nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-07-10 - 2016-06-29
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Egységes szerkezetben a 11/2015. (VII. 9.) önkormányzati rendelettel
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Htv.) 35. § és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Szepetnek község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (továbbiakban: közszolgáltatás) körébe tartozó hulladék birtokosaira, a közszolgáltatást igénybevevőkre, a közszolgáltatóra - ideértve közszolgáltató alvállalkozóját is.A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határai

2. §


(1) Szepetnek község közigazgatási területén a közszolgáltatást a Viridis-Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.) - a továbbiakban: Közszolgáltató - látja el.


(2) Szepetnek Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a Közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján a település teljes közigazgatási területén biztosítja.


(3) A Közszolgáltató teljes körűen ellátja a Htv-ben, valamint annak alapján létrejött közszolgáltatási szerződésben foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat.


(4) A Közszolgáltatás ellátásának részletes rendjét és módját a 2. § (2) bekezdésben szabályozott szerződés tartalmazza, amelynek közzététele a közös önkormányzati hivatal hirdetőtábláján valamint az Önkormányzat honlapján történik.
Közszolgáltató jogai és kötelezettségei

3. §


(1) A Közszolgáltató a hulladékszállítást valamennyi belterületi ingatlan tekintetében rendszeresen köteles teljesíteni. Ha a teljesítés a szolgáltató hibájából marad el, köteles a hulladékot a következő munkanapon elszállítani.


(2) A háztartási hulladékot és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladékot a Közszolgáltató szerdai napokon köteles elszállítani.


(3) A Közszolgáltató köteles a közterületen elhagyott, továbbá ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék elszállítására, ha annak a hulladékbirtokos nem tesz eleget, vagy nem állapítható meg a hulladékbirtokos személye. Amennyiben a hulladékbirtokos személye ismert vagy ismertté válik, vele szemben a szolgáltató az elszállított hulladék mennyiségéhez és minőségéhez igazodó külön díj felszámítására jogosult.


(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan az igénybevevő tulajdonos adatait (név, születési dátum valamint a lakcím), valamint az elszállított háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék keletkezési helyének adatait (település, utca, házszám, intézmény, üzem, megnevezése, címe) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez és az ellenőrzések során történő felhasználás céljából tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.


(5) A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az Önkormányzat által kiállított igazolás alapján biztosítja az edények választhatóságát.


(6) A Közszolgáltató biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint az ügyfelek számára könnyen hozzáférhető – kizárólag magyar nyelvű - ügyfélszolgálati rendszert.


(7) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőzsákok használatának rendjéről a Közszolgáltató köteles tájékoztatást adni az ingatlanhasználóknak.
Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei

4. §


(1) ) A Szepetnek községben lakóingatlannal rendelkező tulajdonosok, illetve a lakóingatlant használók (továbbiakban: ingatlanhasználók) kötelesek az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni.


(2) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező települési hulladékot csak az e célra rendszeresített gyűjtőedényekben vagy (többlethulladék esetén) az e célra szolgáló, a Közszolgáltató emblémájával ellátott műanyag zsákban helyezheti el. Az igénybevételi kötelezettség megállapítása szempontjából az azonos épületben lévő lakásokat külön egységként kell számításba venni, ha a lakások az ingatlan-nyilvántartásban külön lakásként vannak feltüntetve.


(3) Az ingatlanhasználó köteles a hulladékgyűjtő edényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen - általában az ingatlan bejárata közelében - elhelyezni. A kihelyezett hulladékgyűjtő edény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


(4) Tilos háztartási hulladékot elhelyezni közterületi hulladékgyűjtésre szolgáló gyűjtőedényben, továbbá közületi hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben.


(5) A gyűjtőedényt a szállítási napon lehet kihelyezni a közterületre.


(6) A közszolgáltatásért az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató által kibocsátott számla alapján meghatározott díjat fizetni.


(7) Az ingatlanhasználónak a kötelező közszolgáltatás igénybevétele során törekednie kell a szelektív hulladékgyűjtés és a hulladék mennyiségének csökkentése érdekében a felállított gyűjtősziget igénybevételére.


(8) Az ingatlanhasználó a lomtalanítás keretébe tartozó egyéb szilárdhulladékot a szolgáltató által megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljára, arra a helyre, melyet a Közszolgáltató hirdetményben megjelöl.


(9) Az ingatlanon esetileg keletkező egyéb szilárdhulladékot a Közszolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyűjtő-zsákban helyezhet ki szállítás céljára. A szállító zsák ára tartalmazza a szállítás és ártalmatlanítás díját.


(10) A szabvány gyűjtőedényen az ingatlanhasználó beazonosításához szükséges adatokat a ingatlanhasználónak fel kell tüntetnie (név, utca, házszám).


