nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-19 - 2016-09-25
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (2) bekezdés alapján az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-5. mellékletek tartalmazzák. Ezen belül

a) a bevételeket az 1. melléklet,

b) a kiadásokat a 2. melléklet,

c) a felhalmozási célú költségvetést a 3. melléklet,

d) a működési célú pénzeszközátadásokat a 4. melléklet,

e) az engedélyezett létszámkeretet az 5. melléklet

tartalmazza.


3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összegét 63 635 ezer Ft-ban, ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást

ebből:

- a felújítások összegét

- beruházások összegét

b) a működési célú bevételeket

c) a pénzmaradvány felhasználást

d) a működési célú kiadásokat

ebből:

- a személyi kiadásokat

- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót

- a dologi kiadásokat

- az ellátottak pénzbeli juttatásait

- a működési célú pénzeszközátadást

e) finanszírozási kiadások

f) a céltartalékot

g) az általános tartalékot

19 769 ezer Ft-ban;


18 128 ezer Ft-ban;

1 641 ezer Ft-ban;

45 480 ezer Ft-ban; 

18 155 ezer Ft-ban;

34 701 ezer Ft-ban;


7 679 ezer Ft-ban;

1 824 ezer Ft-ban


19 005 ezer Ft-ban;

1 950 ezer Ft-ban;

4 243 ezer Ft-ban

571 ezer Ft-ban;

1 564 ezer Ft-ban;

7 030 ezer Ft-ban

állapítja meg.


4. § A Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2 fő státusz (amelyet 2 fő 6 órás részmunkaidős munkavállaló tölt be).


5. § Az Áht. 5. § (3) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg összege -18 155 ezer Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozására a Képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát veszi igénybe.


6. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a Képviselő-testület dönt.

7. § A felhalmozási költségvetés egyes előirányzatain belül az általános forgalmi adó nélkül számítottan 1 000 ezer Ft-ot meghaladó összegű kötelezettség-vállaláshoz előzetes Képviselő-testületi döntés szükséges.

8. § Az Önkormányzat 2016. évben önként vállalt feladatot nem lát el, valamennyi – jelen rendeletben foglalt - bevétele és kiadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatai ellátását szolgálja.

9. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
127.58 KB
2. melléklet
139.69 KB
3. melléklet
116.57 KB
4. melléklet
110.66 KB
5. melléklet
93.28 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!