nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015.(VI.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-06-27 -tól
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015.(VI.26.) önkormányzati rendelete
A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2015.(VI. 26.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól


Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Az önkormányzati rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya Iharosberény község közigazgatási területén lévő közterületekre és ingatlanokra, valamint azok tulajdonosaira, használóira, kezelőire terjed ki.


2. Értelmező rendelkezések


2.§ E rendelet alkalmazásában

a) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.               

törvény 2.§ 13.pontjában meghatározott terület; 

b)közterület elnevezése: a közterület neve és közlekedési vonatkozású megnevezése;

c) házszám: a bel-és külterületi ingatlanok közterületre megállapított sorszáma.


3. A közterületek elnevezésére, megváltoztatására vonatkozó szabályok


3.§(1) Minden közterületet el kell nevezni, kivéve a mezőgazdasági célú utakat.

(2) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni.

(3) Közterületet olyan természetes személyről lehet elnevezni,

a)akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében vagy az emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt, és személye közmegbecsülésnek örvend;

b)aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területein kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, mely miatt emléke megőrzésre méltó; 

c)akinek Iharosberény község életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult a település fejlődéséhez, hírneve öregbítéséhez.

(4) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.

4.§ (1) A közterület nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre.

(2) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként létesülő új útszakasz, külön elnevezési  eljárás nélkül, a már elnevezett közterület nevét veszi fel.

(3) Ha egy közterület községrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagolódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületrésznek más nevet kell adni.

5.§ (1) A közterület elnevezését, illetve elnevezésének megváltoztatását bárki kezdeményezheti a polgármesterhez írásban benyújtott, indokolással ellátott javaslattal.

(2) A közterület megszűnésével külön döntés nélkül a közterület neve is megszűnik.

(3) A közterületnév megállapításáról, illetve megváltoztatásáról tájékoztatni kell a lakosságot, az illetékes járási hivatalt, az illetékes postai és ingatlan-nyilvántartó szerveket, a  rendőrség, a katasztrófavédelem, az országos mentőszolgálat illetékes szerveit, valamint az illetékes közműszolgáltatókat. 

(4) A község közterületeinek nevét jegyzékbe kell foglalni, és abban a változásokat folyamatosan fel kell tüntetni. A jegyzék vezetését az Iharosberényi  Közös Önkormányzati Hivatal  végzi.


4. A házszámozás


6.§ (1) A névvel ellátott közterületen a beépített és a beépítetlen építési telkeket házszámmal kell ellátni.

(2) A házszámozást új közterület létrejötte esetén az elnevezését, telekalakítás esetén az engedélyező határozat jogerőre emelkedését követően 60 napon belül el kell végezni. A megállapított házszámokról nyilvántartást kell vezetni.

(3) A házszám arab szám, továbbá – amennyiben ez szükséges – arab szám és alátöréssel az abc kisbetűje.

(4) A vonalszerű közterületek esetében, a számozás irányába haladva a jobb oldalon a páros számokból, a bal oldalon a páratlan számokból kell megszakítás nélkül a házszámot képezni. Az ingatlanokat a magasabb rangú (főközlekedési út menti , illetve közlekedési gyűjtőút menti ,)  utca torkolatától kezdve kell számozni.

(5) A számozás a páratlan oldalon egyes számtól, a páros oldalon a kettes számtól kezdődően történik.

(6) A kizárólag egyik oldalon beépíthető közterületek ingatlanjai 1-től kezdődően  folyamatos növekvő és a foltszerűen beépített területek is  1-től kezdődően folyamatosan növekvő  számozást kapnak.

(7)  Saroktelek esetében csak annak az oldalnak kell házszámot adni, amelyen a gyalogosközlekedésre alkalmas kapubejárat van.

(8) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló, ikerház,sorház illetve többlakásos épület esetén A, B, C, stb. alátörés alkalmazható. Telekfelosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlanok esetén a kisebb számú ingatlan marad az eredeti számon, a további ingatlanok esetén A, B, C, stb. alátörés alkalmazható.

