nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-09-13 - 2014-04-30
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Város 2013.évi költségvetésről szóló 4 /2013. (II.15.) rendelet módosításáról

Jászapáti város Önkormányzata az Alaptörvény  32.cikk (2) bekezdésében,  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény / továbbiakban: Áht./ 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX törvény 111. § (1-4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Jászapáti Város Önkormányzat Pénzügyi Tulajdonosi és Vagyonkezelő Bizottság véleményének kikérésével  a következőket rendeli el:1.§


  Jászapáti Város 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) 1.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„1.§ (1) a) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét


                                                           1.408.993 eFt költségvetési bevétellel

                                                           1.425.746 eFt költségvetési kiadással

                                                                16.753 eFt költségvetési hiánnyal állapítja meg.”2.§


 1. A bevételi és kiadási főösszeg intézményenkénti és jogcímenkénti részletezését tartalmazó 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
 2. a 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
 3. a 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
 4. a 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
 5. a 4.2.4. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
 6. a 4.5. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
 7. a 4.6. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
 8. a 5. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
 9. a 5.1. számú melléklet helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
 10. a 6. számú melléklet helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
 11. a 7. számú melléklet helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
 12. a 8. számú melléklet helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.3.§E rendelet 2013. szeptember 13. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!