nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-02-21 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23.§ és 34.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1.§

A rendelet hatálya Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, továbbá az önkormányzati fenntartású önállóan működő költségvetési intézményeire terjed ki.2.§


(1) Kistarcsa Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

(2) Az Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáért felelős szervezet a Polgármesteri Hivatal, mely önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.


3. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetés kiadási és bevételi eredeti előirányzat 1 156 542 eFt főösszegét, 1 502 628 eFt módosított előirányzat összegben hagyja jóvá.


4. §


(1) Az Önkormányzat összesített 2013. évi módosított bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) közhatalmi bevétel                                                                   348 300 eFt

b) működési célú támogatásértékű bevétel                                    31 545 eFt

c) intézményi működési bevétel                                                   150 883 eFt

d) állami támogatás                                                                    502 000 eFt

e) önkormányzatok sajátos bevételei                                               1 900 eFt

f) támogatásértékű felhalmozási bevétel                                        119 990 eFt

g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól                     20 000  eFt.

(2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei                                                 1 329 615 eFt,

b) az önként vállalt feladatok bevételei                                           110 794 eFt,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                  62 219 eFt.

(3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési célú bevételek                                                        1 032 728 eFt,

b) felhalmozási célú bevételek                                                      141 890 eFt.

(4) Az Önkormányzat finanszírozási bevételei

a) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                     152 010 eFt

       b) külső finanszírozás hitel fejlesztési felvételével                           176 000 eFt.5. §


(1) Az Önkormányzat összevont, módosított 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra

a) működési költségvetés                                                         1 032 728 eFt,

aa) személyi juttatások                                                          374 286 eFt,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó                                                  94 157 eFt,

ac) dologi jellegű kiadások                                                     426 590 eFt,

ad) szociálpolitikai ellátások                                                     30 880 eFt,

ae) egyéb működési célú kiadások                                           83 324 eFt,

af) általános tartalék                                                                 23 491 eFt.

b) felhalmozási költségvetés                                                         469 900 eFt,

ba) beruházások, felújítások                                                    402 481 eFt,

bb) felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz átadás           6 078 eFt,

bc) felhalmozási tartalék                                                           61 341 eFt.


(2) Az Önkormányzat összevont kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                 1 329 615 eFt,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                           110 794 eFt,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                  62 219 eFt.(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott pénzbeli ellátások előirányzatának módosított összege


       a) átmeneti, temetési , krízis segélyek              2 874 eFt

       b) ápolási díj méltányossági alapon                      866 eFt

       c) közgyógyellátás méltányossági alapon          1 000 eFt

       d) lakásfenntartási támogatás                            6 868 eFt

       e) rendszeres szociális segély                           4 062 eFt

       f) családi támogatások                                      4 174 eFt

       g) foglalkoztatást helyettesítő támogatás            9 361 eFt

       h) egyebek                                                       1 675 eFt.


(4) A 2013. költségvetési évben az Önkormányzatnak a „Kistarcsa 1237/5 hrsz-ú, volt internáló tábor épületének felújítása, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó igazgatási infrastruktúra-fejlesztése” beruházási célja megvalósításához adósságot keletkező ügylet megkötése válik szükségessé. A jelen bekezdésben meghatározott fejlesztési cél megvalósításához az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege 130 000 eFt.


(5) A 2013. költségvetési évben a Képviselő-testület Tölgyfa Óvoda fejlesztése KMOP-4.6.1-11-2012-0011 számú projekt önrésze forrásaként, 46.000 e Ft összegű adósságot keletkeztető ügylet megkötését hagyja jóvá.


6. §


(1) Az Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetésének összevont egyenlege:

a) működési cél szerint                                                                   0 e Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint                                                      328 010 e Ft hiány.

(2) A 2013.évi költségvetés hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással az előző évi pénzmaradvány felhasználásával 152 010 e Ft összegben,

       b) külső finanszírozással az 5.§ (4) és (5) bekezdésében meghatározott fejlesztési célokhoz kapcsolódó hitel
       felvételével, 176 000 e Ft összegben.


7. §


(1) Az Önkormányzat 2013. évi összevont – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzata a rendelet 2.3. számú melléklete szerint kerül jóváhagyásra.


