nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-06-23 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat közművelődési feladatairól

[1]Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 83/A. § (1) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.


I. Általános rendelkezések


[2]1. §


A rendelet célja, hogy Kistarcsa kulturális-közművelődési ellátása érdekében a helyi társadalom művelődési és kulturális igényeinek figyelembevételével – a helyi hagyományok, lehetőségek, és sajátosságok alapján – meghatározza Kistarcsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját és mértékét.


2. §


A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén található közművelődési intézményre, közösségi színterekre, azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottjaira, valamint az igénybe vevő civil szervezetekre, magánszemélyekre.


II. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai és ellátásuk szervezeti keretei


[3]3. §


A feladatellátás során az Önkormányzat gondoskodik a saját fenntartású közművelődési gazdasági társasága, a Kistarcsai VMSK Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság (székhely: 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.) (a továbbiakban: „Kistarcsai VMSK Kft.”), működtetéséről és szakmai szolgáltatásai folyamatos fejlesztéséről.

Ezen túlmenően az Önkormányzata  szervezeti és szakmai önállóság tiszteletben tartásával épít mindazon egyéni és helyi közösségi kezdeményezésre és feladatvállalásra, mely a város kulturális életét gazdagítja.


4. §


[4](1) Az Önkormányzat a közművelődési szolgáltatás feladatkörének ellátására a Kistarcsai VMSK Kft.-vel közművelődési megállapodást köt, így biztosítva a törvényben meghatározott szolgáltatási feladatok ellátását és az ahhoz szükséges megfelelő infrastruktúrát. Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásokat, a könyvtári feladatokat, és minden egyéb közművelődési feladatot teljes körűen a Kistarcsai VMSK Kft. útján lát el, a Kistarcsai VMSK Kft.-vel megkötött közművelődési megállapodás rendelkezéseinek megfelelően.


(2) Az Önkormányzat és a Kistarcsai VMSK Kft. között létrejött közművelődési megállapodásban a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv (a továbbiakban: Kultv.) 79. §. (2) bekezdésében foglaltak kerülnek rögzítésre.


[5](3) A Kistarcsai VMSK Kft. a közművelődési szolgáltatások teljesítése érdekében művelődési házat (Csigaház – 2143 Kistarcsa, Deák Ferenc utca 1.) működtet, mely 120 fő befogadására képes, és rendelkezik a szükséges technikai eszközökkel.


5. §


(1) Az Önkormányzat a Kultv. 76.§ (3) bekezdésében meghatározott közművelődési alapszolgáltatások közül az a)-b) pontokban, d)-e) pontokban és a g) pontban felsoroltaknak az ellátását vállalja teljesíteni a Kistarcsai VMSK Kft.-n, mint feladatellátással megbízott szervezeten keresztül, a város kulturális hagyományai és a helyi közművelődési élet állandó gyakorlata alapján.


)2) Az Önkormányzat a Kistarcsai VMSK Kft.-n keresztül a könyvtári feladatok keretében az alábbi alaptevékenységek ellátását biztosítja:


a) nyilvános könyvtári ellátás biztosítása;

b) könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása;

c) könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme;

d) kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programok szervezése;

e) könyvtári szolgáltatások.


(3) Az Önkormányzat a Kistarcsai VMSK Kft.-n keresztül a kulturális javakhoz kapcsolódóan az alábbi alaptevékenységek ellátását biztosítja:


a) a kulturális javak egységesen kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesének őrzése, gondozása és kiállításon történő bemutatása,

b) biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét,

c) kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó tanulás folyamatához,

d) közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez (Böllérfesztivál, Kistarcsai Napok, Kakasfőző Fesztivál, Város Napja – Görhönyfesztivál, Mindenki Karácsonya),

e) együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését,

f) a látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését.


(4) Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti:


a) Kistarcsa Város szellemi értékeinek, hagyományainak feltárását, ápolását, a lokálpatriotizmus, a helyi értékek védelmének erősítését,

b) a kimagasló értékeket képviselő zenei, képző-, fotó-, tánc- és színházművészeti együttesek és civil szervezetek bemutatóinak, kiállításainak, programjainak és működésüknek a támogatását.


(5) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott alapszolgáltatások megvalósítása érdekében

a) közművelődési intézményt működtet,

b) közösségi színtereket biztosít,

c) a kiemelt városi nagyrendezvények, fesztiválok, testvérvárosi kapcsolatok, nemzetiségi kultúra támogatásának, gyermek és ifjúsági feladatok ellátásának finanszírozására éves költségvetésében kereteket különít el, ütemezésükre éves programtervet készít,

d) ámogatja Kistarcsa város kiemelkedő kulturális egyesületeit, alapítványait, civil szerveződéseit,

e) bizottsági hatáskörbe utaltan elkülönített támogatási keretet biztosít az egyesületek, alapítványok, civil kezdeményezések közművelődési feladatainak támogatására, melyhez való hozzáférést pályázat útján biztosítja.


(6) A Kistarcsai VMSK Kft. szakmailag önállóan látja el tevékenységét az alapító okirata szerint. Éves üzleti tervében és munkatervében rögzíti konkrét feladatait, annak költségtervezetét, amelyeket a megelőző év november hónapban elkészít, majd véleményezésre december hónapban benyújtja az Önkormányzat részére, hogy az Önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezésekor az figyelembe vételre kerülhessen.


