nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 3/2017 (II.27..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-30 -tól
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 3/2017 (II.27..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Balatonszabadi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről


(egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2017. augusztus 09.)

Balatonszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32.cikk (1) bekezdésében, a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111 §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2.  A költségvetés részletezése

2.§ (1)[1] A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

                             

                                          404.143.311  Ft Költségvetési bevétellel

                                          533.552.890  Ft Költségvetési kiadással

                              

                                          -  129.409.579 Ft Költségvetési egyenleggel

              Ebből:

                                          136.923.051 Ft Finanszírozási bevétellel

                                       7.513.472 Ft Finanszírozási kiadással

        

       Összesen:             541.066.362 Ft Bevétellel

                                    541.066.362 Ft Kiadással

       állapítja meg.

 (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási előirányzatokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3)  A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete részletezi.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását, a költségvetési egyenleg összegét önkormányzati szinten a rendelet  3. melléklete részletezi.

(5)   Az önkormányzat 2017. évben a rendelet 4. melléklete szerinti beruházási kiadásokat tervezi.

(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a rendelet 5., 6., 7. mellékletei részletezik.

(7) Az önkormányzat a kiadások között

                                                       6.860 040 Ft általános,

                                                     41.233.569 Ft céltartalékot állapít meg.

                        ebből   működési céltartalék                    7.600.000 Ft,

                                   felhalmozási céltartalék              33.633.569 Ft.

A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. Az általános- és céltartalékok részletezését a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(8) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 10. melléklete, a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(9)  Az önkormányzat költségvetési mérlegét, előirányzat felhasználási tervét a rendelet 11. melléklete részletezi.

(10)  A többéves kihatással járó döntéseket a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzatnak 2017. évben nem keletkezik olyan ügylete, mely a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 10.§ (1) bekezdésének hatálya alá esik.

(12) A képviselő-testület a költségvetési szervek együttes létszámát 2017. évben 45 főben állapítja meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

3.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3)   A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4)   A költségvetési szervek e rendelet mellékleteiben meghatározott előirányzatokkal, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásai szerint állítják össze elemi költségvetésüket.

(5) Amennyiben helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.

(6)   Abban az esetben, ha a költségvetési szerv elismert tartozásállománnyal rendelkezik a költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni az önkormányzat jegyzője részére.

(7)   Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(9) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a polgármesteri hivatal jegyzőjét, valamint a Balatonszabadi Kincskereső ÁMK vezetőjét, hogy az e rendeletben előírt bevételeket szedje be és a jóváhagyott kiadásokat teljesítse.

(10) A költségvetés végrehajtása során kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel -  vállalható és a kifizetések ezen összegek határáig teljesíthetőek.

(11) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetésében szereplő általános tartalék terhére 500 e Ft felhasználásáról saját hatáskörben, utólagos beszámolási kötelezettséggel döntsön.

(12) Az önkormányzat és az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. Egyéb esetben a pályázat csak akkor indítható, ha arra a szükséges fedezet a költségvetésben biztosított.

(13) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának figyelemmel a (11) bekezdésben foglaltakra.

(14) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

4. Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

4.§ (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben módosíthatóak.

(2)  Az önkormányzat kiadási előirányzatai saját hatáskörben egymás között átcsoportosíthatóak.

(3)  Előirányzat-módosítás, illetve előirányzat-átcsoportosítás esetén a képviselő-testület köteles a költségvetési rendeletét módosítani. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintően - a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kötelesek betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(6) Az önkormányzat időközi költségvetési jelentést készít, mely az államháztartási számviteli kormányrendelet alapján a költségvetési jelentést, valamint egyes kiegészítő információkat tartalmaz.

5.  A gazdálkodás szabályai

5.§ (1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önkormányzat által az irányítása alá tartozó költségvetési szervek számára ellátott feladatok fedezetéül a nyilvántartásaiban az erre a célra elkülönített előirányzatok szolgálnak.

(3) Az önkormányzat feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az irányítása alá tartozó költségvetési szerv költségvetésében a részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(4) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes jogszabályok figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozás hiányosságáért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek működéséhez szükséges intézményi finanszírozást a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

6.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, a Balatonszabadi Kincskereső ÁMK esetében az intézményvezető felelős.

7. Záró rendelkezések

 7.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Balatonszabadi, 2017. február 27.


                       Király Kálmán sk.                                                dr. Töpler Eszter sk.

                        polgármester                                                           jegyzőKihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2017. február 27. napján a Polgármesteri Hivatal előtti külső hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel.


                                                                                dr. Töpler Eszter sk.                                                                                                                                    jegyző


Balatonszabadi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről


(egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2017. október 02.)

Balatonszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32.cikk (1) bekezdésében, a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111 §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2.  A költségvetés részletezése

2.§ (1)[2], [3] A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

                             

                                          488.788.242  Ft Költségvetési bevétellel

                                          618.197.821  Ft Költségvetési kiadással

                              

                                          -  129.409.579 Ft Költségvetési egyenleggel

                   Ebből:

                                          136.923.051 Ft Finanszírozási bevétellel

                                       7.513.472 Ft Finanszírozási kiadással

        

            Összesen:         625.711.293 Ft Bevétellel

                                    625.711.293 Ft Kiadással

            állapítja meg.

 (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási előirányzatokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3)  A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete részletezi.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását, a költségvetési egyenleg összegét önkormányzati szinten a rendelet  3. melléklete részletezi.

(5)   Az önkormányzat 2017. évben a rendelet 4. melléklete szerinti beruházási kiadásokat tervezi.

(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a rendelet 5., 6., 7. mellékletei részletezik.

(7)[4] Az önkormányzat a kiadások között

                                    6.722.509  Ft általános,

                                         60.167.831 Ft céltartalékot állapít meg.

            ebből   működési céltartalék                    7.600.000  Ft,

                       felhalmozási céltartalék              52.567.831 Ft.

A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. Az általános- és céltartalékok részletezését a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(8) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 10. melléklete, a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(9)  Az önkormányzat költségvetési mérlegét, előirányzat felhasználási tervét a rendelet 11. melléklete részletezi.

(10)  A többéves kihatással járó döntéseket a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzatnak 2017. évben nem keletkezik olyan ügylete, mely a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 10.§ (1) bekezdésének hatálya alá esik.

(12) A képviselő-testület a költségvetési szervek együttes létszámát 2017. évben 45 főben állapítja meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

3.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3)   A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4)   A költségvetési szervek e rendelet mellékleteiben meghatározott előirányzatokkal, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásai szerint állítják össze elemi költségvetésüket.

(5) Amennyiben helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.

(6)   Abban az esetben, ha a költségvetési szerv elismert tartozásállománnyal rendelkezik a költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni az önkormányzat jegyzője részére.

(7)   Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(9) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a polgármesteri hivatal jegyzőjét, valamint a Balatonszabadi Kincskereső ÁMK vezetőjét, hogy az e rendeletben előírt bevételeket szedje be és a jóváhagyott kiadásokat teljesítse.

(10) A költségvetés végrehajtása során kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel -  vállalható és a kifizetések ezen összegek határáig teljesíthetőek.

(11) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetésében szereplő általános tartalék terhére 500 e Ft felhasználásáról saját hatáskörben, utólagos beszámolási kötelezettséggel döntsön.

(12) Az önkormányzat és az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. Egyéb esetben a pályázat csak akkor indítható, ha arra a szükséges fedezet a költségvetésben biztosított.

(13) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának figyelemmel a (11) bekezdésben foglaltakra.

(14) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

4. Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

4.§ (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben módosíthatóak.

(2)  Az önkormányzat kiadási előirányzatai saját hatáskörben egymás között átcsoportosíthatóak.

(3)  Előirányzat-módosítás, illetve előirányzat-átcsoportosítás esetén a képviselő-testület köteles a költségvetési rendeletét módosítani. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintően - a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kötelesek betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(6) Az önkormányzat időközi költségvetési jelentést készít, mely az államháztartási számviteli kormányrendelet alapján a költségvetési jelentést, valamint egyes kiegészítő információkat tartalmaz.

5.  A gazdálkodás szabályai

5.§ (1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önkormányzat által az irányítása alá tartozó költségvetési szervek számára ellátott feladatok fedezetéül a nyilvántartásaiban az erre a célra elkülönített előirányzatok szolgálnak.

(3) Az önkormányzat feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az irányítása alá tartozó költségvetési szerv költségvetésében a részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(4) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes jogszabályok figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozás hiányosságáért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek működéséhez szükséges intézményi finanszírozást a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

6.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, a Balatonszabadi Kincskereső ÁMK esetében az intézményvezető felelős.

7. Záró rendelkezések

 7.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Balatonszabadi, 2017. február 27.

                       Király Kálmán sk.                                                dr. Töpler Eszter sk.

                        polgármester                                                           jegyzőKihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2017. február 27. napján a Polgármesteri Hivatal előtti külső hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel.


                                                                                dr. Töpler Eszter sk.                                                                                                                                    jegyző
[1]

Módosította a 14/2017.(VIII.8.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.08.09-től

[2]

Módosította a 14/2017.(VIII.8.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.08.09-től

[3]

Módosította a 16/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.09.29-től

[4]

Módosította a 16/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.09.29-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek a 3/2017.(II.27.) költségvetési rendelethez
5.57 MB
3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet a 2017.évi költségvetésről
1.49 MB
3/2017.(II.27.) egységes 2017.évi ktsgvetési R
50.5 KB
mellékletek az egységes 3/2017.(II.27.) költségvetési rendelethez
6.28 MB
3/2017.(II.27.) egységes 2017.09.30
51.5 KB
mellékletek az egységes szerkezetű rendelethez 2017.09.30
353.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!