nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 9/2017 (V.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-03 - 2019-12-31
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 9/2017 (V.3.) önkormányzati rendelete
Az otthonteremtés támogatási programjáról szóló 11/2016. (X.19.) önkormányzati rendelet módosítására

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Az otthonteremtés támogatási programjáról szóló 11/2016. (X.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: OTP rendelet) 8. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul, és a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E rendelet alapján hiányszakma minden olyan szakképesítés, amelynek szintjét az OKJ rendelet 34-es, vagy annál magasabb számmal jelöli, az érettségi, a felsőfokú szakképesítés és végzettség.

(4a) Hiányszakma az a munkakör betöltéséhez előírt képesítés, vizsga vagy más hasonló engedély is, amelynek szintje a (4) bekezdés alapján nem határozható meg, és a Szociális Egészségügyi Oktatási Idős- és Vallásügyi Bizottság hiányszakmának minősít.”


2. §


Az OTP rendelet 13. §-a a következőekre módosul:

„13. §


A támogatás akkor biztosítható, ha az otthonteremtés bekerülési költségének 30%-a, de legfeljebb az otthonteremtés meg nem valósított részének költsége, és a kapható támogatás különbözete a Támogatott rendelkezésére áll saját forrásként.”


3. §


Az OTP rendelet 20. § a) pontja az alábbira módosul:

„a) a Támogatott a kizárólagos tulajdonjogot, vagy ha az ingatlan jogszabályon alapuló, vagy harmadik személy által a Támogatott akaratától függetlenül alapított használati joggal terhelt volt, úgy a kizárólagos használat jogát a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül szerezte, vagy a kérelem benyújtását követő követő egy éven belül kívánja megszerezni;”


4. §


Az OTP rendelet 22. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Polgármester a támogatásból fedezett vételárrészlet folyósításnak sorrendjére és az összeg átvevőjének személyére vonatkozó, az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szabályoktól eltérhet. Ebben az esetben a Támogatott megfelelő biztosíték adására kötelezhető.”


5. §


Az OTP rendelet 32. § (1) bekezdése hatályos rendelkezéseit követően az alábbi mondattal egészül ki:

„Ha a jelzálog bejegyzése célszerűtlen vagy lehetetlen, a Polgármester a Támogatott egyetértésével más megfelelő biztosítékra térhet át.”


6. §


Az OTP rendelet alkalmazásában hiányszakmának minősül a C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, vagy DE kategóriájú vezetői engedély, ha a Támogatott a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet alapján Gépjárművezetői Képesítési Igazolvánnyal is rendelkezik.


7. §


(1)Ez a rendelet 2017. 05. 03. napján 15:22 órakor lép hatályba, és rendelkezéseit, amennyiben a kérelmek elbírálása szempontjából a kérelmezőre nézve kedvezőbb, a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(2)Ez a rendelet 2019. december 31. napján hatályát veszti.


                Győriné dr. Czeglédi Márta                                         Dr. Voller Erika

                            polgármester                                                            jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!