(7) A Kistarcsai VMSK Kft. a 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-jéig a jogszabályban meghatározott tartalommal.


(8) A Kistarcsai VMSK Kft. tevékenységéről a Képviselő-testület által meghatározott időpontban számol be.


6. §


[6](1) A Kistarcsai VMSK Kft. a közművelődési alapszolgáltatásokat és a könyvtári tevékenységet az alábbi feladat-ellátási helyeken teljesíti:


a) Városi Könyvtár,

b) Művelődési Ház (Csigaház),

c) Pecsenyiczki Mihály Sportcentrum,

d) Városi Sportközpont

e) Városi Uszoda,

f) Műfüves pálya, valamint

g) A feladatellátás sajátosságai esetén más helyszíneken.


(2) A gazdálkodásért, a használati díjtételek alkalmazásáért, az állandó programok szervezéséért a Kistarcsai VMSK Kft. a felelős.


III. A közművelődés finanszírozása


7. §


(1) Az Önkormányzat e rendeletben megfogalmazott kötelező feladatait az éves költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, a központi költségvetési forrásból pályázati úton elnyerhető támogatások és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint egyéb támogatóktól pályázati úton elnyerhető támogatások.


[7](2) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások érdekében, a központi költségvetési forrásból pályázat útján elérhető támogatások megítéléséhez szükséges önrészt, saját bevételeiből  a mindenkori éves költségvetési rendeletében elkülönítetten határozza meg.


(3) Az értéket teremtő, a hagyományokat ápoló és a város kulturális életében meghatározó szakmai munkát végző különböző kulturális, művészeti együttesek, egyesületek, társaságok az önkormányzattól


a) éves rendszeres támogatásban részesülhetnek, ami az adott év költségvetési rendeletében kerül elfogadásra, vagy

b) egyedi pályázatok útján is támogatáshoz juthatnak.


IV. A közművelődési alapszolgáltatások ellátásában együttműködő partnerek


8. §


Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátását segítik:


a) az önkormányzat intézményei,

b) a civil szervezetek,

c) a köznevelési intézmények,

d) az egyházak,

e) testvértelepülések,

f) magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek,

g) nemzetiségi önkormányzatok,

h) helyi média,

i) mindazok, akik e rendeletben foglaltakkal azonosulnak.


V. A lakosság tájékoztatásának biztosítása


9. §


A Kistarcsai VMSK Kft. tájékoztatja a város lakóit a közművelődési lehetőségekről. A megfelelő tájékoztatás érdekében biztosítja annak feltételeit, hogy


a) a közművelődési programokat ismertesse a helyi sajtó (Kistarcsai Híradó), valamint azok közzétételre kerüljenek Kistarcsa Város saját honlapján és az Önkormányzat saját közösségi oldalán,

b) a Kistarcsai VMSK Kft. programjait plakátokon, saját és Önkormányzati hirdetőtáblákon, illetve szórólapokon is közzéteheti.


VI. Záró rendelkezések


10. §


(1) A rendelet 2019. július 1. napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 35/2011. (VII.29.) önkormányzati rendelete.


(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


I N D O K O L Á SÁltalános indokolás


Az önkormányzati rendelet alapját a Kultv. adta. Az abban bekövetkezett változások, továbbá a 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet bevezetése, az abban meghatározott kritériumoknak való megfelelés indokolta a rendelet megalkotását.


Részletes indokolás


A rendelet 1. §-a:

A rendelet célja meghatározásra került.


A rendelet 2. §-a:

A rendelet hatálya megnevezésre került.


A rendelet 3 §-a:

A rendelet 3. §-ában az Önkormányzat saját fenntartású közművelődési gazdasági társasága került meghatározásra.


A rendelet 4. §-a:

A rendelet 4. §-ában a közművelődési szolgáltatás feladatkörének ellátására vonatkozó szabályozások szerepelnek.


A rendelet 5. §-a:

A rendelet 5. §-ában a közművelődési alapszolgáltatások, alapfeladatok és kiemelt feladatok kerültek meghatározásra.


A rendelet 6. §-a:

A rendelet 6. §-a a feladat-ellátási helyszíneket tartalmazza.


A rendelet 7. §-a:

A rendelet 7. §-ában a közművelődési feladatok ellátásához szükséges pénzügyi támogatás biztosításának módja és szerkezete található.


A rendelet 8. §-a:

A rendelet 8. §-a a közművelődési alapszolgáltatások ellátásában segítő további szereplőket sorolja fel.


A rendelet 9. §-a:

A rendelet 9. §-a a városlakók elérésének, közművelődési lehetőségekről való értesülésüknek feltételeit és módját mutatja be.


A rendelet 10. §-a:

A rendelet a hatályba léptető rendelkezései szerepelnek.[1]

A rendelet szövegét a 14/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020.06.18-tól

[2]

A rendelet szövegét a 14/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2020.06.18-tól

[3]

A rendelet szövegét a 14/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2020.06.18-tól

[4]

A rendelet szövegét a 14/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2020.06.18-tól

[5]

A rendelet szövegét a 14/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2020.06.18-tól

[6]

A rendelet szövegét a 14/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2020.06.18-tól

[7]

A rendelet szövegét a 14/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2020.06.18-tól

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!