nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-30 -tól
Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról.Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében

       szereplő költségvetési szervekre.


2.§. /1/ Az Önkormányzat költségvetési szerve:

     - Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Rönöki Kerekerdő Óvoda

 /2/ Az /1/ bekezdésben szereplő költségvetési szerv külön címet alkot.


3.§. /1/ A Képviselő-testület a 2018. évi gazdálkodásának kiadásai teljesítését az alábbiak szerint

        fogadja el:                                              

                                                                            Eredeti ei.        Módosított ei.           Teljesítés

           kiadási főösszegét:                                 85.701 eFt              95.871 eFt            81.499 eFt


             melyből: - működési                            54.488 eFt              62.770 eFt            58-282 eFt


             ebből:     - kötelező feladat                    47.152 eFt              55.434 eFt             51.246 eFt

                            - önként vállalt feladat             7.336 eFt                7.336 eFt               7.036 eFt

                            - államigazgatási feladat               0    eFt                      0 eFt                       0 eFt


                            - felhalmozási és beruházási 31.213 eFt              33.101 eFt            23.217 eFt


             ebből:     - kötelező feladat                          0 eFt                       0    eFt                   0    eFt

                            - önként vállalt feladat             31.213 eFt              33.101 eFt             23.217 eFt

                            - államigazgatási feladat               0 eFt                         0   eFt                  0    eFt


        /2/ A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2018. évi kiadásai teljesítését az

             alábbiak szerint fogadja  el.:


                                                                          Eredeti ei.        Módosított ei.           Teljesítés

           kiadási főösszegét:                               17.608 eFt              17.608 eFt          16.403 eFt


             melyből: - működési                          17.608 eFt              17.608 eFt          16.403 eFt


             ebből:     - kötelező feladat                  17.125 eFt              17.125 eFt          15.920 eFt

                            - önként vállalt feladat              483 eFt                   483 eFt                483 eFt

                            - államigazgatási feladat              0  eFt                    0    eFt                  0   eFt


                            - felhalmozási és beruházási      0 eFt                       0 eFt                   0 eFt


             ebből:     - kötelező feladat                          0                              0                         0

                            - önként vállalt feladat                  0                              0                         0

                            - államigazgatási feladat               0                              0                         0       /3/ A Képviselő-testület a 2018. évi gazdálkodásának bevételei teljesítését az alábbiak szerint 

            fogadja el:     

           

              bevételi főösszegét:                               85.701 eFt               95.871 eFt         95.777 eFt


             melyből: - működési                              54.488 eFt               65.510 eFt         65.416 eFt


             ebből:      - kötelező feladat                    47.152 eFt               52.301 eFt          52.207  eFt

                             - önként vállalt feladat              7.336 eFt               13.209 eFt          13.209 eFt                             

                             - államigazgatási feladat               0     eFt                   0     eFt                0     eFt


                             - felhalmozási                         31.213 eFt               30.361 eFt         30.361 eFt


             ebből:      - kötelező feladat                           0     eFt                         0 eFt                0   eFt

                             - önként vállalt feladat             31.213 eFt               30.361  eFt          30.361 eFt                

                             - államigazgatási feladat                 0   eFt                      0    eFt               0    eFt                               /4/ A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2018. évi bevétele teljesítését az
           alábbiak szerint fogadja el:

             bevételi főösszegét:                               17.608 eFt                17.608 eFt         16.457 eFt


             melyből: - működési                             15.770 eFt                15.715 eFt         15.715 eFt


             ebből:      - kötelező feladat                    17.125 eFt               17.125 eFt          15.974 eFt

                             - önként vállalt feladat                483 eFt                     483 eFt              483 eFt                            

                             - államigazgatási feladat                0 eFt                          0 eFt                   0 eFt


                             - felhalmozási                             0 eFt                           0 eFt                    0 eFt


             ebből:      - kötelező feladat                        0                                  0                           0

                             - önként vállalt feladat                0                                  0                           0                       

                             - államigazgatási feladat             0                                  0                           0                       


I. A költségvetési bevételek


4.§. /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve pénzforgalmi   

           mérlegét az 1. számú és 21. számú melléklet, a költségvetési mérlegét a 13. számú

és a 23. számú melléklet alapján fogadja el.

     

      /2/  Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 2. és
            a 18. számú melléklet szerint fogadja el.


     /3/  Az önkormányzatot megillető központi költségvetési támogatásokat a 3. számú melléklet
           szerint fogadja el.

    

     /4/ Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet szerint fogadja el.


     /5/ Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit a
          6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


    /6/ Az önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközeit 5. számú melléklet szerint hagyja

         jóvá.II. A költségvetési kiadások


 5.§.   /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve egységes pénzalap

mérlegét az 1. számú és a 21.számú melléklet, a költségvetési mérlegét a 13.számú és a

23. számú melléklet alapján, bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 10. számú melléklet

szerint fogadja el.

        

         /2/ Az Önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 7.

              és 19. számú melléklet szerint fogadja el.


         /3/ Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési
              kiadásait 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


         /4/ Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. számú melléklet
              szerint fogadja el.6.§. /1/ Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait 9.1 számú mellékletben foglaltak
            szerint fogadja el.


      /2/ Az Önkormányzatnak támogatásértékű felhalmozási kiadásai és felhalmozási célú
            pénzeszköz átadásait a 9.2 számú melléklet tartalmazza.


7. §.  A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2018. évi mérleg szerinti eredmény összege   
        -13.999.942 Ft. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2018. évi mérleg szerinti
        eredmény összege 40.491 Ft. A mérleg szerinti eredmény alakulását és elszámolását az

        14.  és 24. számú mellékletek tartalmazzák.


8. §. Ezen rendelet mellékletét képezi az önkormányzat és intézménye eszközeinek és   
          forrásainak mérleg szerinti bemutatása – 13. és a 23. számú melléklet -, valamint a 2018.
          évi vagyonkimutatás – 15. számú melléklet.


9. §.  Az önkormányzat és intézményének 2018. évi pénzkészlet változását a 16. és 17.    
          számú melléklet tartalmazza.


10.§.    Az Önkormányzat és intézményének költségvetési bevételeit és költségvetési
           kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási)
           feladatok szerinti bontásban 11. és 20. számú melléklet tartalmazza.


11.§. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi maradvány kimutatását a 12. melléklet

         és a 22. számú melléklet tartalmazza.


12. §.  A Képviselő-testület a 2018. évi foglalkoztatottak záró létszámát az alábbiak szerint
           határozza meg:

          Önkormányzatnál

           -  teljes munkaidőben foglalkoztatott                                            3 fő

                                                                                                                                                  

          Rönöki Kerekerdő Óvodában

          -  teljes munkaidőben foglalkoztatottak                                         3 fő                                  


13.§. Rönök Község Önkormányzata 2018. december 31.-én hitel állománnyal nem
          rendelkezett.


14.§.  A 2018. évben a képviselő-testület közvetett támogatás érvényesítése jogcímen 

          mentességet biztosított, melyet a 25. számú melléklet tartalmaz.


           

Záró rendelkezések


 15. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
Rönök, 2019.május 29.
                             Pékó Tamás Lajos                                   dr. Kelemen Marcell

                                polgármester                                                   jegyző   


                                                                                  

A rendelet kihirdetve: 2019.május 30.


                                                                                               dr. Kelemen Marcell

                                                                                                           jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
rendelet
62.5 KB
mellékletek
128.46 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!