nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015(II.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-03-01 - 2017-12-31
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015(II.27.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról


Járdánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya Járdánháza község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel (a továbbiakban: lakcím) rendelkező természetes személyekre terjed ki.


2. §

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások biztosított formáit az alábbiakban állapítja meg

a) Szociális alapszolgáltatások:

aa) szociális étkeztetés

ab) házi segítségnyújtás

ac) családsegítés

b) Személyes gondoskodás keretében nyújtott alapellátások:

ba) gyermekjóléti szolgáltatás

ba) gyermekek napközbeni ellátása

(2) A személyes gondoskodás körében nyújtott ellátások közül a házi segítségnyújtást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat társulási megállapodás alapján az Ózd Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott intézmény útján látja el.


3.§

Az ellátások megállapítása

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díj ellenében vehetők igénybe.

(2) A Képviselő-testület a szociális étkeztetéssel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza.

(3)  A polgármester jelen rendelet és a vonatkozó jogszabályok alapján köteles dönteni a hatáskörébe tartozó ügyekben.

(4) A polgármester külön eljárás nélkül köteles ellátást biztosítani:

a) ha az egészségkárosodás bármilyen lehetősége felmerülhet,

b) váratlan esemény (haláleset, baleset) miatt a rászorult ellátása nem biztosított.


4.§

 Szociális étkeztetés

Az étkezést az alábbi szociális rászorult személyek vehetik igénybe:

a./[1] kora miatt az a személy, aki a 65. életévét betöltötte,

b./ egészségi állapota miatt az a személy, aki orvosi, szakorvosi igazolással, szakvéleménnyel igazolja, hogy önellátásra részben képes, vagy nem képes,

c./ fogyatékossága miatt az a személy, aki külön jogszabály szerint fogyatékossági támogatásban  vagy  vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül,

d./ pszichiátriai betegsége miatt az a személy, aki betegségét pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleménnyel igazolja,

e./ hajléktalansága miatt az a személy, aki életvitelszerűen Járdánháza község illetékességi területén él.


5.§

Szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díja

(1) Az önkormányzat a felnőtt szociális alapszolgáltatás keretében az intézményi térítési díjakat a Sztv. 116. §. (2), (3) bekezdései alapján számítottan, a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.


6.§

Szociális alapszolgáltatás személyi térítési díja

(1) A személyi térítési díj megegyezik az intézményi térítési díjjal.

(2) A szociális alapszolgáltatást igénybe vevő kritikus élethelyzet kialakulásakor írásban kérheti a térítési díj mérséklését vagy elengedését minimum 1 hónapig terjedő időszakra.

(3) Kritikus élethelyzetnek minősül különösen:

a) családban bekövetkezett hirtelen halál, vagy súlyos betegség,

b) elemi kár, természeti katasztrófa.


7.§

Gyermekek napközbeni ellátása

(1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a Gyvt. 41.§ (3) bekezdése alapján az iskolában és az óvodában étkeztetés keretében biztosítja.

(2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni a Gyvt. 146-148. §-ainak figyelembe vételével.

(3) A napközbeni ellátás igényléséhez szükséges kérelem mellékletei:

a) Három vagy több gyermek esetén a családi pótlékról – egy hónapnál nem régebbi keltezésű – munkáltató által kiállított igazolás vagy bankszámla kivonat, vagy postai utalványszelvény.

b) A tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén orvosi igazolás.

c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetén a kedvezményt megállapító határozat másolata.

(4) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátásához a Gyvt. 148. §. (5) bekezdésében megállapítottakon túl további kedvezményeket nem ad.


8.§

 Gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díja

Az önkormányzat a gyermekjóléti alapellátások keretében az intézményi térítési díjakat a Gyvt. 148. §. (3) bekezdése alapján számítottan, a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.

                                   

9.§

Gyermekjóléti alapellátások személyi térítési díja

A gyermekjóléti alapellátás személyi térítési díjait a Gyvt. 147. §. (3) bekezdése, továbbá a normatív kedvezményekre vonatkozó 148. §. (5) – (6) bekezdése együttes figyelembevételével a Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője állapítja meg és számlázza.


10.§

Záró rendelkezések

 Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

                                                                                                     

                        Kovács Gábor s.k.                                                    Dr. Tóth Rita s.k.

                          Polgármester                                                                   Jegyző


  1. melléklet a 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez [2]  


Intézményi térítési díjak

1. Étkeztetés

   1.1. Szociális étkeztetés helyben fogyasztás vagy saját elvitel esetén:     162 Ft/ebéd + ÁFA

   1.2. Szociális étkeztetés lakásra történő szállítással:                                 212 Ft/ebéd + ÁFA

2. Gyermekétkeztetés                                                      

      2.1. óvodai étkeztetés                                                                             248 Ft/nap + ÁFA

      2.2. iskolai étkeztetés                                                                 

              2.2.1. napi egyszeri étkezés (ebéd)                                                184 Ft/ebéd + ÁFA

              2.2.2. napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)                 289 Ft/ebéd + ÁFA
                            


[1]

A 4. § a. pontja a 4/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.


[2]

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 3/2017.(II.28.) számú önkormányzati rendeletének 1. § - a 2017. március 1 – i hatállyal

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!