nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-10-01 -tól
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszám-megállapítás szabályairól

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 39. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


I. FEJEZET


A rendelet hatálya és célja


1. §


(1)A rendelet hatálya Szilvásvárad község közigazgatási területén lévő közterületekre, ingatlanokra az érintett ingatlanok tulajdonosaira (kezelőire, használóira) terjed ki.


(2)A rendelet célja a


a)a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának szabályozása, továbbá, hogy


b)egységesen szabályozza a házszám megállapításának, valamint a házszám- és utcanév-tábla elhelyezésének rendjét.


(3)Szilvásvárad község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.Értelmező rendelkezések


2. §


E rendelet alkalmazása szempontjából:


a)Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 13. pontja alapján a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.


b)Közterület elnevezése: az (1) bekezdésben meghatározott közterületeknek előtagból (személynév, fogalom, tárgy) valamint utótagból (rendszerint út, utca, útja, tér, park, köz, sétány, dűlő, árok) álló neve, amely név a közterületek megjelölésére, a földrajzi azonosítására, a tájékozódás biztosítására szolgál, továbbá emléket állít, hagyományt őriz.


a)Építési telek: a település belterületén az ingatlan nyilvántartásban önálló helyrajzi számmal rendelkező, vagy megosztás folytán újonnan keletkező, beépíthető lakó- és üdülőtelek.


b)Önálló épület: az utcai számozás szerint főépületnek minősülő lakó, üdülő, gazdasági vagy egyéb rendeltetésű épület.


c)Házszám: az építési teleknek, önálló épületnek és a többlakásos épületben levő egyes lakásoknak az utca házsorában elfoglalt egyedi számmal történő megjelölése.


d)Betűjel alátörés rendje: az abc nagy betűinek „A” betűvel kezdődő alkalmazása, a hosszú magán és kétjegyű mássalhangzók kivételével;


e)Arab szám alátörés rendje: arab számok „1”-es számmal kezdődő alkalmazása;


f)Önálló rendeltetési egység: helyiség, vagy egymással belső kapcsolatban álló fő és mellékhelyiségek műszakilag is összetartozó együttese, amelynek a szabadból vagy az épület közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárata van és meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas és függetlenül üzemeltethető (pl. üzlethelyiség, önálló lakás).II. FEJEZET


A közterületek elnevezésének általános szabályai


3. §


(1) A település belterületén minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.


(2) Új közterület elnevezését a közterületként való bejegyzését követő fél éven belül meg kell állapítani. A közterület elnevezését a megállapítástól számított 10 éven belül nem lehet megváltoztatni.


(4) Ha egy közterület a településrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületrészeknek – az elkülönüléstől számított fél éven belül – más nevet kell adni.


(5) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új közterületi szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabbítás). 


4. §


(1) A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.


(3) Az idegen eredetű és a nehezen kiejthető szavakat az elnevezéseknél kerülni kell. A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés közérthető legyen és a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfeleljen.


5. §


(1) A közterületek nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre.


(2) Közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni a helyhez kötődő neveket.


6. §


(1) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. Erre legkorábban a személy halálát követően kerülhet sor.


(2) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket,


a)         akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és személye közmegbecsülésnek örvend;

b)         aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó;

c)         akinek a község életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult a település egészének vagy egy részének fejlődéséhez.Közterületnevek megszüntetése


7. §


(1) A közterület – településrendezés, beépítés vagy más módon történő – megszűnésével külön államigazgatási döntés nélkül a közterület neve is megszűnik.


(2) A megszűnt közterület nevét a vonatkozó jogszabályok szerint vezetett címnyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a megszűnés okát és idejét.


III. FEJEZET


Hatásköri és eljárási szabályok


8.§


(1)A közterület nevének megállapítása, vagy megváltoztatása Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.


(2)A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti: a polgármester, a Képviselő-testület bizottsága, a helyi önkormányzati képviselő, a településen bejelentett lakóhellyel rendelkező állampolgár.


9. §


Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 8 napra helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket is a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.


10. §


A közterület elnevezéssel kapcsolatos előkészítő feladatokat a Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 


11. §


(1) A megállapított közterületnév és településrész-név a Képviselő-testület határozatában megállapított időponttól érvényes. Ettől az időponttól kezdődően mindenki köteles az új elnevezést alkalmazni.


(2) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell az illetékes járási hivatalt, földhivatalt, a helyi rendőrkapitányságot, tűzoltóságot, mentőállomást, közműszolgáltatókat, cégbíróságot, postahivatalt és az elnevezés vagy névváltoztatás kezdeményezőjét.


(3) A közterületi térképek és tájékoztató térképvázlatok, továbbá az utcanévtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról, valamint a házszám megállapításáról és a házszámtábla helyének kijelöléséről, az érvénytelen táblák eltávolításának folyamatos ellenőrzéséről a Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.


(4) Az utcanévadást követően az új táblákat 30 napon belül fel kell szerelni. A régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyen kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.IV. FEJEZET


Házszámozás


12. §


(1)Az elnevezett úttal érintkező önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanokat házszámmal kell ellátni.

(2)Ha az ingatlan több úttal érintkezik a házszámozást az ingatlanon található felépítmény utcafronti főhomlokzata határozza meg.

