nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-07-01 - 2017-07-02
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelete
A családi események szolgáltatási díjairól és az anyakönyvvezető díjazásáról szóló 4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A Rendelet 1. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Jászapáti közigazgatási területén történő házasság, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat mind a hivatali munkaidőben és a hivatal által biztosított házasságkötő teremben történő, mind a hivatali munkaidőn túli és a hivatali helyiségen kívüli megkötésére, létesítésére."


2. §

A Rendelet 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőben ügyfélfogadási időn kívül, valamint a (2) és (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően – a törvényben meghatározott kivétellel – hivatali munkaidőn túl lehet lebonyolítani.


„(2) Hivatali munkaidőn túl anyakönyvi eseményeket pénteken 13.30 és 19.00 óra, szombaton 9.00 és 19.00 óra között lehet lebonyolítani.”


3. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdésében a „2000 Ft + ÁFA” szövegrész helyébe „2.000 Ft” szövegrész lép.


4. §

A Rendelet 4. § (2) bekezdésében a „3000 Ft + ÁFA” szövegrész helyébe „3.000 Ft” szövegrész lép.


5. §

A Rendelet 7. §-ában a „a köztisztviselők jogállásáról” szövegrész helyébe a „közszolgálati tisztviselőkről” szövegrész lép.


6. §

A Rendelet 8. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"8. §

Az anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt ezirányú tevékenységéért a hivatali munkaidőn túl nettó 5.000,- Ft/nap összegű díjazás illeti meg."


7. §

Jelen rendelet 2017. július 01. napján lép hatályba.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!