(9) Amennyiben a közterületnek a nyilvántartásba vett házszámokkal rendelkező szakaszán telekalakítás, beépítés, vagy a házszámok egyéb okból történő rendezése miatt a közterület, közterületszakasz jelentős részének átszámozására lenne szükség, - az átszámozás elkerülése érdekében – az érintett házszámot a latin „ábécé” kisbetűivel írt alátöréssel kell megkülönböztetni.

(9) A házszámozás folyamatosságát telekösszevonást követően is biztosítani kell.

7.§ (1) A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan több  közterülettel is érintkezik, az építmény gyalogos bejárata, vagy jármű behajtására alkalmas bejárata szerinti oldal határozza meg a  ház-számozást.

(2) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.

(3)Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha:

a) az ingatlan házszáma a hivatalos nyilvántartásban nem szerepel, csak helyrajzi számmal meghatározott,

b) több ingatlan azonos utcanévvel és azonos házszámmal szerepel a hivatalos nyilvántartásban,

c) az ingatlan egyedi számszerű megjelölése nem a kialakult növekvő szám sorban található,

d) ingatlan megosztására, vagy összevonásra kerül sor.

(4) A már megállapított házszám változtatásakor arra kell törekedni, hogy a házszám-változtatás minél kevesebb érintett lakcímének megváltoztatásával járjon.

8.§ (1) A 6.§ rendelkezései az önkormányzati rendelet hatálybalépésének időpontjában nyilvántartott házszámozásra nem vonatkoznak. 

(2) Az ingatlanok házszámának megállapítására vonatkozó hatáskörét a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe ruházza át. A polgármester határozata alapján, azok, akik az érintett ingatlanra vonatkozóan lakcímmel rendelkeznek, kötelesek megváltozott lakcímüket 30 napon belül hivatalos okmányaikon átvezettetni. A változás ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetetése a kezdeményező kötelezettsége.


5. Utcanév-táblák és házszámtáblák elhelyezése


9.§ (1) A közterületek elnevezését tartalmazó, a tájékozódást segítő táblákat (a továbbiakban: utcanév-tábla) az utca kezdetén, végén és minden betorkolló utcánál is el kell az önkormányzatnak helyezni.

(2) Az utcanév- táblát elsősorban épületen, kerítésen, ezek hiányában külön tartószerkezeten – jól látható helyen – kell elhelyezni.

(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója az utcanév-tábla kihelyezését és az ezzel járó munkálatokat tűrni köteles.

(4) Az utcanév-táblának az utcajegyzékben szereplő elnevezéssel meg kell egyeznie.

(5) Az új közterület elnevezését tartalmazó utcanév-táblát, valamint a közterület elnevezésének megváltoztatása után az új utcanév-táblát az ingatlan-nyilvántartásba való átvezetést követő három hónapon belül kell kihelyezni. 

(6) A közterületek elnevezésének megváltozását követően a régi utcanév táblát piros színű, átlós áthúzással kell jelölni. A régi elnevezést tartalmazó utcanév táblát a megszűnését követő két év elteltével lehet eltávolítani.

10.§ (1) A házszámtáblát az ingatlan kerítésére, házfalára, a közterületről jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyeznie.

(2) Bekerítetlen építési telek esetében a házszámtáblát földbe szúrt tartóoszlopon kell elhelyezni, úgy hogy a közterület felől jól látható legyen.

11.§ (1) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről, és pótlásáról az  ingatlan tulajdonosa gondoskodik.

(2) Amennyiben az ingatlan házszáma hivatalból indult eljárás során változik meg, a ház-számtáblát az ingatlan tulajdonosa részére az önkormányzat ingyenesen biztosítja.


7. Záró rendelkezések


12.§ (1) Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Azon ingatlan tulajdonosa, melynek házszámozása hiányzik, az e rendeletben foglalt kötelezettségének a rendelet hatályba lépését követő 90 napon belül köteles eleget tenni.


Iharosberény, 2015. június 25.               Zsirmon Endre   sk.                                           Kálmánné Putics Zsuzsanna sk.

                polgármester                                                               jegyzőE rendelet 2015. június 26. napján kihirdetésre került.


Iharosberény, 2015. június 26.


                                                                                     Kálmánné Putics Zsuzsanna sk.

                                                                                                       jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!