nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-16 -tól
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:I. Fejezet


Az egészségügyi alapellátásra vonatkozó rendelkezések


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed Tapsony községben a közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.2. Az alapellátás körzetei


2. § (1) Tapsony Községi Önkormányzat közigazgatási területe Nagyszakácsi Községi Önkormányzat közigazgatási területével együtt egy háziorvosi vegyes körzetet alkot.


(2) A körzet székhelye: 8718. Tapsony, Széchenyi tér 19.


(3) A körzet telephelye:

a) 8739. Nagyszakácsi, Kossuth út 166.3. § (1) Tapsony Községi Önkormányzat közigazgatási területe Nagyszakácsi Községi Önkormányzat, Nemesvid Községi Önkormányzat, Somogysimonyi Községi Önkormányzat és Somogyzsitfa Községi Önkormányzat közigazgatási területével együtt egy védőnői körzetet alkot.


(2) A körzet székhelye: 8718. Tapsony, Petőfi u. 2/a.


(3) A körzet telephelyei:

a) 8739. Nagyszakácsi, Kossuth út 166.

b) 8738. Nemesvid, Rákóczi u. 2.

c) 8737. Somogysimonyi, Fő u. 2.

d) 8734. Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.4. §  Tapsony Községi Önkormányzat a fogorvosi ellátást a Marcali Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott I. számú fogászati körzeten keresztül biztosítja Marcali székhellyel.5. § Tapsony Községi Önkormányzat az alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyeleti ellátást a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás által vállalt feladatellátás keretében megkötött megállapodás alapján biztosítja Marcali székhellyel.II. Fejezet


Záró rendelkezések


6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a háziorvosi és területi védőnői körzet meghatározásáról szóló 12/2004. (XII.21.) önkormányzati rendelet.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Tapsony, 2017. február 14.
                      Fábos István                                                                             Hajdu Szabina

                       polgármester                                                                                 jegyző

Záradék:


A rendelet 2017. február 15. napján kihirdetésre került.Tapsony, 2017. február 15.                                                                                               Hajdu Szabina

                                                                                                     jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!