(3)A (2) bekezdés alól kivétel, ha az ingatlan beépítetlen, vagy több házszámot igénylő önálló rendeltetési egységgel, vagy több felépítménnyel beépített. Ebben az esetben az ingatlan több házszámmal, illetve utcanévvel rendelkezhet.

(4)Az egy helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlannak az alábbiak szerint kell házszámot adni:

 a) beépítetlen vagy egy házszámot igénylő rendeltetési egységgel beépített ingatlant egy arab számmal vagy a már kiadott házszámokra tekintettel az arab számhoz alkalmazott arab szám alátöréssel kell ellátni;

 b) egy helyrajzi számon található, több házszámot igénylő önálló rendeltetési egység esetén – az adott területen kialakultakra is figyelemmel – a több házszámot igénylő önálló rendeltetési egységeket önálló arab számmal vagy az arab számhoz alkalmazott betűjeles alátöréssel kell kifejezni;

 c) amennyiben a meglévő házszámok összevonása válik szükségessé (telekegyesítés, stb.), úgy az eredeti házszámok szélső értékeinek kötőjellel történő összevont formáját kell megállapítani, de amennyiben lehetséges, a házszámok összeolvadására is sor kerülhet az alátörés megszűnésével;

(5)A számozás és alátörés alkalmazásánál elsősorban a meglevő állapot megtartására kell törekedni.


13. §


(1)Az ingatlanok házszámát a település-központtól kifelé haladva növekvő számsorrendben úgy kell megállapítani, hogy az utca jobb oldala páratlan, míg a bal oldala páros számozást kapjon.

(2)Kivételt képezhetnek:

a)az általánostól eltérő beépítésű területek (pl. egyoldalú beépítésű utca, tér),

b)azok a területek, ahol a számozás az (1) bekezdésben rögzített szabálytól eltérően, de áttekinthető, követhető rend szerint alakult ki és az újraszámozás kedvezőtlenebb helyzetet teremtene.


14. §


(1)A házszámozással kapcsolatos ügyekben első fokon a jegyző jár el. E jogkörében eljárva

a) dönt a házszámok megállapításáról,

b) dönt az ingatlanok átszámozásáról,

c) kötelezi az ingatlantulajdonosokat a megállapított házszám feltüntetésére,

d) kötelezi az ingatlantulajdonosokat az utcanévtábla kihelyezésének tűrésére,

e) dönt a jogosulatlan házszám használatának megszüntetéséről.


(2)Az ingatlanok házszámozásának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha

a)több ingatlan azonos utcanévvel és azonos házszámmal szerepel a hivatalos nyilvántartásban,

b)az ingatlan valóságban használt címe és az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett címe nem egyezik,

c) az ingatlan egyedi számszerű megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban található,

d) az ingatlan megosztására vagy

e) az ingatlanok egyesítésére kerül sor.15. §


(1)A házszámozási hatósági eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. A kérelemben meg kell jelölni az ingatlan fekvését, helyrajzi számát, tulajdonosát, használóját továbbá a házszámozási kérelem okát.

(2)Új út kialakításakor az eljárást hivatalból kell megindítani. Ilyen esetben az eljárás az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséről rendelkező jogerős határozat hivatali átvételével veszi kezdetét.

(3)A határozatot közölni kell az érintett tulajdonosokkal, továbbá az ingatlanba bejelentkezett személyekkel is. 


16. §


(1)Az ingatlan tulajdonosa a határozattal megállapított házszámot az útról jól látható módon köteles feltüntetni.

(2)A házszámtáblát az ingatlan főépülete vagy egyéb épülete homlokzatán, vagy az ingatlan bejárati ajtaján, kapuján, kerítésén, beépítetlen ingatlan esetén a kerítésen vagy az ingatlan más műszaki objektumán kell elhelyezni.


17. §


Az utca egészének vagy egy részének átszámozásával kapcsolatos – hivatalból indult – eljárás során felmerülő, a 16.§ szerinti költségek az önkormányzatot terhelik, amely vonatkozik a házszámtáblákkal még el nem látott ingatlanokra is.


18. §


(1)Az út, utca nevét – épületen, kerítésen vagy ezek hiányában külön tartószerkezeten jól látható helyen, a tájékozódást elősegítő utcanév-táblákon – fel kell tüntetni.

(2)Az ingatlan tulajdonosa vagy használója – előzetes értesítés után – az utcanévtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkákat tűrni köteles.

(3)Az utcanév-táblák hagyományoknak megfelelő egységes formájú és kivitelű elkészítésének, kihelyezésének, karbantartásának költségei az önkormányzatot terhelik.


19.§


A házszámokat, azok változásait a jegyző hivatalból vagy kérelemre állapítja meg.Záró rendelkezések


20. §


(1) E rendelet 2014. október 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidőben Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének a házszám- és utcanév-táblák elhelyezésének rendjéről szóló 2/2009.(I.29.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

(3) Az ingatlantulajdonosok a rendelet hatályba lépésétől számított 180 napon belül kötelesek gondoskodni a házszámtáblák kihelyezéséről.


Szilvásvárad, 2014. szeptember 15.


                 Szaniszló László sk.                                    Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.

                  polgármester                                                                      jegyző


Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2014. szeptember 30. napján kihirdetésre került.


Szilvásvárad, 2014. szeptember 30.                                                                                                                                                                                                                                                                              Dobosné dr. Kvesztár Henrietta

                                                                                                                                                              jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!