nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-31 -tól
Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete
Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (V.31.) rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének

      4/2018. (V.31.) rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

4/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szőkedencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el.


1. §


A Rendelet 3.§-a  az alábbiak szerint módosul:


(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését


59.797.014 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

59.797.014 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

állapítja meg.Ezen belül:

ebből:

visszafizetése                                                              358.445 Ft-ban

4.865.288 Ft működési többlettel, 4.865.288 Ft felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt– beleértve az Áht. 8/A. § (3) bekezdés c) pontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. számú mellékletalapján hagyja jóvá.


(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, az Áht. 8/A. § (3) bekezdés a)-b) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. számú mellékletalapján hagyja jóvá.


(4)  A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

Adatok: Ft-banMegnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigaz­gatási feladat

Összesen

a]


tárgyévi költségvetési bevételét

5979701459797014


aa]

működési költségvetési bevételét

5367560453675604


ab)

felhalmozási költségvetési bevételét

61214106121410

b)


tárgyévi költségvetési kiadását

5979701459797014


ba)

működési költségvetési kiadását

4881031648810316személyi jellegű kiadások

2206471122064711munkaadókat terhelő járulékok

37720333772033dologi jellegű kiadások

1908788719087887egyéb működési kiadások

23927402392740ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

358445358445ellátottak pénzbeli juttatásai

11345001134500
céltartalék
működési célú általános tartalékbb)

felhalmozási költségvetési kiadását

1098669810986698
beruházások előirányzata

62720116272011
felújítások előirányzata

47146874714687
támogatásértékű felhalmozási kiadás
felhalmozási célú pénzeszköz átadás
felhalmozási kölcsön folyósítás
egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata
fejlesztési célú céltartalék


c)


költségvetési hiányát
Ebből: Kötelező feladat hiány
Önként vállalt feladat hiány
Államigazgatási feladat hiányca)

működési költségvetési hiány
Ebből: Kötelező feladat hiány
Önként vállalt feladat hiány
Államigazgatási feladat hiányeb)

felhalmozási költségvetési hiányát
Ebből: Kötelező feladat hiány
Önként vállalt feladat hiány
Államigazgatási feladat hiány


d)


előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát

49214104921410
da)

d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványátdb

d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

49214104921410


e)


finanszírozási célú műveletek bevételétea)

e)       pontból      működést      szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételéteb)

e)     pontból     felhalmozást    szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét
Finanszírozási célú műveletek kiadásátfa)

f)   pontból   működési   finanszírozását szolgáló műveletek kiadásátfb)

f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását


állapítja meg.

2.§

A Rendelet 1-21. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 1-21., számú melléklete lép

3.§


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Szőkedencs, 2018. május 30.
 Komári József                                             Dr. Árvai Tibor

  polgármester                                                    aljegyző


Záradék:

Jelen rendelet Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2018. május 30. napján kihirdetésre került.


Somogyzsitfa, 2018. május 30.                                                                                              

       

          Dr. Árvai Tibor

                                                                                                                                                                aljegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
4/2018.(V.31.) sz rendelethez
83.38 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!