nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019 (XII.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-13 - 2020-04-14
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019 (XII.13.) önkormányzati rendelete
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019 (XII.13.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirőlVámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és a 8.§ (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:  


ELSŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1.§

 1. E rendelet hatálya azokra a természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre terjed ki, akik Vámosszabadi község közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsítanak.


 1. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal kapcsolatos hatáskört a jegyző gyakorolja.


 1. Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.


 1. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései alkalmazandók.


 1. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.


 1. Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közigazgatási bírsággal nem sújtható.


 1. Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartása miatt indult eljárást meg kell szüntetni.


 1. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője – a jogsértő személyétől függően – természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.


 1. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírságot az első fokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül átutalási postautalványon vagy banki utalással Vámosszabadi Községi Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni.

2.§

 1. A pénzbírságot úgy kell megállapítani, hogy az igazodjék a cselekmény súlyához. Az elkövető személyi körülményeit annyiban kell figyelembe venni, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók.


 1. Az igazgatási bírság mértékének meghatározásakor érvényesíteni kell a fokozatosság követelményét.

MÁSODIK RÉSZ

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIT SÉRTŐ

MAGATARTÁSOK

1.Zajvédelemmel kapcsolatos magatartások

A falusias, kisvárosias lakóterületi építési, bontási felújítási tevékenység

 1. A falusias, kisvárosias lakóterületeken – kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat - csak a 4.§ (1) a-b. pontjaiban meghatározott időszakban végezhető zajjal járó építési bontási és felújítási tevékenység. A 4.§ (2) a-c. pontjaiban meghatározott napokon zajjal járó építési, bontási és felújítási tevékenység nem végezhető.
 2. Az 1. sz. mellékletben felsorolt területeken építési, bontási felújítási tevékenység munkanapokon 7.00 és 19.00 óra között, szombaton 8.00 és 18.00 óra között végezhető. Vasárnapi napokon történő munkavégzésre akkor van lehetőség, ha az 1. sz. mellékletben felsorolt területeken lévő ingatlan tulajdonosa, építtetője, beruházója arra Vámosszabadi Község Önkormányzatától kérelme alapján külön engedélyt kap.

Kertépítéssel, zöldfelület-fenntartással kapcsolatos tevékenységre vonatkozó szabályok

4.§

 1. A falusias, kisvárosias lakóterületi vagy kertes mezőgazdasági övezetben a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő kertépítéssel, zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajkibocsátással járó tevékenység, így különösen gépi meghajtású (benzines fűkasza, elektromos/benzines fűnyíró) fűnyírás, sövénynyírás, lombszívás, motoros fakivágás, kerti traktor üzemeltetés, körfűrészelés, flex használat, gépi permetezés, szivattyúzás
 1. munkanapokon 7.00 és 19.00 óra között végezhető,
 2. szombaton 8.00 és 18.00 óra között végezhető.
 1. az (1) bekezdésben felsorolt tevékenységek végzésén túl, a zajhatással járó manuális (nem gépi) tevékenységek végzése tilos (kalapálás, kézi fűrészelés, kézi permetezés, egyéb zajkibocsátással járó kézi erővel végzett tevékenységek) az alábbi munkaszüneti napokon:
  1. Magyarország nemzeti ünnepein:

március 15.

augusztus 20. (Állami ünnep)

október 23.

 1. egyházi ünnepnapokon:

Nagypéntek

Húsvét vasárnap és hétfő,

Pünkösd vasárnap és hétfő,

november 1. (Mindenszentek)

december 24. (Szenteste)

december 25-26. (Karácsony)

 1. egyéb munkaszüneti napokon:

január 1. (Újév)

május 1. (Munka ünnepe)

 1.  Köz- vagy magánterület lakóterületi övezetében az önkormányzat dolgozói, vagy parkfenntartó gazdálkodó szervezet által kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajkibocsátással járó tevékenység, így különösen gépi meghajtású fűnyírás, motoros fakivágás, kerti traktor, egyéb gépi berendezés működtetése munkanapokon 7.00 és 19.00 óra között végezhető, szombaton 8.00 és 12.00 óra között végezhető, vasárnap és munkaszüneti nap nem végezhető.
 2. A (3) bekezdésben foglalt időszakok alól kivételt közvetlen életveszély, anyagi károkozás veszélye, hőségriadó, egyéb indokolt esetekben a polgármester eseti jelleggel engedélyezhet.


5. §

(1) Aki lakott területen, vagy annak szomszédságában az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, szabadtéren hangosító berendezést meg nem engedett időszakban működtet, és ezzel zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát zavarja. E rendelkezés nem vonatkozik az Önkormányzat által szervezett rendezvényekre, különös tekintettel a falunapi rendezvényre, illetve a Halfesztiválra.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában megengedett időszak: hétfőtől csütörtökig 7 óra és 19 óra között, pénteken és szombaton 8 óra és 22 óra között, vasárnap és munkaszüneti napon 10 óra és 18 óra között

6. §


Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 11/2O15. (V.22.) önkormányzati rendeletben foglaltakat megsérti.