(2) A közfoglalkoztatottak eredeti éves létszám-előirányzata 13 fő, 2013.09.01-jétől 16 fő.


8. §


Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.


9. §


Az Önkormányzat összevont 2013. évi költségvetésében az általános működési célú tartartalék módosított összege 23 491 e Ft, a felhalmozási célú tartalék összege 61 341 e Ft.


10. §


(1) Az Önkormányzat elemi költségvetésének költségvetési szervek nélküli, 2013. évi eredeti előirányzat főösszege 1 046 316 e Ft, a módosított előirányzat 1 374 263 eFt.


(2) Az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli, módosított

a) működési célú kiadási előirányzat összege                                 370 034 e Ft,

b) felhalmozási célú kiadási- bevételi előirányzat összege                466 869 e Ft.

c) intézmény finanszírozás kiadási előirányzata                              537 360 e Ft.

(3) Az Önkormányzat elemi költségvetése – intézmények finanszírozása nélküli – módosított kiadási előirányzatából

a) kötelező feladatok kiadásai                                                        700 663 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                             108 860 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadás                                      27 380 e Ft összegűek.


11. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2013. évi – közfoglalkoztatottak nélküli –  létszám előirányzatát 3 főben állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat elemi költségvetésében a közfoglalkoztatottak éves létszámának eredeti előirányzata 13 fő, 2013.09.01-jétől 16 fő.Az Önkormányzat saját költségvetésében a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 13 fő.


12. §


(1) Az Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ideértve a Polgármesteri Hivatalt is - bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1.1. számú melléklete tartalmazza.


(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


(4) Az Önkormányzat (intézmények finanszírozása nélküli) kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban, kiemelt előirányzatonként a 2.1 számú melléklet tartalmazza.


(5) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban, kiemelt előirányzatonként a 2.2 számú melléklet tartalmazza.


(6) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek  2013. évi engedélyezett létszámát a rendelet 2.3 számú melléklete tartalmazza.


(7) Az Önkormányzat összesített 2013. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásinak mérlegszerű bemutatását e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.


(8) Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási tervét e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.


(9) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.


(10) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.


(11) Az Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások 2013. évi tervezett kiadásait e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.


 1. 13.§


 2. (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

 3. (2) A Polgármester gyakorolja a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezését és visszavonását.

 4. (3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik az alábbi kivételekkel:
  1.          a) a Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére. A Polgármester ezekben az esetekben jogosult pénzeszközt átcsoportosítani – amennyiben a működési tartalék szabadon felhasználható része fedezetet nyújt rá, annak terhére – esetenként legfeljebb 1 milló Ft erejéig;
  2.      b) a Polgármester az (3) bekezdés a) pontban foglalt eseteken túl 1 000 e Ft értékhatárig jogosult dönteni a forrásfelhasználásról.

 5. (4) A 2013. évi költségvetésben biztosított fejlesztési tartalék felszabadításáról a Képviselő-testület határoz.


14.§


(1) 2013. évben a köznevelési intézmény vezetőjének vezetői pótléka 100 000 Ft, az egyéb önkormányzati fenntartású költségvetési szervek vezetőjének pótléka 75 000 Ft, az intézményvezető- helyettes pótléka 40 000 Ft. Az Alapszolgáltatási Központ intézményénél egészségkárosító munkakörben dolgozó munkavállalók részére a munkáltató által megállapítható, költségvetésben biztosított pótlék összege személyenként 20 000 Ft/fő/hó.


(2) A 2013. évben a közszolgálati tisztviselők részére biztosított cafetéria juttatás – közterheket is tartalmazó - összege 200.000-Ft/fő/év.


 1. (3) A 2013. évben a költségvetési szerveknél eredeti előirányzatként jutalom nem kerül tervezésre. Jutalom kifizetésére kizárólag az évközi bérmegtakarítás terhére van lehetőség, a Polgármester előzetes engedélyével.

15.§


(1) A jelen rendelettel a költségvetési szervekre megállapított kiemelt költségvetési előirányzatokat a költségvetési szerv vezetője – a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy jóváhagyásával- jogosult átcsoportosítani, az előirányzatok túllépésére a rendelet 15.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint jogosult.