(11) Amennyiben a közszolgáltatásba bevont ingatlanon nem biztosított a Közszolgáltató által küldött küldemények átvétele, úgy az ingatlan tulajdonosának kötelezettsége olyan magyarországi postai címet megadni a Közszolgáltató részére, ahol maradéktalanul biztosított a Közszolgáltató által küldött küldemények átvétele.A gyűjtőedény használatára való jogosultság igazolása

5. §[1](1) Az önkormányzati igazolás alapján igényelhető gyűjtőedény használatára való jogosultságát az ingatlanhasználó köteles az Önkormányzat által kiállított igazolás alapján a Közszolgáltató felé igazolni.


(2) Az önkormányzati igazolás alapján igényelhető gyűjtőedény használatára kizárólag azon ingatlanhasználó jogosult, aki


a) a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott feltételeknek megfelel,


b) az a) pontban meghatározott feltételeknek megfelelve rendelkezik az Önkormányzat által erre vonatkozóan kiállított igazolással,


c) rendelkezik az önkormányzati igazolás alapján igényelhető szabványos, a Közszolgáltató hulladékgyűjtő gépjárműveihez rendszeresített gyűjtőedénnyel,


d) hiánytalanul kitöltött és aláírt Hulladékelszállítási Közüzemi Megállapodással rendelkezik,


e) a rendszeres hulladékelszállítást nem szünetelteti,


f) az érintett ingatlanra vonatkozóan nincs lejárt tartozása.


(3) A Közszolgáltató köteles az önkormányzati igazolás és a hiánytalanul aláírt Hulladékelszállítási Közüzemi Megállapodás birtokában 45 napon belül módosítani a számlázási adatokat.Házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés

6. §
(1) Az ingatlanhasználó az elkülönített hulladékot az elhelyezés céljára kijelölt hulladékgyűjtő szigeten, hulladékgyűjtő udvaron a hulladékfajta szerinti elkülönítésére szolgáló gyűjtőedényben, valamint házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés során az erre rendszeresített gyűjtőzsákban köteles elhelyezni. 


(2) A hulladékgyűjtő szigeteken, udvaron, házhoz menő elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtés során az erre rendszeresített gyűjtőzsákban kizárólag az azokon megjelölt feliratoknak megfelelő anyagú hulladékokat szabad elhelyezni.


(3) Az ingatlanhasználó köteles a házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtéshez biztosított zsákokat átvenni, ezen kötelezettség alól kivételt képez az az eset, ha az ingatlan használója a Közszolgáltató nyilvántartása szerint szünetelteti a hulladékelszállítását.


(4) Az ingatlanhasználó az elkülönített hulladékok részét képező papír, műanyag és fém hulladékokat a házhoz menő elkülönített gyűjtéssel során rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő zsákba az alábbiak szerint köteles külön gyűjteni úgy, hogy:


a) a papírhulladékot a kék színű, a Közszolgáltató által biztosított zsákba helyezi;


b) a műanyag, valamint a fém hulladékot együttesen a sárga színű, a Közszolgáltató által biztosított zsákba helyezi.


(5) Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékokat tartalmazó gyűjtőzsákok ürítése a Közszolgáltató által készített szállítási naptárnak megfelelően történik.


(6) A Közszolgáltatón kívül más személy számára tilos az elkülönített gyűjtésre szolgáló gyűjtőszigeteken, valamint a házhoz menő elkülönített gyűjtéshez biztosított zsákokban elhelyezett hulladékok eltávolítása, ezen anyagok kizárólagos tulajdonosa a Közszolgáltató. 


(7) Gyűjtősziget használata esetén az elkülönített hulladékoknak az elhelyezés céljára szolgáló helyre történő szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik. Az elkülönített hulladékot a kijelölt helyen úgy kell elhelyezni, hogy az más hulladékfajtával ne keveredjen és a környezetet ne szennyezze.


(8) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőzsákok elhelyezéséről, azok ürítéséről a Közszolgáltató; a gyűjtőszigetek és környékük tisztán tartásáról, a hó és síkosság mentesítéséről az Önkormányzat gondoskodik.


(9) Az elkülönítetten (szelektív) gyűjtött hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákot a szállítás napján kell kihelyezni a közterületre reggel 6.30 időpontig.


(10) Az elszállítandó hulladékot úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen.


(11) A Közszolgáltató jogosult az elszállítást megelőzően ellenőrizni az ürítésre az ingatlan elé kihelyezett elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákok tartalmát.


(12) Amennyiben a gyűjtőzsákban nem a megfelelő elkülönítetten gyűjtött hulladék került elhelyezésre, úgy a Közszolgáltató az ingatlanhasználót felszólítja a hulladékgyűjtés szabályainak jövőbeni betartására.


(13) A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtést a ingatlanhasználó részére biztosított zsákok átadását követően, valamint - a Közszolgáltató által elkészített - szállítási naptárban feltüntetett időponttól kötelező igénybe venni.
A közszolgáltatásért fizetendő kéttényezős díj

7. §(1) A közszolgáltatási díjat annak a ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.


