nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013 (XII.31.) rendelete
Hatályos:2014-01-01 - 2014-01-02
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013 (XII.31.) rendelete
a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 1/2008. (I.31.) rendelet módosításáról

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet 11. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„Önkormányzati segély
11. §
(1) A polgármester átruházott hatáskörben e rendeletben meghatározottak szerint nyújthat önkormányzati segélyt eseti jelleggel a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, illetve személyek részére a Sztv. 45. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben.
(2) Önkormányzati segély igényelhető:
a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére,
b) eseti gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadás mérséklésére,
c) gyermek vagy fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel,
d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra.”


2. §


A rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §
(1) Önkormányzati segély állapítható meg annak a személynek, aki a 11. § szerinti rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140 %-át nem haladja meg.
(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség mértékének 10 %-a.
(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 200.000 Forint.
(4) Az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára megállapított önkormányzati segély összege az adott naptári évben nem haladhatja meg:
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át, amennyiben a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő családtagja lakásfenntartási támogatásban részesül,
b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át, amennyiben a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő családtagja lakásfenntartási támogatásban nem részesül.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott összeghatár számításánál a rendelet 11. § (2) d) pontja alapján igényelt önkormányzati segély összegét figyelmen kívül kell hagyni.
(6) Az önkormányzati segély kifizetése a felhasználást alátámasztó dokumentum (számla, nyugta) bemutatásához köthető.
(7) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot.
(8) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segély iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 30 napon belül nyújthatja be.
(9) Az önkormányzati segély kifizetéséről a megállapítást követő 3 napon belül a Kirendeltség gondoskodik.”


3. §


(1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba és 2014. január 2-án hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a szociális rendelet
a) 13. §-a, valamint az azt megelőző alcímből a ”Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás” szövegrész,
b) a 15. §-a és az azt megelőző alcím.


Doman Ferenc    Dr. Kiss Tamás
polgármester       aljegyző


A rendelet kihirdetve:
Nógrádsipek, 2013. december 31.


Dr. Kiss Tamás


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!