nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018.(IX.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-09-05 -tól
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018.(IX.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Karancsberény község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:1. §.


Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban költségvetési rendelet) 3. §.(1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 121.129.740 forintban állapítja meg.”


2. §.


A költségvetési rendelet 3.§.(2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ A Képviselő-testület a költségvetés 121.129.740 Ft főösszegen belül a Karancsberény Önkormányzat kiemelt előirányzatainak összegét az alábbiak szerint határozza meg:


- a felhalmozási célú bevételt                                                   52.892.673 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást                                                    60.899.625 Ft-ban

- a működési célú bevételt                                                        57.645.448 Ft-ban

            Intézményi működési bevétel                                       14.221.184 Ft-ban

            Működési célú támogatás                                             31.163.340 Ft-ban

ebből:              Egyéb műk.célú tám. ÁHB                               31.163.340 Ft-ban

                        Egyéb műk.célú tám. ÁHK                                                0 Ft-ban

            Közhatalmi bevétel                                                        12.236.000 Ft-ban

            Finanszírozási bevétel                                                         24.924  Ft-ban

- a működési célú kiadásokat                                                   58.869.000 Ft-ban

            személyi juttatás                                                            14.131.377 Ft-ban

            Munkaadókat terhelő járulékok és SZHO                      2.694.630 Ft-ban

            Dologi kiadások                                                             21.522.342 Ft-ban

            Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                    5.435.000 Ft-ban

            Egyéb működési célú kiadás                                        15.085.651 Ft-ban

ebből:              elvonás és befizetés                                            3.138.262 Ft-ban

                        Egyéb műk.c.tám . ÁHB                                     10.797.389 Ft-ban

                        Egyéb műk.c.tám . ÁHK                                       1.150.000 Ft-ban

- tartalékot                                                                                     1.255.952 Ft-ban

- finanszírozási kiadás                                                                    105.163 Ft-ban

- tárgyévi hiány                                                                            10.591.619 Ft-ban

- előző évek pénzmaradványa                                                    10.591.619 Ft-ban

  ebből:

- a felhalmozási célú pénzmaradvány                                                       0  Ft-ban

- a működési célú pénzmaradvány                                             10.591.619 Ft-ban3. §.


A költségvetési rendelet 1.1. számú mellékletének helyébe e rendelet 1.1. számú melléklete lép.4. §.


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.1. sz. melléklet
58.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!