(2) A közszolgáltatási díj fizetésére kötelezettek a hulladékszállítás díját számla ellenében a számlán szereplő fizetési határidőig kötelesek megfizetni.


(3) A közszolgáltatási díj rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból áll.


(4) A rendelkezésre állási díj

- a számlázási, díjbeszedési költségek,

- a környezetvédelmi kiadások és ráfordítások, különösen a környezetvédelmi hatóság eljárásáért fizetett illeték, vagy igazgatási szolgáltatási díj, a jogszabályon alapuló környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése érdekében végzett beruházások, illetve mérések és vizsgálatok költségei,

- a közszolgáltatás teljesítéséhez használt létesítmények, eszközök elhasználódásából eredő, azok felújítását, pótlását, korszerűsítését, bővítését, rekonstrukcióját szolgáló kiadások és ráfordítások ellenértékéből áll.


(5) A rendelkezésre állási díj éves díj, amelyet a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett tulajdonos önálló ingatlanonként, a szolgáltatás igénybevételének mértékétől függetlenül köteles megfizetni.


(6) Az ürítési díj a hulladékkezelés és hulladékszállítás teljes folyamatának a rendelkezésre állási díjban nem fedezett minden egyéb költsége és indokolt ráfordítása ellenértékéből áll.


(7) Az ürítési díj a díjfizetési időszak ürítési száma, a választott tárolóedény térfogata (liter) és az egységnyi díjtétel szorzata.


(8) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változást, továbbá az új lakóház jogerős használatbavételi engedélyének kézhezvételét az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni Közszolgáltatónál az új tulajdonos. Ez esetben az új ingatlanhasználó a szolgáltató szerződéskötési ajánlatának kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződést megkötni.


(9) A közszolgáltatási díj megfizetésére köteles ingatlanhasználó személyében történt változás esetén a közszolgáltatási díjat a tulajdonosváltozás bejelentés napjáig a régi, azt követően az új tulajdonos köteles fizetni.A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei

8. §


(1) Az Önkormányzat közszolgáltatásra vonatkozó szerződése 2014. július 1-jétől 2024. június 30-ig, 10 évre szól.


(2) A szerződést a felek 6 hónapos határidővel mondhatják fel. A felmondás ideje alatt a szolgáltatást a Közszolgáltató változatlan feltételek mellett köteles teljesíteni.


  1. Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató a kötelező igénybeveendő közszolgáltatásra vonatkozóan a szolgáltatónak és az ingatlanhasználónak jogaira és kötelezettségeire, valamint a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozóan szerződést köt.A közszolgáltatás szünetelése

9. §


(1) A természetes személy ingatlanhasználó – részére történő közvetlen számlázás esetén - legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a Közszolgáltatótól a hulladékkezelési közszolgáltatás szünetelését távolléte idejére, ha legalább 90 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik lakóingatlanán, és ez idő alatt az ingatlanban senki sem lakik. Ezen feltétel teljesülését az ingatlanhasználó utólag – nullás, vagy csak alapdíjat tartalmazó, a szüneteltetés időpontjára vonatkozó közmű számlával - igazolni köteles az időszakot követő 90 napon belül. Utóbbi hiányában a természetes személy ingatlanhasználó a díj megfizetésére kötelezett. Szüneteltetni csak aláírt Hulladékelszállítási Közüzemi Megállapodás megléte esetén lehetséges. A szüneteltetés megkezdése előtt, illetve időtartama alatt az ingatlanhasználónak nem lehet 180 napot meghaladó lejárt tartozása.


(2) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, a ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni.


(3) A szüneteltetés idejére már kiszámlázott ürítési díjat a Közszolgáltató a közüzemi számlákkal való igazolás benyújtását követően, utólag írja jóvá.


(4) A szüneteltetés idejére a természetes személy ingatlanhasználót alapdíj fizetési kötelezettség terheli.
Záró rendelkezések

10. §


  1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  1. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztisztaságról, a közterület-használatról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet.


  1. [2]Az 5. §-ban meghatározott gyűjtőedény használatára való jogosultság igazolása 2016. január 1-jén lép hatályba.


Szepetnek, 2015. június 30.Vlasicsné Fischl Timea

Szalai-Gaál Mónika

polgármester

jegyzőZáradék:


A rendelet kihirdetésre került: 2015. július 2.

Szalai-Gaál Mónika


jegyző


Szepetnek, 2015. július 8.Vlasicsné Fischl Timea

Szalai-Gaál Mónika

polgármester

jegyzőZáradék:


A rendelet kihirdetésre került: 2015. július 10.

Szalai-Gaál Mónika


jegyző


[1]

Az 5. §-ban meghatározott gyűjtőedény használatára való jogosultság igazolása 2016. január 1-jén lép hatályba a 11/2015. (VII. 9.) önkormányzati rendelet 1.§-a alapján.

[2]

Megállapította a 11/2015. (VII. 9.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. július 10.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!