébe e rendelet 12. sz. melléklete lép.

Kiegészül 13. számú melléklettel.

A 6.számú melléklet  helyébe e rendelet 14. sz. melléklete, a 8. sz. melléklet helyébe e rendelet 15. sz. melléklete, a 9. sz. melléklet helyébe e rendelet 16. sz. melléklete, a 10. sz. melléklet helyébe e rendelet 17. sz. melléklete lép, a 11. sz. melléklet helyébe e rendelet 18. sz. melléklete, a 12. sz. melléklet helyébe e rendelet 19. sz. melléklete, a 14. sz. melléklet helyébe e rendelet 20. sz. melléklete, a 16. sz. melléklet helyébe e rendelet 21. sz. melléklete, a 18. sz. melléklet helyébe e rendelet 22. sz. melléklete, a 19. sz. melléklet helyébe e rendelet 23. sz. melléklete lép.


5.§

E rendelet 2011. szeptember 19. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!