Köztisztasággal és települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos rendelkezések

7.§

 1. Aki a köztisztasággal és a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggésben az alábbi magatartási szabályokat megszegi, a közösségi együttélés szabályai sértő magatartást követ el:
 1. az általa használt vagy tulajdonát képező ingatlant felszólítás után sem tartja rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg;
 2. az ingatlana, az ingatlan előtti járda tisztántartásáról, hóeltakarításról, síkosságmentesítésről, továbbá a kül- és belterületi árokpart (az út koronaéléig) fűnyírásáról, kaszálásáról és tisztántartásáról nem gondoskodik;
 3. az ingatlan előtti árkot, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, a csapadék elvezető árkot feltölti, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja;
 4. beépített vagy beépítetlen belterületi ingatlan előtt a kinyúló ágak, bokrok nyeséséről nem gondoskodik;
 5. szennyvizet, trágyalevet, vagy más eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvezető árokba vezet, önt;
 6. közterületen szemetet, hulladékot nem az erre rendszeresített és felállított hulladékgyűjtőben helyezi el.
 7. – a közterületen általa okozott szennyeződést nem szünteti meg,
 8.  a csapadékvízbe, csapadékcsatornába háztartási folyékony hulladékot vezet,
 9. – a csapadékvizet szennyvízcsatornába vezeti.

Házszámozás rendje és a postaláda kihelyezésére vonatkozó szabályok

8.§

(1) Aki a névvel ellátott közterületeken lévő ingatlanán nem tünteti fel a házszámot, közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el. Több tulajdonossal rendelkező ingatlan esetén (társasházak, ikerházak stb.) a tulajdonosok egyetemlegesen felelnek e rendelkezés betartásáért.

(2) Postaláda vagy a funkciónak megfelelő egyéb eszköz kihelyezése kötelező úgy, hogy közterületről akadály  nélkül  megközelíthető  legyen.  Társasházak, ikerházak  esetén  biztosítani  kell,  hogy  az  egyes lakásokhoz tartozó postaláda hozzáférhető legyen.


Közterület használat

9.§

Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

 1. közterületet rendeltetésétől eltérően, vagy közterület-használati megállapodás nélkül, vagy a megállapodásban foglalt feltételektől eltérő módon használ.
 2. a közterületet engedély nélkül lezárja, vagy elkeríti
 3. a közterületet, közutat hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérően felbontja, átalakítja, eltérő használat céljából igénybe veszi,
 4. közút burkolata, közterület felszíne alatt vagy felett bármely létesítményt engedély nélkül elhelyez, áthelyez, megszüntet,
 5. a közterületen engedély nélkül útcsatlakozást, kapubejárót épít, vagy áthelyez, annak meghibásodása esetén munkálatokat és egyéb nem közlekedési tevékenységet engedély nélkül végez,
 6. az eltérő használat során megbontott közterület, közút helyreállítását nem végzi el vagy nem az önkormányzati rendeletben meghatározott műszaki paraméterekkel végzi el,
 7. a közterület közút megbontását követően a munkaárokba szerves anyagot, építési törmeléket, szemetet visszatölti vagy nem a hozzájárulásában előírt anyaggal tölti fel és a visszatöltött anyagot nem a vonatkozó szabványoknak megfelelően tömöríti.


