nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (II.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-23 - 2017-02-24
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (II.22.) önkormányzati rendelete
Regöly község helyi építési szabályozásáról szóló 9/2000. (V. 10.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.


Hatályon kívül helyező rendelkezések

1.§


(1) Hatályát veszti Regöly község helyi építési szabályozásáról szóló 9/2000. (V.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „Feltételhez kötött építési tilalommal érintett területen új épületet csak a Magyar Geológiai Szolgálat szakvéleményének megfelelően szabad elhelyezni.” szövegrész.

(2) Hatályát veszti a HÉSZ 7. § első mondatában a „18.” szövegrész.

(3) Hatályát veszti a HÉSZ 14. § (1) bekezdésében a „Fenti ingatlanokon építés csak a Magyar Geológiai Szolgálat szakvéleményének figyelembevételével engedélyezhető. A Magyar Geológiai Szolgálat az építés előfeltételeként megszabhatja a löszpartfalak szakszerű megerősítését.” szövegrész.

(4) Hatályát veszti a HÉSZ 14. § (2) bekezdés a) pontjában a „kivéve a Majsapusztai Rehabilitációs Intézetet, ahol minden új építés esetén be kell szerezni a közegészségügyi hatóság hozzájárulását a fejlesztéshez” szövegrész.

(5) Hatályát veszti a HÉSZ 17. § (1) bekezdésében a „A szabályozási tervlapok feltüntetik a műemléki környezet lehatárolását, amelyen belül minden építési engedélyezési eljárásba szakhatóságként be kell vonni az Országos Műemlékvédelmi Hivatalt is.” szövegrész.

(6) Hatályát veszti a HÉSZ 18. § első mondatában az „Az OTÉK 4.§./5/ b. pontja alapján” szövegrész.

(7) Hatályát veszti a HÉSZ 3. § (1) bekezdés a) pontja, a 7. § (3) bekezdése, a 13. § (1) bekezdése, a 14. § (3)-(4) bekezdése, a 15. § (5) és (7) bekezdései, a 16. § (3) bekezdése, a 18. § (9), (14), (18), (19) és (21) bekezdései, a 19. § (1) bekezdése és a 20. § (1) bekezdése.


Záró rendelkezések

2.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.          Kelemen Csaba                                                             Kis-Fehér Katalin

            polgármester                                                                         jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. február 22.


                                                                                                  Kis-Fehér Katalin

                                                                                                            jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!