nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mikepércs község képviselő testületének 2/2016 (III.10..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-10-21 -tól
Mikepércs község képviselő testületének 2/2016 (III.10..) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Mikepércs Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének


2/2016. (III.10.) számú KT. rendelete


Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről


amelyet módosított 16/2016. sz. (X.20.) KT rendelet


- egységes szerkezetben - 


Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A költségvetés felépítése


1.§


Mikepércs Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetési rendelete az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek költségvetését tartalmazza kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban az alábbi tagozódásban:


Mikepércs Község Önkormányzata

Mikepércs Polgármesteri Hivatal

Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár

Mikepércs Önkormányzat Étkező-Konyha

Csodavár Óvoda

Mikepércsi Bölcsőde

Mikepércs Község  Önkormányzata (és intézményei) összesen
2. A költségvetés főösszege, hiánya


2


(1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését


                                         793.060 ezer Ft költségvetési bevétellel

                                         887.151 ezer Ft költségvetési kiadással

- 94.091 ezer Ft költségvetési egyenleggel, költségvetési hiánnyal

94.091 ezer Ft finanszírozási bevétellel fogadja el.


(2) Mikepércs Község Önkormányzata 94.091 ezer Ft költségvetési hiányából 82.900 ezer Ft a működési költségvetés és 11.191 ezer Ft a felhalmozási költségvetés hiánya.


(3) A Képviselő-testület a költségvetés hiányának finanszírozására belső forrást von be, ezért az előző évek várható maradványának terhére működési célra 82.900 ezer Ft, felhalmozási célra 11.191 ezer Ft összegű maradvány igénybevételét irányozza elő.


3. Működési, felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatok3(1) A 2 §-ban jóváhagyott 793.060 ezer Ft összegű önkormányzati költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását a rendelet tervezet 1. számú melléklete tartalmazza.


A bevételek összegéből

678.946 ezer Ft működési bevétel

      114.114 ezer Ft felhalmozási bevétel


(2) A 2 §-ban jóváhagyott 887.151 ezer Ft kiadási főösszegből

                                    761.846 ezer Ft a működési kiadás

        125.305 ezer Ft a felhalmozási kiadás.

                                


(3) A működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet tervezet 2. számú melléklete foglalja magába.


(4) Mikepércs Község Képviselő-testülete az Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet tervezet 4. számú mellékletének megfelelően határozza meg.


4


(1) Az Önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszám előirányzatát költségvetési szervenként a rendelet tervezet 6. számú melléklete alapján határozza meg.


5


A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 3. számú melléklet tartalmazza.4. Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése6(1) A képviselő-testület a Mikepércs Községi Önkormányzat szervezetének a 2016. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 1/a számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 2/a számú melléklete szerint hagyja jóvá.(2) A képviselő-testület Mikepércs Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a 2016. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 1/b számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 2/b számú melléklete szerint hagyja jóvá.(3) A képviselő-testület a Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár költségvetési szervének a 2016. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 1/c számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 2/c számú melléklete szerint hagyja jóvá.(4) A képviselő-testület Mikepércs Község Önkormányzat Étkező-Konyha költségvetési szervének a 2016. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 1/d számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 2/d számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(5) A képviselő-testület Csodavár Óvoda költségvetési szervének a 2016. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 1/e számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 2/e számú melléklete szerint hagyja jóvá.


(6) A képviselő-testület Mikepércsi Bölcsőde költségvetési szervének a 2016. évi költségvetési bevételeit forrásonként a rendelet tervezet 1/e számú melléklete szerint, működési, fenntartási kiadási előirányzatait a rendelet tervezet 2/e számú melléklete szerint hagyja jóvá.


5. A költségvetés végrehajtásának szabályai a gazdálkodás rendje
  1. §(1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a költségvetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.


(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelkezésre álló szabad saját forrás mértékéig a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa és a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre.


(4) A Képviselő-testület a 7. § (3) szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.


(5) A Képviselő-testület a polgármester eseti forrásfelhasználásának értékhatárát 8.000 eFt összegben állapítja meg. A polgármester a forrásfelhasználásról legkésőbb a zárszámadás rendelet keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet.


(6) A polgármester az állampolgárok élet és vagyonbiztosítását veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében jogosult eljárni.


(7) A Képviselő-testület kizárólagos hatásköréhez tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(8) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat részére pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.


(9) Az költségvetési szerv vezetője felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.


(10) A Képviselő-testület a helyi civil szervezetek részére teljesített támogatásokra elszámolási kötelezettséget ír elő. A juttatott összeget csak az előre meghatározott célra szabad felhasználni, az arról való eltérés a támogatás visszafizetését vonja maga után.


(11) A finanszírozási bevételekhez kapcsolódóan a hitelfelvétel kizárólagos képviselő-testületi hatáskör, az egyéb finanszírozási bevételek polgármesteri hatáskörben is módosíthatók.


(12) A finanszírozási kiadások polgármesteri hatáskörben módosíthatóak.


(13) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57. §-ban foglaltaknak megfelelően 2016. január 1-től 38.650 Ft-ban állapítja meg.


(14) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján a Képviselő-testület biztosítja a köztisztviselők részére a caffetéria juttatást, amelynek éves összegét 200.000 Ft-ban állapítja meg.


(15) Az önkormányzat általános- és céltartalékot képez 25.340 ezer Ft összegben a költségvetés számainak előre nem látható, kedvezőtlen negatív irányú változása esetére, amely fakadhat év közben felmerülő többletigényekből ill. előre kalkulált bevételek egészben vagy részben történő elmaradásából. 


(16) A 2016. évi gazdálkodás során, ha év közben olyan pénzeszköz keletkezik, aminek felhasználására később esedékes az összeg pénzintézeti lekötéssel hasznosítható.


(17) A (16) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésről a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.


(18) A képviselő-testület az államháztartás működési rendjéről szóló Korm. rendelet alapján az intézményhez történő önkormányzati biztos kirendeléséhez fűződő értékhatárt a következők szerint állapítja meg:

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az intézmény 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani


(19) Az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott vagyon az ott meghatározott rendelkezések alapján idegeníthető el.


(20) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben meghatározottak szerint a saját bevételek alakulását, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és kezességekből fennálló kötelezettségeket a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.


(21) A jegyző köteles gondoskodni a saját és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.
Záró és vegyes rendelkezések8.§


(1) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 01-től kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tímár Zoltán sk.                                          dr. Vántus Tamás sk.

                                           polgármester                                                           jegyzőA rendelet kihirdetve:

Mikepércs, 2016. március 10.


Az alaprendelet kihirdetve: 2016. március 10-én

Az alaprendeletet módosító 16/2016. sz. (X.20.) KT rendelet kihirdetve: 2016. október 20-án. 


dr. Vántus Tamás sk.

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Költségvetési rendelet mellékletei 2016 új I módosítás
835.88 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!