A közterületek és közterületnek nem minősülő területek rendje

10.§

 1. Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki közterületen:
 1. az utcai bútorokat, berendezéseket (ideértve a kerti padokat, virágtartó edényeket, vízvételi helyeket, hulladékgyűjtő edényeket is) rendeltetésellenesen használja, felállítási helyükről elmozdítja,
 2. a fák törzsét, ágait hirdetés céljára, kötél vagy kábel rögzítésére igénybe veszi,
 3. élő növényt vagy annak részeit (virág, termés, lomb) begyűjti,
 4. működésképtelen, forgalomból kivont, vagy forgalomban lévő valamennyi típusú gépjárművet, mezőgazdasági gépet, munkagépet tárol, különösen utak, járdák mentén szilárd burkolattal le nem fedett zöldterületen, valamint kijelölt parkoló helyeken,
 5. közterületen engedély nélkül végez munkálatokat,
 6. a nem közterületnek számító ingatlan használója, aki a telek aktív zöldterületét nem műveli, nem tartja rendben, ott gyom, gaz, hulladék, roncs gépjármű, használhatatlan gépi alkatrész található,
 7. építési anyagot a polgármester által kiadott közterület-használati engedélyben meghatározottól eltérő módon és időtartamig tárol,
 8.  szennyező anyagot úgy szállít, hogy abból a szennyező anyag kihullik, kicsepeg, vagy bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál köz- vagy magánterületet szennyez.
 9. saját tulajdonú ingatlanon települési szilárd hulladékot halmoz fel,
 10. a szelektív gyűjtés céljára kihelyezett gyűjtőedényben más hulladékot helyez el,
 11. közterületen járművet mos, olajcserét vagy olyan tevékenységet végez, amely szennyeződést okoz,
 12. intenzíven művelt, önkormányzat által karbantartott zöldterületen (Kossuth utcai vízparti sétány, Emlékpark, Széchenyi utcai közösségi tér, Madarász tér, Zengő tér (kivéve az úttest szélétől számított 0,5m-es rész)) megáll, ráhajt, közlekedik, várakozik, parkol.
 13. a dohányzás után keletkező dohánytermék maradványokat (csikk) nem az erre rendszeresített és felállított hulladékgyűjtőbe helyezi el.
  1. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki Vámosszabadi Község területén közterületen és a közforgalom számára átadott, magántulajdonban lévő területen szeszesitalt fogyaszt és annak következtében magatartásával másokban megbotránkozást kelt.
  2. A (2) bekezdésben foglalt szeszesitalt fogyasztásra utaló rendelkezés nem vonatkozik a vendéglátó hely közterületi kerthelyiségére, továbbá az Önkormányzat által szervezett rendezvényekre, különös tekintettel a falunapi rendezvényre, illetve a Halfesztiválra.

(4) E rendelet alkalmazásában szeszesital minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőket.

(5) A tilalom alól a közterület használati engedélyezési eljárás során felmentés kérhető azon alkalmi rendezvények helyszínére és idejére, amelyek szervezője közterület használati engedélyt kap.


Köztemetők és a temetkezés rendje

11.§

Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

 1. a temető területére engedély nélkül – a halott- és szemétszállító járművek kivételével – behajt;
 2. a temető területére – vakvezető, segítő, szolgálati és jelzőkutya kivételével – állatot visz be vagy vezet be;
 3. a sírkőmaradványok elszállítására irányuló felhívásnak nem tesz eleget;
 4. az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül 1 m-nél magasabbra növő fákat, bokrokat ültet ki;
 5. a megváltott temetési helyen túlterjeszkedő szegélykőt, síremléket, sírboltot vagy sírjelet helyez el az üzemeltető felszólítása ellenére s ezáltal a szomszédos temetési helyeket akadályozza;
 6. a közvetlen veszélyt okozó síremlék, sírjel karbantartásáról, helyreállításáról a felhívás ellenére sem intézkedik.

Az állattartás körében érvényesítendő szabályok megsértése

12. §

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el,

 1. aki közterületen, közforgalom számára megnyitott helyen gazdátlan, kóbor állatot etet, itat, tart,
 2. aki kedvtelésből tartott állatot - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - olyan közterületre, közforgalom számára megnyitott helyre, ahol azt tábla tiltja, vagy vendéglátó egységbe, piac vagy temető területére, kulturális, oktatási, szociális, sport- vagy egészségügyi intézmény területére, ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe bevisz, beenged,
 3. aki bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon enged, tart,
 4. aki közkifolyóknál, illetve a szökőkutakban kedvtelésből tartott állatot fürdet,

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a haszonállattartó,

 1. aki nem gondoskodik a trágya, trágyalé külön jogszabályokban meghatározott módon történő gyűjtéséről, a tároló szükség szerinti kiürítéséről,
 2. aki az ingatlanán keletkezett trágyát közterületen helyezi el,
 3. aki haszonállatot közkifolyónál itat, mosdat,
 4. aki közterületen haszon- vagy kedvtelésből tartott állatot tart, legeltet, vagy a zárt ingatlanról felügyelet nélkül kienged.Kereskedelem és szolgáltatás

13.§

Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki az általa üzemeltetett üzletben a bejelentett nyitvatartási időtől eltérően folytatja a tevékenységet, s ezt előzetesen a jegyzőnek nem jelenti be.

14.§

Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki Vámosszabadi címerét vagy zászlaját a polgármester által kiadott engedély nélkül, vagy az abban  meghatározottaktól eltérő módon, avagy olyan célból vagy módon használja, amire engedély nem adható.


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15.§

 1. A rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően elkövetett közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások esetében kell alkalmazni.

Ambrus Gellért                                                             Domjánné dr. Fehérvári Diána

               polgármester                                                                          aljegyző

A rendelet kihirdetésre került:

Vámosszabadi, 2019. 12. 13.Domjánné dr. Fehérvári Diána

aljegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
19/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet
297.57 KB
19/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet melléklete
323.62 KB
19/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet melléklete
107.77 KB
19/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet melléklete
219.5 KB
19/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet melléklete
185.25 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!