(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.


(3) Az önkormányzati intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a jóváhagyott előirányzatokon belül az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31) Korm. rendelet alapján (továbbiakban Ávr.) a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.


(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételeiből, átvett pénzeszközeiből, intézményi működési bevételeinek túlteljesítéséből származó összeggel bevételi előirányzatát megemelheti a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. A többletbevétel összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.


(5) A (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat. A költségvetési szerv vezetője a (4) bekezdés szerinti előirányzat módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.


(6)A többletbevétel személyi juttatások kiemelt előirányzatainak növelésére – illetményemelés, határozatlan időre szóló státusz létesítése - csak akkor használható fel, ha a forrás tartós, és a következő években a költségvetési szerv eredeti előirányzataként a Képviselő-testület engedélyével azt megtervezik.


(7) A Polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.


(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy önkormányzatok számára (is) kiírásra kerülő pályázatot a Képviselő-testület egyedi döntése nélkül benyújtson, továbbá a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatot megtegyen és a szükséges felhatalmazásokat megadja, amennyiben a pályázat megvalósítása sem a tárgyévi sem az azt követő költségvetési években sem igényel önrész biztosítását és nem jár az önkormányzatot terhelő vagyoni kötelezettségvállalással. A polgármester az e bekezdés szerinti feltételekkel benyújtott pályázatokról a Képviselő-testületet (7) bekezdésben foglalt határidőben tájékoztatni köteles.


(9) A polgármester jogosult a költségvetetési rendeletben jóváhagyott előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok között, 3000 eFt–ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében átcsoportosítani és erről köteles a Képviselő-testületet a (7) bekezdés szerinti határidőben tájékoztatni.


16. §


 1. (1) A Képviselő-testület saját hatáskörben állapítja meg az államháztartáson kívülre átadott támogatásra jogosultakat a rendelet 8. számú melléklete szerint.

 2. (2) A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit, a finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, továbbá azt, hogy az elnyert összeg felhasználásáról milyen módon, milyen határidővel és az Önkormányzat mely szerve felé kell elszámolni. A támogatások igénylésére, kifizetésére és elszámolására vonatkozó részletes szabályokat önkormányzati rendelet határozza meg.

 3. (3) A tárgyévi költségvetésben tervezett támogatásértékű kiadások esetében, összesen 500 ezer Ft keretösszeg (továbbiakban: polgármesteri keret) erejéig, a polgármester önállóan jogosult döntésre, támogatás megítélésére. A polgármesteri keret terhére megítélt összegekről- cél és támogatott szervezet megjelölésével-, a polgármester legkésőbb az éves zárszámadással egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet. A polgármesteri keretből nyújtott támogatásokra vonatkozó részletes eljárásrendet belső szabályzat rögzíti.

17.§


 1. (1) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

 2. (2) A munkáltatói jogkör gyakorlója átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében az alkalmazottakat az adóéven belül munkabérelőlegben részesítheti. A munkabérelőlegeket csak úgy lehet folyósítani, hogy a visszafizetés utolsó részlete a novemberi bérből levonható legyen.

 3. (3) A költségvetési szervek és az Önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésére e rendelet alapján az alábbi kifizetések teljesíthetők:
 1.              a) társadalom-, és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása,
 2.              b) a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározott célú készpénzelőlegek és egyes személyi juttatások.

18. §


Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.Csatolmányok

Megnevezés méret
2.4. melléklet
40.95 KB
5. melléklet
46.59 KB
6. melléklet
56.88 KB
8. melléklet
39.13 KB
1. melléklet
46.21 KB
1.1. melléklet
46.84 KB
2. melléklet
55.25 KB
2.1. melléklet
90.56 KB
2.2. melléklet
66.86 KB
2.3. melléklet
36.08 KB
3. melléklet
49.14 KB
4. melléklet
44.05 KB
7. melléklet
43.23 KB
1. melléklet
45.9 KB
1.1. melléklet
46.86 KB
2. melléklet
53.24 KB
2.1 melléklet
81.02 KB
2.2 melléklet
59.45 KB
3. melléklet
50.77 KB
4. melléklet
43.12 KB
7. melléklet
43.73 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!